Norolan asemakaava sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavalla mahdollistetaan uuden omaleimaisen kerrostalopainotteisen asuinalueen toteuttaminen Palokan aluekeskukseen.
Jyväskylän kaupungin oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa suunnittelualue on kestävän liikkumisen taajama-aluetta, viheraluetta sekä ensisijaista täydennysrakentamisen kohdentamisvyöhykettä. Alue on ennestään asemakaavoittamaton.
 
Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen verkkosivuilla osoitteessa http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1008
 
Touko Aalto (Vihr) esitti Teemu Torssosen (JyHy) kannattamana asian palauttamista.
Äänin 9-2 – 2 tyhjää kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että asemakaavaehdotus ja siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 20.3.2020 tarkistetussa muodossa sekä asemakaavaehdotukseen liittyvät rakentamistapaohjeet hyväksytään asemakaavan yhteydessä.
Aalto ja Torssonen jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

Kypärätie 4 asemakaavan muutos

Asemakaavalla mahdollistetaan nelikerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen purettavan toimistorakennuksen paikalle. Suunnittelualue sijaitsee maakunnallisesti arvokkaalla Kypärämäen esikaupunkialueella.
 
Kaavaan liittyvä aineisto on nähtävillä kaavoituksen verkkosivuilla osoitteessa: https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1032
 
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen 17.3.2020 tarkistetussa muodossa.

Hallintosäännön tarkistaminen

Kaupunginhallitus päätti muuttaa kaupunginvaltuustolle asiasta 9.3.2020/44 tekemänsä ehdotuksen seuraavaksi:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy tarkistetun hallintosäännön liitteineen siten, että se tulee voimaan 1.5.2020 alkaen.

Eron myöntäminen Antti-Juhani Kaijanaholle keskusvaalilautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan tehtävästä

Kaupunginhallitus ehdotti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
-Kaupunginvaltuusto myöntää Antti-Juhani Kaijanaholle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan tehtävästä.
-Kaupunginvaltuusto valitsee keskusvaalilautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
-Kaupunginvaltuusto valitsee keskusvaalilautakunnan jäsenistä uuden puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallituksen kokoukset 1.8.-31.12.2020

Kaupunginhallitus päätti kokousaikataulunsa 1.8.-31.12.2020 seuraavasti:
-Kaupunginhallituksen kokoukset/iltakoulut pidetään 10.8.2020 alkaen maanantaisin kello 14.00 alkaen. Kokouksia/iltakouluja ei pidetä syyslomaviikolla (viikko 42) eikä kaupunginhallituksen seminaaripäivänä (7.9). Ylimääräisiä kokouksia/iltakouluja voidaan pitää puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
-Kaupunginhallituksen talousarvion valmisteluun liittyvä seminaari pidetään 1.-2.10. (torstai-perjantai).
-Kaupunginhallitus pitää seminaarin 7.9. klo 12-16. Ylimääräisiä seminaareja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
-Kokoukset/iltakoulut ja seminaarit pidetään kaupungintalossa. Poikkeuksellisesti niitä voidaan puheenjohtajan kutsusta pitää myös muualla tai hallintosäännössä määrätyillä sähköisillä päätöksentekotavoilla.

Kaupunginvaltuuston kokoukset 1.8.-31.12.2020

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
-Valtuuston kokoukset pidetään maanantaisin kello 18.00 seuraavina päivinä: 24.8., 21.9., 26.10., 23.11. ja 7.12.
-Valtuuston seminaari pidetään maanantaina 5.10. kello 17.00. Seminaarin yhteydessä on mahdollista pitää myös ylimääräinen kokous, jos puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
-Valtuuston puheenjohtajan kutsusta kokous tai seminaari voi alkaa myös muuna kellonaikana. Ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
-Kokoukset ja seminaarit pidetään kaupungintalossa. Poikkeuksellisesti kokous tai seminaari voidaan puheenjohtajan kutsusta pitää myös muualla tai hallintosäännössä (liite 1 kaupunginvaltuuston työjärjestys) määrätyllä muulla päätöksentekotavalla.

Taloustoimikunnan asettaminen

Kaupunginhallitus päätti 30.3.2020 taloustoimikunnan perustamisesta.
Kaupunginhallitus täsmensi kokouksessaan 6.4., että taloustoimikunnan toimikausi päättyy toukokuun loppuun 31.5.2021, ei kesäkuun loppuun. Lisäksi kaupunginhallitus nimesi taloustoimikuntaan henkilöstön edustajaksi Ulla Sinikka Sihvosen ja varaedustajaksi Pekka Kuparin.

Matkailu-, ravintola-, kahvila- ja tapahtuma-alojen yritysten sekä kioskien liike-, majoitus- ja toimitilavuokrien perimättä jättäminen ajalla 1.4.-31.5.2020

Kaupunginhallitus päätti, että koronaepidemian ja siihen liittyvien ennakoimattomien ja äkillisten vaikutusten vuoksi Jyväskylän kaupungin vuokralaisina olevilta yrityksiltä, joiden päätoimiala on matkailu-, ravintola-, kahvila- tai tapahtuma-ala sekä kioskeilta, ei peritä vuokraa ajalla 1.4.-31.5.2020.
Periaate koskee liike-, majoitus- tai toimitiloissa Jyväskylän kaupungin vuokralaisina toimivia yrityksiä. Mikäli yrityksen vuokra on vuosikohtainen, vähennetään ajanjaksoa vastaava osuus vuosivuokran määrästä.
Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa asianomaiset viranhaltijat tekemään yksityiskohtaiset päätökset edellä kuvatun periaatteen
mukaisesti.
 
Ennen päätöksentekoa Teemu Torssonen (JyHy) esitti, että ”Jyväskylän kaupungin tulee tukea yksityisellä sektorilla vuokralla olevia matkailu-, ravintola-, kahvila- tai tapahtuma-alan yrityksiä sekä kioskeja samalla summalla, kuin mitä edellä mainittu vuokrahelpotus kaupungin vuokralaisina oleville yrityksille on”. Esitys raukesi kannattamattomana.
 
Kaupunginhallituksen esityslistan julkinen versio on pöytäkirjan julkaisuun saakka luettavissa kaupungin verkkosivuilta
https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.h...
 
Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Asiasanat: