Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti sähköisessä kokousmenettelyssä mm. Jyväskylän kaupungin osallistuvan Keski-Suomen kuntien yhteiseen Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan. Jyväskylän kaupunki toimii kuntien yhteisen kehittämishankkeen hallinnoijana.

Sähköinen kokousmenettely tarkoittaa kokousta, jossa jäsenet ilmaisevat kantansa käsiteltäviin asioihin kirjallisesti luottamushenkilöille tarkoitetussa portaalissa. Sähköinen kokousmenettely on kuntalain mahdollistama tapa tehdä päätöksiä ilman etävälineillä toteutettavaa kokousta. 

Jyväskylän kaupungin osallistuminen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että Jyväskylän kaupunki osallistuu Keski-Suomen kuntien Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen. Kyseessä on toinen Marinin hallituksen sote-uudistukseen tähtäävistä kehittämishankekokonaisuuksista. 

Ohjelman tarkoituksena on kehittää laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, josta ihminen saa palvelunsa sujuvasti ja avun yksilöllisiin tarpeisiinsa. Sosiaali- ja terveyskeskuksessa hyödynnetään uudenlaista työnjakoa, tarjotaan eri ammattilaisten ja erityistason konsultaatioita sekä hyödynnetään digitalisointia. Kehittämistyöllä halutaan varmistaa, että palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja ongelmiin voidaan puuttua ajoissa. Ohjelma toteutetaan vuosina 2020–2022.

Keski-Suomi hakee rahoitusta modernin ja moniammatillisen sekä asiakasta varten olevaan sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintamalliin. Tavoitteena on vahvistaa Keski-Suomen kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden perustasoa, syventää palveluiden integraatiota ja siirtää palvelunkäytön painopistettä erityistasolta perustasolla ja ennaltaehkäisyyn sekä käyttöönottaa erilaisia sähköisiä, toimintaa ja asiakkaan palvelua parantavia järjestelmiä ja toimintamalleja. Kaiken lähtökohtana on parantaa ja helpottaa tarpeenmukaiseen palveluun pääsyä.

Keski-Suomi on valmistellut hankehakemusta yhdessä kaikkien kuntien ja sote-kuntayhtymien sote-johdon kesken. Tavoitteita on asetettu kolme. 

1. Keski-Suomen sote-keskusten palveluiden saatavuuden parantaminen siten, että 7 vuorokauden tarpeen mukainen hoitoonpääsy toteutuu kaikkialla yhdenvertaisesti ja ammattilaisten välinen yhteistyö tiivistyy potilaan hoidontarpeen mukaisesti.  
2. Palveluketjujen yhtenäistäminen ja oman toiminnan kehittäminen koko maakunnassa yhteisten mallien käyttöönottamiseksi. 
3. Lasten ja perheiden palveluiden (mm. perhekeskukset) integroiminen osaksi sote-keskusten palveluita, palveluiden kehittäminen lasten ja nuorten psykososiaalisten palveluiden vaikuttavuuden lisäämiseksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt rahoituksesta erillisellä asetuksella. Asetuksen mukaisesti rahoitus myönnetään kaikille maakunnille, mikäli hakemukset täyttävät kansalliset sisällölliset vaatimukset ja mukana on maakuntien kunnat vähintään siten, että 80% väestöpohja on mukana ohjelmassa. Ministeriö on ilmoittanut ohjelman valtionavustusosuuden olevan yhteensä 70 miljoonaa euroa. Tästä Keski-Suomen laskennallinen osuus on enimmillään 5,12%. Avustusosuudet perustuvat 25 prosentin tasasuuruiseen maakunnittaiseen osuuteen sekä 75 prosentin osuuteen, joka määräytyy maakunnittain suhteessa maakuntien asukaslukuun. Keski-Suomessa rahoituksen määrään vaikuttaa siten mm. mukaan lähtevien kuntien asukasluvun määrä.

Rahoitusta tullaan käyttämään mm. projektityöntekijöiden palkkaamiseen, palveluostoihin sekä yhteistyösopimuksiin. Resurssit ovat kaikkien Keski-Suomen kuntien hyödynnettävissä, vaikka hallinnollisesti he ovatkin kaupungin projektityöntekijöitä. 

Perheiden ennaltaehkäisevien palveluiden johtavan psykologin toimen muuttaminen palveluesimiehen viraksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää psykologipalveluiden johtavan psykologin toimen muuttamisesta viraksi 1.5.2020 alkaen. Johtavan psykologin toimen muuttaminen palveluesimiehen viraksi on perusteltua, koska palveluesimiehen tehtävän hoitaminen uudessa toimintayksikössä edellyttää virkasuhdetta sekä tehtävä sisältää julkisen vallan käyttöä. Johtavan psykologin toimen muuttamisessa viraksi ei ole kustannusvaikutuksia. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajien nimeäminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntaneuvotteluihin vuonna 2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta nimesi edustajikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntaneuvotteluihin vuodeksi 2020 Heidi Rentolan, Caius Forsbergin, Jussi Maasolan ja Raisa Ojaluodon. Tarvittaessa lautakunta voi pyytää kuntaneuvotteluihin mukaan myös muita asiantuntijoita käsiteltävien asiakokonaisuuksien mukaan. 

Kokouksen esityslista ja liitteet (pdf-muoto) ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilla.

Lisätietoja: Heidi Rentola, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, p. 040 0537 824 ja 
Kati Kallimo, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja, p. 050 442 2302