Jyväskylän kaupungin kuntatodistusohjelmat

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti, että Jyväskylän kaupunki tekee seuraavien pankkien kanssa kuntatodistusohjelmat: Nordea Bank Oyj, Aktia Pankki Oyj, Danske Bank Oyj, Kuntarahoitus Oyj, OP Yrityspankki Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Svenska Handelsbanken Helsinki ja Swedbank AB. Kuntatodistusohjelman pankkikohtainen enimmäismäärä on 120 milj. euroa.

Kuntatodistukset ovat kuntien liikkeeseen laskemia lyhytaikaisia velkasitoumuksia, joilla voidaan ottaa lyhytaikaista lainaa enintään vuodeksi. Kunta tekee pankin kanssa kuntatodistusohjelman. Ohjelma on puitesopimus kuntatodistusten liikkeeseen laskemisesta ja siinä määritellään muun muassa kuntatodistusohjelman enimmäismäärä sekä pienin nostettavissa oleva määrä.

Kuntatodistuslainan korko määräytyy kaupantekohetken rahamarkkinakorkojen perusteella. Kuntatodistusohjelman perustaminen on maksutonta. Kuntatodistukset ovat joustava työväline päivittäisessä kassanhallinnassa maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Jyväskylän kaupunki on tehnyt pankkien kanssa kuntatodistusohjelmat (KH 18.12.2017/354) siten, että kuntatodistusohjelman pankkikohtainen enimmäismäärä on 60 milj. euroa. Kaupunki on viimeisen vuoden aikana lisännyt lyhytaikaisen rahoituksen suhteellista osuutta lainasalkussa ja hyödyntänyt vallitsevaa korkomarkkinatilannetta.

Lyhytaikaisten lainojen määrän osuus koko lainasalkusta kasvoi viime vuonna 21 prosentista 35 prosenttiin eli 141,5 milj. euroon (sisältäen kuntatodistukset ja konsernitilillä olevat tytäryhteisöjen varat). Vuoden 2019 lopussa kaupungilla oli yhteensä 71 milj. euroa kuntatodistuksia.

Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärää on tarkoituksenmukaista nostaa vastaamaan lainasalkun hallinnan nykyistä toimintamallia ja turvaamaan maksuvalmius myös rahoitusmarkkinoiden häiriötilanteissa. Enimmäismäärän nostaminen mahdollistaa yhden pankin kuntatodistusohjelman nykyistä laajemman käytön, mikäli pankin hintataso on kuntatodistuslainan kilpailutuksessa muita edullisempi ja kuntatodistuslainojen saatavuus parempi. Enimmäismääräksi kuntatodistusohjelmille esitetään 120 miljoonaa euroa kussakin pankissa. Kuntatodistusohjelmien koko määritellään pankkikohtaisesti ja ohjelma voi olla myös enimmäismäärää pienempi.

Kulloinkin liikkeeseen laskettujen kuntatodistusten ja sisäiseen pankkiin tehtyjen talletusten, mukaan lukien konsernitileillä olevat tytäryhteisöjen varat, yhteenlaskettu enimmäispääoma päätetään talousarviossa (vuonna 2020 enimmäismäärä on 200 milj. euroa). Kuntatodistusohjelmien tekemisestä päättää kaupunginhallitus hallintosäännön 76 §:n nojalla.


Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Asiasanat: