Jyväskylän sivistyslautakunta teki ostopalvelusopimuksen Kulttuuriyhdistys Väristyksen kanssa, budjetoi uudelleen viime vuodelta jääneitä irtaimen käyttöomaisuuden investointirahoja, antoi selonteon sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta sekä hyväksyi tarkistetun toimintasäännön.

Kulttuuriyhdistys Väristyksen kanssa 81 000 euron ostopalvelusopimus

Sivistyslautakunta hyväksyi Kulttuuriyhdistys Väristys ry:n ostopalvelusopimuksen 81 000 euron suuruisena. Kulttuuriyhdistys Väristys ry tukee ja tuottaa kulttuurisen nuorisotyön keinoin nuorten ryhmien järjestämää toimintaa nuorisopalvelujen osoittamissa tiloissa sekä muualla Jyväskylän kaupungin alueella. Jyväskylän kaupungilla on ollut sopimus kulttuurisen nuorisotyön tuottamisesta Kulttuuriyhdistys Väristys ry:n kanssa vuodesta 2000 lähtien. 
Lisäksi sivistyslautakunta nimesi edustajikseen Kulttuuriyhdistys Väristys ry:n ohjausryhmään vuodeksi 2020 Leena Lyytisen ja Jasmine Revon.

Irtaimen käyttöomaisuuden uudelleenbudjetointi

Lautakunta päätti kasvun ja oppimisen palvelujen irtaimen käyttöomaisuuden uudelleenbudjetoinnista. Vuodelle 2019 hankintoihin oli budjetoitu 4 051 000 euroa, josta jäi käyttämättä 913 447 euroa. Summasta 768 000 euroa udelleen budjetoidaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin seuraavasti: Mankolan yhtenäiskoulun ensikertaiseen kalustukseen 350 000 euroa, Kuokkalan yhtenäiskoulun muutostöihin 250 000 euroa, Savulahden päiväkotikoulun kalustuksen investointeihin perusopetukseen 114 000 euroa ja varhaiskasvatukseen 30 000 euroa sekä Vesangan päiväkotikoulun laajennukseen 24 000 euroa.

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuodelta 2019

Sivistyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuodelta 2019. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta tuottivat kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lakien ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Kolmannesvuosiraporttien, sisäisen valvonnan raporttien ja itsearviointien, realisoituneiden tapahtumien ja suoritettujen toimenpiteiden perusteella sisäinen valvonta on sivistyspalveluissa toteutunut hyvin.
 
Perusopetuksessa sisäinen tarkastus tarkasteli vuonna 2019 kolmen yhtenäiskoulun toimintaprosesseja. Tarkastuksessa havaittiin, että yhtenäiskoulujen johtamisperiaatteet, suunnittelu -ja seurantajärjestelmät kaipaavat yhtenäistämistä ja ohjeistusta, johtamistyöskentelyyn kohdistuu ennakoitua suurempi kuormitus ja turvallisuusjohtaminen kaipaa nykyistä selkeämpien periaatteiden luomista. Näiden asioiden korjaamiseksi tehty toimenpidesuunnitelma on toteutuksessa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteina ja tavoitteina on vuonna 2020 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan nykyistä parempi tiedostaminen yksiköiden arjen johtamisessa. Sivistyspalvelut panostaa uhkatilanneilmoitusten tietojen hyödyntämiseen, turvallisuusjohtamisen periaatteiden viemiseen koulujen ja päiväkotien käytänteisiin sekä sopimusosaamiseen ja toimintaprosessien kehittämiseen. 

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasääntöä tarkistettiin

Sivistyslautakunta hyväksyi sivistyslautakunnan tehtäväalueen tarkistetun toimintasäännön ja määräsi sen tulemaan voimaan 1.3.2020. Hallintosääntöön tehtyjen muutosten johdosta sivistyksen toimintasääntöäkin on ollut tarve tarkistaa.

Lisäyksinä sivistyksen tehtäväalueen toimintasääntöön kirjattiin, että toimialan asiakirjahallinnosta vastaavana toimii hallintopäällikkö, palvelujohtaja ratkaisee sivistyslautakunnan asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ja toimialajohtaja päättää asiat, jotka eivät kuulu lautakunnan toimivaltaan ja joiden toimivaltaa ei ole sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännössä määrätty.

Toimivaltaan tehtiin seuraavia muutoksia: toimivalta ”päättää yksityisen varhaiskasvatuksen osalta esiopetuksessa olevalle oppilaalle annettavasta erityisestä tuesta” siirretään palvelukoordinaattorille, asiakasmaksusihteerillä oleva toimivalta ”päättää varhaiskasvatuksen asiakaskohtaisesta asiakasmaksusta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja sivistyslautakunnan päätösten mukaisesti” lisätään palvelukoordinaattorin toimivaltaan. Rehtoreiden toimivalta -kohtaan lisättiin kohta, että rehtorit antavat hallintosäännön 28 §:n mukaiset palvelupäällikön toimivaltaan kuuluvat vastaukset tehtäväalueelleen osoitettuihin kanteluihin, muistutuksiin, vaatimuksiin ja selvityspyyntöihin, ellei hallintosäännössä muutoin määrätä tai asian laajuus tai vaikuttavuus edellytä toimielimen käsittelyä.

Poistettavaksi päätettiin kirjaukset varhaisen tuen koordinaattoria koskevasta kohdasta, koska tätä nimikettä ei ole enää käytössä ja virkaan sidottu päätösvalta siirtyi palvelukoordinaattorille. 

Kokouksen esityslista ja liitteet
Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka tästä linkistä: https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=9350 Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 5.3.2020 Jyväskylän kaupungin verkkosivuille osoitteeseen:
https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 044 979 1901
- perusopetuksen palvelujohtaja Sami Lahti, p. 014 266 4985