Lisätietoja: 

Heidi Rentola 
sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja 
p. 040 0537 824 ja 

Kati Kallimo 
sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja 
p. 050 442 2302

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta antoi myönteisen lausunnon Palokan sairaalan vuodeosastopaikkojen muuttamisesta ikääntyneiden pitkäaikaishoidon asiakaspaikoiksi. Lautakunta otti kiireellisenä pöydältä käsiteltäväksi Gerocenter-säätiön asettamisen selvitystilaan.

Lausuntopyyntö Palokan terveysaseman hankesuunnitelmasta muuttaa nykyiset vuodeosastot pitkäaikaishoidon yksiköiksi

Sosiaali- ja terveyslautakunnalla ei ollut huomautettavaa Tilapalvelun laatimaan hankesuunnitelmaan, jossa Palokan terveysaseman nykyiset vuodeosastopaikat lähdetään muuttamaan ikääntyneiden pitkäaikaishoidon asiakaspaikoiksi.  

Pitkäaikaishoidon paikoilla vastataan ikääntyneiden henkilöiden pitkäaikaisesta, ympärivuorokautisesta hoidosta ja huolenpidosta. Tällä hetkellä Jyväskylässä toimii kaksi pitkäaikaishoidon osastoa Keljon palvelutalon A-talossa. Keljon kiinteistö on Tilapalvelun mukaan niin laajan korjauksen tarpeessa, ettei sitä ole taloudellisesti järkevää toteuttaa. 

Palokan sairaalan vuodeosastot ovat muuttamassa uuteen sairaalaan tammikuussa 2021. Vapautuviin tiloihin on mahdollista remontoida nykyisille Keljon pitkäaikaisosastoille korvaavia tiloja. 

Toiminnan muunneltavuuden näkökulmasta asukashuoneiden tulee kuitenkin jatkossa täyttää myös tehostetun palveluasumisen kriteerit eli olla pääsääntöisesti yhden hengen huoneita (kooltaan 20–25m2), joissa on oma kylpyhuone. Suurimmat muutostarpeet onkin muuttaa nykyiset 2–3 hengen potilashuoneet yhden hengen huoneiksi sekä rakentaa uudet wc-tilat hoitohuoneisiin.  

Lisäksi hanke edellyttää sprinklauksen rakentamista ko. rakennuksen siipiosaan, vesikatolla sijaitsevan iv-konehuoneen laajentamisen sekä ulkoikkunoiden ja vesikaton pintarakenteiden uusimisen. Samalla uusitaan myös Palokan terveysaseman valmistuskeittiö. Uudistustyön kustannusarvio on 4.616.000 € (alv 0 %). Tästä vuodeosastojen muutostöiden osuus on 3.771.000 € (alv 0%). 

GeroCenter-säätiön selvitystilaan asettaminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ottaa pöydältä kiireellisenä käsiteltäväksi GeroCenter-säätiön asettamisen selvitystilaan. Lautakunta ohjeisti kaupungin edustajaa esittämään säätiön hallituksessa säätiön asettamista selvitystilaan säätiön purkamisen selvittämiseksi.  

Jyväskylän kaupunki on yksi GeroCenter-säätiön perustajajäsenistä. Kaupunginhallitus on todennut vuonna 2005, että säätiö sijoittuu kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimialalle, joka nimeää kaupungin edustajat säätiön päätöksentekoelimiin ja vastaa säätiön omistajaohjauksesta. 

GeroCenter-säätiön toiminnan tarkoituksena on 1.12.2018 päivitettyjen sääntöjen mukaisesti ”ylläpitää ja edistää ikääntyvien ja iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä ja hyvinvointia sekä luoda tiedollisia ja toiminnallisia edellytyksiä hyvälle ja tasapainoiselle vanhenemiselle gerontologisen ja muiden vanhenemista tutkivien tieteenalojen tiedon ja osaamisen pohjalta”.

Säätiön toiminta on kuitenkin viime vuosina ollut vähäistä, jonka vuoksi Jyväskylän kaupunki ja muut säätiön perustajajäsenet ovat nostaneet esiin huolen säätiön olemassaolon jatkumisesta ja säätiön talouden hallinnasta.

Alkuperäistä säätiön tavoitetta on ollut haastavaa toteuttaa, sillä vastaavantyyppistä tutkimus- ja kehitystyötä tehdään tällä hetkellä valtakunnallisissa projekteissa ja hankkeissa ja se, että säätiön taloudelliset ja toiminnalliset resurssit osallistua kansallisiin hankkeisiin ovat olleet liian pienet. Lisäksi säätiön jäsenorganisaatiot osallistuvat joka tapauksessa kansallisiin hankkeisiin niin laajasti, että säätiön yksittäisille hankkeille ei ole ollut enää käytettävissä lisäresurssia. 

Kolmanneksi säätiön rinnalle on perustettu uusia toimintamalleja ja -organisaatioita (esimerkiksi Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHo) niin, että toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi erilaiseksi verrattuna perustamishetken erityiseen tarpeeseen. Myös mm. Jyväskylän yliopisto tekee vastaavanlaista, kansainvälisesti tunnustettua gerontologista tutkimustyötä.

Jyväskylän kaupunki on käynyt keskustelun säätiön muiden perustajajäsenorganisaatioiden kanssa ja todennut, että säätiö on nyt perusteltua asettaa sääntöjen mukaisesti selvitystilaan. Säätiön vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan säätiöllä ei ole merkittäviä säätiön vastuiden hoitamisen jälkeen jaettavia varoja.

Selonteko sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuonna 2019

Lautakunta antoi kokouksessaan selvityksen vuoden 2019 sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Vuoden 2019 talousarvioon kirjattiin toimialan osalta viisi tunnistettua riskiä: 

1)  Palvelutarpeen tai kustannusten ennakoimaton muutos
2) Henkilöstön työhyvinvoinnin heikkeneminen ja henkilöstön saatavuusongelmat työmarkkinoilta
3) Palveluketjun hajanaisuus
4) Lainsäädäntömuutokset, jotka vaikuttavat palveluiden järjestämiseen ja
5) Tietojärjestelmien yhteentoimimattomuus ja tietoliikenneongelmat.

Useimmat viidestä tunnistetusta riskistä toteutuivat ainakin osittain vuoden 2019 aikana. Viiden keskeisimmän tunnistetun riskin lisäksi toimialalla toteutui myös muita riskejä. Esimerkiksi vuonna 2019 toimialalla havaittiin puutteita ohjeistuksen noudattamisessa asiakkaiden rahavarojen käytön osalta. Ohjeistuksen osalta on käynnistetty jo palvelualueiden yhteinen koulutus, jossa korostetaan esimiesten vastuuta ohjeistusten laadinnassa ja seurannassa eri palveluissa.

Palvelutarpeen kasvu jatkui erityisesti lapsiperheiden varhaisen tuen palveluissa. Vuonna 2015 uudistetun sosiaalihuoltolain mukaan lapsiperheillä on oikeus saada ennaltaehkäiseviä- ja peruspalveluita, kuten perhesosiaalityötä, perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua, ilman kytkentää lastensuojelun palveluihin. Palveluita ei kuitenkaan voitu palvelutarpeeseen nähden myöntää oikea-aikaisesti ja riittävästi. Ennaltaehkäisevillä ja peruspalveluilla ei siten pystytty hillitsemään lastensuojelun kustannusten kehittymistä. 

Rekrytointivaikeudet näkyivät lähes kaikilla palvelualueilla. Lääkäreiden rekrytointivaikeuksien rinnalla näkyi erityisesti lähihoitajien sijaisten rekrytoinnin vaikeudet vanhuspalveluissa. Vanhuspalveluiden rekrytointivaikeudet olivat nähtävillä jo kesälomien aikaan ja joululomien aikaan jouduttiin vetoamaan julkisesti omaisiin, jotta käyntejä ikääntyneiden luona voitiin hallitusti vähentää.

Rekrytointivaikeudet näkyivät myös terveyskeskussairaalassa sekä vammaispalveluissa. Riskiä pienennettiin uudistamalla koko toimialan tasoisesti sijaisrekrytointeja siten, että sijaistarvetta ja työsopimuksia voidaan tarkastella palvelualueiden yli ja tarjota näin kerralla pitempiä työjaksoja sijaisuuksista kiinnostuneille. Uudenlaista yhteistyötä käynnistettiin oppilaitosten ja Ely-keskuksen kanssa. Rekrytointia kehitettiin muutoinkin, ottamalla uusia rekrytointimalleja ja -tapahtumia käyttöön. 

Lainsäädännön valmistelun epävarmuus kulminoitui maakunta- ja sote-uudistuksen kaatumiseen keväällä 2019. Toimialalla tämä tarkoitti monen uudistusta odottaneen hankintaprosessin käynnistämistä sopimusten uudistamiseksi. Tämä antoi mahdollisuuden tarkastella ulkoistetun ja oman toiminnan suhdetta ja linjata oman toiminnan suuntaa esimerkiksi kotipalveluissa, joissa vuoden 2019 aikana tehtiin päätökset koko kotihoidon palveluiden palauttamisesta kaupungin omaksi toiminnaksi. 

Toimialalla ei kustannusten osalta osattu riittävästi varautua asiakkaiden luottotappioiden syntymiseen. Erityisesti vanhustenpalveluissa ja terveyskeskussairaaloissa luottotappioiden määrää (250 000 euroa) ei osattu ennakoida riittävästi. Kuluvana vuotena ikääntyneiden palveluiden, sosiaalipalveluiden ja talouspalveluiden kesken mietitään uusia keinoja siihen, että maksumuistutusten yhteydessä voidaan tarvittaessa tarjota tietoa myös toimeentulotuen eri vaihtoehdoista. Samalla mietitään uudenlaisia yhteistyömalleja, jotta taloudellisiin pulmiin voidaan puuttua etupainotteisesti jo ennen maksujen siirtymistä perintään. 

Tietojärjestelmien osalta puutteita on edelleen nykyisen potilastietojärjestelmän toiminnassa ja toimintakatkot hidastavat vastaanottopalveluiden toimintaa. Myös turvapuhelimien toiminnassa on esimerkiksi sähkökatkojen vuoksi ongelmia, joihin etsitään aktiivisesti ratkaisuja. 
____________________

Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin kahden sosiaalityöntekijän viran perustaminen aikuissosiaalityöhön työllisyyden kuntakokeilun ajaksi, kahden sosiaalityöntekijän viran perustaminen aikuissosiaalityön ja kuntouttavien palveluiden palveluyksikön ostettujen päihde- ja mielenterveysasumisen asumispalveluiden asiakastyöhön sekä palveluesimiehen viran perustaminen avoterveydenhuoltoon. Lautakunta hylkäsi kokouksessaan ajokorttimaksua koskeneen laskun oikaisuvaatimuksen ja nimesi vammaisneuvoston asiantuntijajäseneksi Päivi Junnilaisen ja varajäseneksi Hanna Vihavaisen. 
 
Kokouksen esityslista ja liitteet. Tekstit ovat luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka.