Rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessa 11.2.2020 käsiteltiin muun muassa lausuntoa Salola Wind Park Oy:n Salolan tuulivoimapuisto -hankkeesta.

Lisätietoja:

- rakennus- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Tuija Elina Lindström, p. 040 937 8772, tuija.lindstrom[at]jyvaskyla.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jyvaskyla.fi

Jaosto antoi lausunnon Salola Wind Park Oy:n Salolan tuulivoimapuisto -hankkeesta

Salola Wind Park Oy on 4.11.2019 toimittanut Keski-Suomen ELY-keskukselle pyynnön ratkaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamisen tarve Salolan tuulivoimapuisto -hankkeen osalta. Keski-Suomen ELY-keskus on pyytänyt Jyväskylän kaupungin lausuntoa asiasta.

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti todeta lausuntonaan seuraavaa: ”Ympäristövaikutusten arviointiprosessi on tarpeellinen ottaen huomioon tuulivoimahankkeen sijainti arvokkaiden luontokohteiden ja kulttuurimaisema-alueen läheisyydessä. Tuulivoimahankkeen suunnittelualue sijaitsee kolmen linnustollisesti arvokkaan Natura-alueen välissä. Tuulivoimahankkeelle on syytä tehdä Natura-arvioinnin tarveharkinta, jossa arvioidaan, vaikuttaako tuulivoimahanke todennäköisesti merkittävästi kyseisten Natura-alueiden suojeluperusteena oleviin lintulajeihin. Myös hankkeen vaikutuksia Aukeasuon luonnonsuojelualueeseen ja suunnittelualueella sijaitsevaan soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteeseen sekä lähistöllä havaittuihin valtakunnallisesti uhanalaisiin eläinlajeihin on syytä arvioida. Lisäksi tuulivoimahankkeella on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia Putkilahden valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisema-alueeseen.”

Seitsemän tuulivoimalan tuulivoimapuisto on suunnitteilla Korpilahden Vespuolelle Putkilahden kylän koillispuolelle, Housuvuorelta itään päin Joutsan ja Luhangan kuntarajojen tuntumaan. Hankealueen pinta-ala on noin 800 hehtaaria. Alue on yksityisten maanomistajien omistuksessa ja hankkeesta vastaa projektiyhtiö Salola Wind Park Oy. Suunniteltu yksittäisen voimalan teho olisi noin 6 megawattia, jolloin koko hankkeen nimellisteho olisi noin 42 megawattia. Voimaloiden tornin korkeudeksi on suunniteltu 185 metriä ja roottorin halkaisijaksi 180 metriä, jolloin voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 275 metriä.

Oikaisuvaatimus maastoliikennelupaan hylättiin

Ympäristötarkastaja on päätöksellään 11.11.2019 nro 2019-2 myöntänyt Keski-Suomen Moottorikerho ry:lle maastoliikenneluvan moottoripyörillä tapahtuvaan ajoharjoitteluun Valkeamäen maastoon Jyväskylän kaupungilta vuokratulle alueelle. Lupa on myönnetty vuokra-ajaksi 1.1.2020–31.12.2024. Maastoliikenneluvasta on määräajassa jätetty rakennus- ja ympäristöjaostolle osoitettu oikaisuvaatimus.

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti hylätä oikaisuvaatimuksen sekä pysyttää ympäristötarkastajan päätöksen nro 2019-2 voimassa sellaisenaan.

Oikaisuvaatimuksessa oli vaadittu ensisijaisesti maastoliikennelupapäätöksen kumoamista ja ympäristöluvan hakemista toiminnalle. Toissijaisesti vaadittiin lupapäätöksen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi tarkempien määräysten ja tutkimusten tekemiseksi. Siinä tapauksessa, että lupa edelleen myönnettäisiin, vaadittiin ajoharjoittelun kieltämistä viikonloppuisin ja keväisin eläinten lisääntymisaikoina. Oikaisuvaatimusta oli perusteltu samoilla meluun ja sen selvittämiseen, virkistyskäyttöön, luontoarvoihin ja alueen soveltumattomuuteen liittyvillä seikoilla, jotka oikaisuvaatimuksen tekijä oli esittänyt jo hakemuksesta jättämässään muistutuksessa.

Asia 9 eli lausunnon antaminen kaupunkirakennelautakunnalle Kisakatu 13–15:tä sekä katualuetta koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta poistettiin esityslistalta. Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=9368. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.