Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialan nimi muuttui vuoden alussa Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiksi. Perusteena muutokselle on ymmärrettävämpi kansalaisviestintä. Nimen muutoksen myötä myös muut palvelualueiden nimet tarkastettiin.

Lisätietoja: 

Ikääntyneiden palveluiden, Maarit Raappana, palvelujohtaja, p. 014 266 3634
Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut, Päivi Kalilainen, palvelujohtaja, p. 014 266 3600
Kaupunginsairaala, Kati Seppänen, palvelujohtaja, p. 014 266 2400

Vanhuspalveluiden nimi muuttui 1.2.2020 alkaen ikääntyneiden palveluiksi. Tässäkin muutoksessa taustalla on viittaus lainsäädäntöön. Ikääntyneille kansalaisille määrätyistä palveluista säädetään niin sanotussa vanhuspalvelulaissa. Lain nimi on Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Palveluissa on myös saatu palautetta asiakkailta, jotka eivät palveluiden käyttäjinä koe olevansa vanhuksia ja siten vanhuspalveluiden asiakkaita. Ikääntynyt koetaankin neutraalimmaksi termiksi palveluiden käyttäjistä puhuttaessa. 

Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut on muuttunut 1.2.2020 lähtien perheiden ennalta ehkäisevät palvelut. Muutoksessa poistettiin toistoa, sillä toimialan nimessä puhutaan jo sosiaali- ja terveyspalveluista.

Terveyskeskussairaalat-palvelualueen nimi on muuttunut helmikuun alussa kaupunginsairaalaksi. Perusteena on toiminnan monimuotoisuus, koska Jyväskylän kaupunginsairaalassa hoidetaan myös potilaita, joita muissa kunnissa hoidetaan erikoissairaanhoidossa. Myös useissa muissa suurissa kaupungeissa perusterveydenhuollon sairaalan nimi on kaupunginsairaala. Terveyskeskussairaala viittaa usein myös terveyskeskuksissa annettaviin palveluihin. Jyväskylän kaupunginsairaalan palveluista osa siirtyy kuitenkin uuteen sairaalaan vuonna 2021, jolloin erikoissairaanhoidon sairaansijat ja osa perusterveydenhuollon sairaansijoista ovat samoissa tiloissa. 

Ikääntyneiden palveluissa jatkossa kolme palveluyksikköä 

Muutoksen myötä ikääntyneiden palvelut jakautuvat jatkossa kolmeen palveluyksikköön aiemman kahden sijaan. Palveluyksiköt ovat: 
-    palveluohjaus ja ennalta ehkäisevät palvelut
-    kotihoito sekä 
-    ikääntyneiden asumispalvelut.

Muutoksella halutaan vahvistaa palveluiden johtamista ja esimiestyötä. Jyväskylässä ikääntyneiden määrä kasvaa voimakkaasti ja palvelutarve kasvaa. Vuonna 2020 kaupungin kotihoidon kilpailutetut sopimukset puretaan ja kotihoito palautetaan kokonaan kaupungin omaksi toiminnaksi. Muutos edellyttää hyvää johtamista ja prosessien kehittämistä. Muutoksen myötä palveluyksikön henkilöstömäärä kasvaa yli 100 henkilötyövuodella ja lähiesimiesten määrä lisääntyy 5:llä ollen kotihoidossa yhteensä 13. 

Palveluohjauksen ja ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen edellyttää myös vahvaa johtamista ja toiminnan kehittämistä, jolla voidaan vastata ikääntyvän väestön määrän kasvuun sekä löytää uusia palvelumuotoja, jotta raskaampien palveluiden käytöltä voidaan välttyä mahdollisimman pitkään.

Ikääntyneiden asumispalvelut vastaa jatkossakin asumispalveluista, mutta nimi yksinkertaistuu aiemmasta muodosta, joka oli ympärivuorokautinen asuminen ja hoiva.

Organisaatiokaavio 1.2.2020 alkaen: 

Sosiaali- ja terveyspalvelut