Tikkalan osayleiskaavan muutos

Osayleiskaavan muutos sijoittuu Korpilahden Tikkalan kylälle, Tikkalan päiväkotikoulun alueelle. Kaavamuutoksen kohteena on Tikkalan osayleiskaava, joka on saanut lainvoiman vuonna 2009. Osayleiskaavan muutos koskee kiinteistöä 179-433-8-334 Uusi-Tikkala. Kiinteistö on Jyväskylän kaupungin omistuksessa. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa yhteisöllisen asumisen mahdollistavan senioritalokokonaisuuden toteuttaminen.
 
Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa
https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1045

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tikkalan osayleiskaavan muutoksen 25.11.2019 päivätyssä muodossa.

Savulahti II asemakaavan laajennus ja muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Tavoitteena on muodostaa omaleimainen asuinympäristö vaativaan rinnemaastoon osaksi laajempaa Länsi-Palokan sekä pohjoisen Tuomiojärven
asuinaluekokonaisuutta ja varmistaa kaupungin kerros-, rivi- ja pientalotonttivarantoa yhdyskuntarakenteen kannalta hyvälle paikalle (palvelut,
joukkoliikenne).
 
Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa: https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/989
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 29.11.2019 tarkistetussa muodossa.

Väliaitankatu 7 asemakaavan muutos ja tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Suunnittelualueena on asuntolakerrostalojen tontti Halssilassa Väliaitankadun varressa noin 2,5 kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta.
Kaavamuutoksen hakija on esittänyt asuntolatontin asemakaavan muuttamista asuinkerrostalorakentamisen mahdollistavaksi. Asuntolatoiminta on siirtynyt muualle ja tontti on nykyisin yksityisomistuksessa.
 
Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla
osoitteessa: https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1014
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 30.12.2019 tarkistetussa muodossa.

Väinölänpelto asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Suunnittelualue sijaitsee Väinölän eteläosassa Äijälän- ja Jokirannantien välisellä alueella. Matkaa suunnittelualueelta Jyväskylän keskustaan on noin 6 kilometriä. Kaavamuutoksen tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta arkkitehtonisesti korkeatasoisella asuinrakentamisella huomioiden alueen luontoarvot (viitasammakot).
 
Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla
osoitteessa: https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1000
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 16.1.2020 tarkistetussa muodossa sekä asemakaavan muutokseen liittyvän sitovan tonttijaon.

Mauno Vanhalan (Kesk.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Tukea liikkumiseen yli 65-vuotiaille ja pitkäaikaistyöttömille

Mauno Vanhala (Kesk.) ja 20 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 18.3.2019 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat toimenpiteitä ja tukea
liikkumiseen yli 65-vuotiaille ja pitkäaikaistyöttömille. Aloitteessa ehdotetaan, että kaikille 65-vuotta täyttäneille, vanhuus- ja työeläkeläisille sekä
pitkäaikaistyöttömille annettaisi mahdollisuus hankkia maksuton seniorikortti sekä henkilökohtainen ranneke, jolla saisi oikeuden käyttää liikuntapaikkojen ja uimahallien palveluja enintään 3 kertaa viikossa. Lisäksi rannekkeella olisi mahdollista päästä yhden tunnin kuntosaliohjaukseen.
 
Vastauksessa todetaan mm. että Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää vuosittain tehtäväalueellaan maksujen perusteista ja liikuntapaikkamaksuista määrärahojen sallimissa rajoissa. Liikuntapalvelujen hinnasto käsitellään lautakunnassa toukokuussa ennen uuden toimintakauden alkua.
 
Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Teemu Torssosen (PS) ym. valtuutettujen valtuustoaloite kaupungin on ryhdyttävä välittömiin toimiin ulkomaalaistaustaisten tekemien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi

Teemu Torssonen (PS) ja kaksi muuta valtuutettua esittävät valtuustoaloitteessaan (4.2.2019/14), että Jyväskylän kaupungissa on ryhdyttävä välittömiin toimiin ulkomaalaistaustaisten tekemien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi.
 
Vastauksessa todetaan mm., että Jyväskylän kaupunki pyrkii kaikilla toimilla edistämään suvaitsevaisuutta, monikulttuurisuutta ja yhdenvertaisuutta. Näiden arvojen edistäminen luo pohjaa eri väestöryhmien väliselle luottamukselle ja yhteistyölle. Vastakkainasettelu ja pyrkimys maahanmuuttajaryhmien eristämiseen yhteiskunnassamme ovat omiaan aiheuttamaan tarpeettomia konflikteja ja turvattomuutta.
 
Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Meri Lumelan (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite anonyymin rekrytoinnin käyttöön ottamiseksi Jyväskylässä

Meri Lumela (Vihr.) ja 38 muuta valtuutettua ovat tehneet 4.2.2019 valtuustoaloitteen anonyymin rekrytoinnin käyttöön ottamiseksi Jyväskylässä.
Valtuustoaloitteessa todetaan, että rekrytoinnissa tapahtuu paljon ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan, nimeen tai ulkonäköön liittyvää syrjintää.
Syrjinnän vähentämisen tehokkaaksi keinoksi nähdään anonyymi rekrytointi, jossa työhakemuksista poistetaan kaikki henkilöön viittaava tieto, kuten työnhakijan nimi, osoite ja siviilisääty.
 
Vastauksessa todetaan mm., että Jyväskylän kaupunki sitoutuu jatkamaan anonyymin rekrytoinnin kokeilua myös vuoden 2020 aikana. Henkilöstöpalvelut raportoi kokemuksista jatkossa kolmannesvuosiraportin yhteydessä. Kohdentaminen tehdään henkilöstöpalveluiden ja esimiesten yhteisellä harkinnalla tehtäväsisällön ja ennakoidun hakijakunnan perusteella. Anonyymin rekrytoinnin käyttöä on mahdollista laajentaa useampiin rekrytointeihin, jos prosessin sujuvuuteen saadaan tukea erityisesti järjestelmäkehityksen kautta.
 
Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Eron myöntäminen Sonja Aukeelle (Kok.) luottamustehtävistä

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
1. Kaupunginvaltuusto myöntää Sonja Aukeelle eron varavaltuutetun tehtävästä.
2. Kaupunginvaltuusto myöntää Sonja Aukeelle eron kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen Karoliina vallipuron jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Jani Närhelle (SDP) kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsenen tehtävästä

Kaupunginvaltuusto myönsi Jani Närhelle eron kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen Mika Pollarin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Tommi Liinalammelle Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenen tehtävästä

Kaupunginvaltuusto myönsi Tommi Liinalammelle eron Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen Petri Vähäkankaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuuston kokoukset 1.1.-31.7.2020

Kaupunginvaltuusto päätti, että valtuuston seminaari 20.1.2020 siirretään pidettäväksi 17.2.2020.


Lisätietoja:
valtuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. puh. 044 284 8504

Asiasanat: