Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kilpailuttaa lastensuojelulain mukaisen perheiden ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen. Lisäksi lautakunta hyväksyi vammaispalvelulain ja -asetuksen soveltamisohjeet.

Jyväskylän kaupungin lastensuojelun ympärivuorokautisen perhekuntouksen järjestäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että lastensuojelulain mukainen perheiden ympärivuorokautinen perhekuntoutus järjestetään tulevaisuudessa pääsääntöisesti ostopalveluna ja valtuutti sosiaalipalvelut käynnistämään kilpailutuksen. Ympärivuorokautisella perhekuntoutuksella tarkoitetaan lastensuojelulain mukaista koko perheen sijoittamista perhehoitoon tai laitoshoitoon. 

Perhekuntoutusta järjestetään lastensuojelussa lapsille ja heidän perheilleen, mikäli perhe tarvitsee kokonaisvaltaista kuntouttamista tai perusteellista lasten tilanteen sekä vanhemmuuden arviointia. Perhekuntoutusta myönnetään myös tilanteissa, jossa on olemassa lapsen kodin ulkopuolisen sijoituksen riski, mutta perhe on motivoitunut perhekuntoutukseen. Perhekuntoutusta voidaan myöntää myös silloin, jos perheen tilanteen vakiinnuttaminen vaatii ympärivuorokautista valvontaa. Lastensuojelulain mukaan lapsen sijoittaminen yhdessä vanhempansa kanssa on aina ensisijaista, mikäli se on lapsen edun mukaista. Laitosmuotoisen perhekuntoutuksen suositeltava kesto on 2–6 kuukautta.

Jyväskylän kaupungilla ei ole omaa laitosmuotoista perhekuntoutusyksikköä, joten kaikki lastensuojelun asiakkaille tarvittava ympärivuorokautinen kuntoutuspalvelu on ostettu yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelua ei ole kokonaisuutena kilpailutettu vaan palvelua on myönnetty perhekohtaisesti lapsen etua arvioiden. Kilpailutuksen perusteella on tarkoitus solmia puitesopimukset mahdollisimman monen tarjouspyynnön ehdot täyttävän palveluntuottajan kanssa. Sopimuskausi on vähintään kaksi vuotta ja tarvittaessa kaksi optiovuotta. Kilpailutus ei koske päihde-ensikodeissa toteutettavaa perhekuntoutusta. Hankinnan ennakoitu vuosiarvo on noin 1,2 M€. Ensikodissa tapahtuvan perhekuntoutuksen erityispiirteet otetaan kilpailutuksessa huomioon.

Perhekuntoutuksen palvelutarve on kasvanut vuonna 2015 tehdyn lastensuojelun lakimuutoksen myötä. Vuosina 2015–2018 perhekuntoutuksen asiakasmäärä, ostetut hoitovuorokaudet ja kustannukset ovat Jyväskylässä kaksinkertaistuneet. Vuonna 2018 perhekuntoutuksessa oli 437 asiakasta, hoitovuorokausia ostettiin 10840 kpl ja menot olivat 1 725 000 €. Ostetun palvelun hinnassa (159€–294€/vrk.), sisällössä (laatu, toiminta, kirjaaminen) ja tuottamisessa (tilat, henkilöstö, sijainti) on runsaasti hajontaa palveluntuottajasta riippuen. Nyt toteutettavalla kilpailutuksella varmistetaan palveluiden tasalaatuisuus kaikkien sopimuskumppaneiden kanssa. 

Vammaispalvelulain ja -asetuksen soveltamisohjeet sekä maksettavat korvaukset 1.1.2020 alkaen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vammaispalvelulain ja -asetuksen soveltamisohjeet sekä maksettavat korvaukset takautuvasti 1.1.2020 alkaen. Soveltamisohjeeseen tehtiin muutoksia koskien työmatkojen käyttämisperusteita. Muutoksen myötä opiskeluun liittyvät matkat rinnastuvat työmatkoihin. Jatkossa työ- ja opiskelumatkaksi katsotaan myös matka esimerkiksi asiointi- tai harrastuspaikan sekä työ- ja opiskelupaikan välillä. Aiempi soveltamisohje on määritellyt työmatkan ainoastaan kodin ja työpaikan väliseksi matkaksi. Joustavampi tulkinta on vakiintunut käytännöksi vuoden 2019 aikana ja se kirjataan nyt myös soveltamisohjeeseen.

Maksettaviin korvauksiin tulee muutos 1.1.2020 voimaan tulleen työaikalain mukaisesti. Aiemmin vaikeavammaisen henkilön avustajana toimineelle samassa taloudessa asuvalle perheenjäsenelle ei ole maksettu työaikalain mukaisia korvauksia. Uuden työaikalain mukaisesti myös perheenjäsenille maksetaan 1.1.2020 alkaen työaikalain mukaiset korvaukset sekä muut työaikakorvaukset, jos heillä ei ole ns. työaika-autonomiaa. Työaika-autonomia tarkoittaa, ettei työntekijän työaikaa ennalta määritellä eikä hänen työajan käyttöään valvota ja näin ollen työntekijä voi itse päättää työajastaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö 1.2.2020 alkaen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi toimialueensa tarkistetun toimintasäännön. Säännöissä on hyväksytty mm. toimialan nimimuutokset sekä tehty hallintosäännön määräykset asiakirjojen luovuttamisesta sekä asiakirjahallinnon vastuuhenkilöstä. Uutena kohtana on määritelty toimialan palveluntuottajien valvontaa koskevat vastuut toimialan keskitetyn valvontayksikön sekä palvelupäälliköiden, palvelujohtajan ja ylilääkärin osalta. 

________________________

Lautakunta vahvisti avoterveydenhuollon palvelujohtaja Hanna Vihavaisen virkavaalin. Lisäksi lautakunta myönsi Pantse Paunoselle eron terveydenhuollon jaoston jäsenen tehtävästä ja nimesi hänen tilalleen Joni Rantalan. Lautakunta päätti myös perustaa ja lakkauttaa virkoja toimialalle esityslistan mukaisesti.

Kokouksen esityslista ja liitteet (pdf-muoto) ovat luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka kaupungin verkkosivuilla.

Lisätietoja: Heidi Rentola, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, p. 040 0537 824 ja 
Kati Kallimo, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja, p. 050 442 2302