Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen pelastuslaitos hakee työaikajärjestelyjen poikkeuslupaa Jyväskylän ja Äänekosken vuorotyötä tekevälle pelastustoimen henkilöstölle ajalle 2.3.2020 – 25.4.2021. Henkilöstöjärjestöt ovat todenneet, että työnantaja voi halutessaan hakea poikkeuslupaa. Asiaa on valmisteltu yhteistyössä viime vuoden lokakuusta alkaen.

Poikkeuslupaa päädyttiin hakemaan uuden työaikalain, aluehallintoviraston työn psykososiaalista kuormittavuutta koskeneen tarkastuskertomuksen sekä henkilöstön kuulemisen perusteella. Työsuojeluvaltuutettu on todennut, että esitetty malli vähentää työntekijöiden psykososiaalista kuormitusta nykyisestä tilanteesta.

24 tunnin työvuorot palaavat henkilöstön toiveesta

Poikkeuslupaa haetaan säännölliseen keskimääräiseen 42 tunnin viikkotyöaikaan sekä vuorokausilepoon, kun henkilöstö työskentelee enintään 24 tunnin työvuoroissa. Työtä tehdään tarvittaessa myös 12 tunnin ja 8 tunnin työvuoroissa, joissa vuorokausilepo toteutuu työaikalain 25 §:n mukaisesti. Yksittäinen työvuoro voi olla myös lyhyempi, jos työnantajalla on tarvetta tasata työajan tasoittumisjakson tunteja. Säännöllinen työaika tasoittuu 12 viikon tasoittumisjaksossa keskimäärin 42 tuntiin viikossa.

Pelastustoimen työvuorot ovat haettavassa mallissa pääsääntöisesti 24 tuntia ja ensihoidon työvuorot pääsääntöisesti 12 tuntia. 24 tunnin työvuorossa aktiivityöajaksi haetaan enintään 13 tuntia. Aktiivityötä ovat hälytystehtävien lisäksi kaikki työnantajan määräämät tehtävät, esimerkiksi koulutus, harjoitukset, huoltotehtävät, turvallisuusviestintätehtävät, palotarkastukset ja pakolliset liikuntatunnit. 

8-12 tunnin työvuoroja rajattu määrä

Pelastustoimen henkilöstön ensihoidon 12 tunnin vuorot (päivä- ja yövuoro) toistuvat pääsääntöisesti joka kolmas työvuoro. Perusteluna lyhyemmälle työvuorolle on se, että ensihoidossa työn luonne ei ole aika ajoin tehtävää, sillä hälytystehtäviä on huomattavasti useammin kuin pelastustoimen tehtävissä.

Työvuorot voivat olla 8-12 tunnin pituisia myös esimerkiksi nostettaessa yksittäisen työvuoron henkilöstömäärää ennakolta tiedettyyn tarpeeseen, kuten juhlapyhiin tai yleisötilaisuuksiin liittyen. Näissä tilanteissa työnantaja kartoittaa halukkaat ennakkoon. Yksittäiset hälytystehtävät eivät ole tässä tarkoitettuja erityistilanteita. 

Myös työntekijöiden vastuualueisiin, erityisosaamiseen yms. liittyen voidaan käyttää 8-12 tunnin työvuoroja. Työnantaja suunnittelee ja käyttää (8 tunnin tai 12 tunnin) työvuoroja myös ylläpito- tai täydennyskoulutusten järjestämiseen. 8 tunnin tai 12 tunnin työvuorot sijoitetaan työvuoroluetteloon siten, että ennen 24 tunnin työvuoroa on aina vähintään 12 tunnin lepoaika. Lisäksi työaika tasaantuu ehtojen mukaisesti. 

Erityistilanteisiin, erityisosaamiseen ja vastuutehtäviin sekä ylläpito- ja täydennyskoulutuksiin voidaan jakaa 48 kalenteriviikon aikana enintään neljä 24 tunnin työvuoroa. Työntekijän kanssa sopimalla työvuoroja voidaan jakaa tätä enemmän. 

Ensihoitovuorot järjestetään haetussa mallissa siten, että päivävuoroa seuraa yövuoro, joiden väliin jää 24 tunnin lepoaika. Jatkossa ei siis ole perättäisiä yövuoroja, joiden väliin jäisi lyhyt lepoaika. Nykyisessä mallissa nämä työvuorot on koettu kaikkein kuormittavimmiksi. Lisäksi poikkeuslupahakemuksen mallissa työvuorot ovat nykyistä paremmin ennakoitavissa sekä mahdollistavat paremman työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen ja suunnittelun.

Jos poikkeuslupa hyväksytään, nykyinen työaikajärjestely päättyy 1.3. 

Jos aluehallintovirasto hyväksyy Jyväskylän kaupungin hakeman poikkeusluvan, tällä hetkellä Keski-Suomen pelastuslaitoksella käytössä oleva, kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukainen 9/15 -työaikamalli päättyisi 1.3.2020 Uuden työaikajärjestelyn mukaiset työvuoroluettelot astuisivat voimaan 2.3.

Paikallisessa sopimuksessa kokonaispalkkauksesta on sovittu, että palkkausta koskeva sopimus päättyy, jos työajassa tapahtuu muutoksia. Vaikutukset palkanmaksun ajankohtiin siirtymävaiheessa selvitetään tarkemmin henkilöstöpalveluissa ennen siirtymää. 
Jos poikkeuslupaa ei myönnetä, siirrytään virka- ja työehtosopimuksen nykyistä työaikamuotoa koskevan saman pykälän mukaiseen 12/12 työaikamalliin. 

Uusi malli on työterveyden lausunnon mukaan nykyisin käytössä olevaa työaikamallia vähemmän kuormittava ja ennakoitavampi. Myös vaihtoehtoinen 12/12 rytmitys on katsottu lausunnossa nykyrytmitystä paremmaksi.

Haetun poikkeusluvan sisältöä sekä vaihtoehtoista työaikarytmitystä käydään läpi henkilöstön kanssa Jyväskylässä ja Äänekoskella kuulemistilaisuuksissa helmikuun aikana. Tilaisuuksien tarkemmat ajat ja paikat tiedotetaan henkilöstölle ensi viikolla.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki, henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä, p. 014 266 1552
Keski-Suomen pelastuslaitos, pelastusjohtaja Simo Tarvainen, p. 014 266 1177