Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja valtioneuvoston asetus me- renhoidon järjestämisestä (980/2011).

 

KUULUTUS

 

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020–2026

 

Tausta
Merenhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011), joilla on toimeenpantu Euroopan unio- nin meristrategiadirektiivi (2008/56/EY). Merenhoidosta vastaa ympäristöministeriö yhteistyössä Varsinais- Suomen ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Merenhoidon tavoitteena on meriympäristön hyvä tila rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka. Suomen merenhoitosuunnitelma päivitetään kol- messa vaiheessa kuuden vuoden välein. Merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa Suomen meriympäristön tila 2018 päivitettiin vuonna 2018 ja nyt on käynnissä suunnitelman toisen osan, seurantaohjelman, päivittämi- nen. Merenhoitosuunnitelman kolmas osa on vuonna 2021 tarkistettava toimenpideohjelma. Tarkistettu me- renhoitosuunnitelma viedään kokonaisuudessaan valtioneuvostolle hyväksyttäväksi vuoden 2021 lopussa.

Asiakirjat ja niiden nähtävillä olo
Merenhoitosuunnitelman toisen osan kuulemisaineisto koostuu Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaoh- jelma vuosille 2020–2026 -ehdotuksesta. Lisäksi tausta-asiakirjana on Suomen merenhoidon seurantakäsikirja 2020–2026.

Kuulemisasiakirja ja tausta-asiakirja ovat nähtävillä 20.1.–20.3.2020 ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoit- teessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > Merenhoito sekä lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelussa.

Palautteen antaminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevasta asiakirjasta 20.3.2020 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelun kautta otsikolla Suomen merenhoitosuunnitelman toisen osan tarkistaminen tai toimittamalla palaute sähköisesti tai kirjallisesti Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Sähkö- postiosoite: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi; postiosoite: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym- päristökeskus, PL 236, 20101 Turku; käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku.

 

Voitte antaa palautetta myös siitä, onko seurantaohjelma riittävä viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaisen ympäristöarvioinnin kannalta. Varsinai- nen ympäristöarviointi tehdään toimenpideohjelmaa laadittaessa, ja ympäristöselostuksesta kuullaan yhtä ai- kaa sen kanssa.

 

Lisätietoja
Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa antavat:
Janne Suomela p. 0295 022 947 janne.suomela(at)ely-keskus.fi
Pekka Paavilainen p. 0295 022 921 pekka.paavilainen(at)ely-keskus.fi

 

Turussa 20. päivänä tammikuuta 2020
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Asiasanat: