KESELY/2547/2019

KUULUTUS

Päätös

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 15.1.2020 antamallaan pää­ töksellä hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen ilmoituksen pi­laantuneen maaperän puhdistamista.

Puhdistettava kohde, Neste Markkinointi  Oy:n jakeluasema, sijaitsee  Jyväskylän kau­pungissa Palokan kaupunginosassa, osoitteessa Koivutie 2. Asema sijaitsee kiinteistöl­ lä 179-401-31-229.

Kuulutus sekä kuulutettava päätös ovat kuulutusaikana 15.1. - 21.2.2020 yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk­sen verkkosivuilla (https://www.ely-keskus.fi/ > Keski-Suomi > Ajankohtaista > Kuulu­tukset).

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Jyväskylän kaupungin yleisessä tietoverkossa.

 

Kuulutus on julkaistu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla 15.1.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta, 22.1.2020.

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa pää­ töksen tiedoksisaannista. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 21.2.2020.

Ympäristönsuojelulain 191 §:n mukaan  valitusoikeus  on: 1) asianosaisella; 2) rekiste­ röidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta­ alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutuksetilmenevät; 3) toiminnan sijaintikun­ nalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Ylitarkastaja Petri Poikanen    p. 0295 024 802 sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Asiasanat: 
Kaupunginosa: