Rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessa 14.1.2020 käsiteltiin muun muassa kaupunkirakennelautakunnan ja sen alaisten jaostojen sekä Jyväskylän seudun jätelautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön tarkistamista.

Lisätietoja:

- rakennus- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Tuija Elina Lindström, p. 040 937 8772, tuija.lindstrom[at]jyvaskyla.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jyvaskyla.fi

Toimintasääntö hyväksyttiin

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti hyväksyä osaltaan kaupunkirakennelautakunnan ja sen alaisten jaostojen sekä Jyväskylän seudun jätelautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön pykälät 1–3, 5 ja 9–10 ja määrätä, että tarkistettu toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2020 alkaen.

Kaupungin määräyskokoelman ylin sääntö on hallintosääntö. Jyväskylän kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin määrätty. Kaupunginvaltuusto on tarkistanut hallintosääntöä 9.12.2019. Hallintosääntöön tehtiin tuolloin lähinnä laki- ja organisaatiomuutoksista johtuvia teknisiä korjauksia. Myös toimialojen nimiin tuli muutos ja kaupunkirakenteen toimialan nimeksi palautui kaupunkirakennepalvelut 1.1.2020 alkaen hallintosäännön voimaan tullessa.

Hallintosäännöstä seuraava alempi sääntö on toimintasääntö. Kaupunkirakennelautakunnan ja sen alaisten jaostojen sekä Jyväskylän seudun jätelautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö on koottu niin, että se on yhteinen toimialan lautakunnille ja jaostoille. Eri lautakuntien ja jaostojen toimivaltaa koskevat delegoinnit on koottu omiin pykäliinsä. Luottamustoimielin päättää säännön oman hallintosäännössä määritellyn toimivaltansa osalta.

Toimivallaltaan kaupunkirakennelautakunnan ja sen alaisten jaostojen sekä Jyväskylän seudun jätelautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö säilyy pääosin ennallaan. Muutokset toimintasäännössä johtuvat pääosin organisaatiomuutoksista, henkilöstön nimikemuutoksista ja lakimuutoksista. Myös toimialan nimimuutos on päivitetty toimintasääntöön.

Kaupunkirakennelautakunnalle lausuntoja asemakaavojen muutosehdotuksista

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti antaa kaupunkirakennelautakunnalle lausunnot asemakaavojen muutosehdotuksista, jotka koskevat Jokivieru 3:a, Väinölänpeltoa ja Konttisentie 2:ta. Rakennus- ja ympäristöjaostolla ei ollut huomautettavaa muutosehdotuksista.

Jyväskylän seudun jätelautakunnalle lausunto jätehuoltomääräysten päivityksestä

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti antaa Jyväskylän seudun jätelautakunnalle lausunnon jätehuoltomääräysten päivityksestä. Määräykset päivitetään vastaamaan muuttunutta jätelainsäädäntöä, jossa kunnan vastuu jätehuollon järjestämisestä on kaventunut ja samalla määräysten soveltamisala on muuttunut.

Rakennus- ja ympäristöjaosto esittää lausunnossaan Jyväskylän seudun jätelautakunnalle, että jätehuoltomääräyksiä täydennetään seuraavilla seikoilla:

18 § Kuivakäymäläjätteen, lemmikkieläinten ulosteiden ja puhdistamolietteen kompostointia koskevan kappaleen loppuun tulisi lisätä, että ulosteperäinen jäte vaatii jälkikompostoinnin ja perusteluihin, että jälkikompostointiaika on vähintään kaksi vuotta, jos kompostia käytetään syötävien kasvien kasvualustana.

22 § Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voi panna jäteastiaan, se voidaan sijoittaa tilapäisesti jätteille varatun keräyspaikan välittömään läheisyyteen. Tähän kappaleeseen olisi syytä lisätä, että omakotitalojen   jätteenkuljetuksessa poiskuljettamisesta tulee sopia etukäteen.

33 § Lietteen tyhjennysvälejä koskeviin perusteluihin voisi lisätä, että haja-asutuksen jätevesien käsittelyn sääntelyä on monelta osin kohtuullistettu, eikä hajajätevesiasetukseen sisälly enää tyhjentämistä koskevaa sääntelyä. Jätehuoltomääräyksissä on kuitenkin tarpeen määrittää lietteille minimityhjennysvälit ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi.

Muilta osin jaostolla ei ole huomauttamista jätehuoltomääräysten ja perustelujen päivityksestä. Jätehuoltomääräyksiin esitetty muovipakkausten erilliskeräyksen aloittaminen on tarpeen valtakunnallisten tiukentuvien kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi ja jäteastian tyhjennysvälin pidennysten perusteiden muuttaminen aiempaa joustavammiksi on perusteltua.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=8982. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.