Vuoden ensimmäisessä kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä tiistaina 7.1.2020 ovat asumispainotteiset kaavamuutokset Haukkalasta, Tikkakoskelta ja Halssilasta.

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea täältä pöytäkirjan julkaisuun saakka. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan kokousta seuraavana perjantaina.

Alustava havainnekuva Kiviniementien suunnittelualueesta Tuomijärven suunnalta: Jyväskylän kaupunki ja Arkkitehtipalvelu Oy.

 

Haukkalan asuinalue täydentyy

Laajavuoren palveluiden ja Tuomiojärven läheisyyteen Kiviniementien pienkerrostalotontille on suunnitteilla monimuotoista asumista. Yksityisen maanomistajan aloitteesta käynnistyneellä kaavamuutoksella halutaan muuttaa kaava mahdollistamaan asuinkerrostalojen lisäksi myös erillispientalojen rakentaminen. 

Suunnitteilla olevan alueen pohjois- ja itäpuolella on 2010-luvun vaihteessa rakentunut pientaloalue. Länsipuolella on lähivirkistysaluetta ja eteläpuolelle on rakentumassa uusi asuinaluekokonaisuus, jossa on asuinkerrostaloja ja erillispientaloja. Kaupunkikuvallisena tavoitteena on yhdistää muutosalue sen eteläpuoliseen uuteen asuinrakentamiseen.

- Muun muassa rakentamistapaohjeissa on samoja elementtejä kuin mitä eteläpuolisen alueen tuoreessa asemakaavassa, kertoo kaavoitusarkkitehti Mari Raekallio.

Kaavaluonnoksessa esitetään alueelle kahta nelikerroksista asuinkerrostaloa, jotka yhdistyvät ajoyhteyden avulla eteläpuoliseen alueeseen. Kiviniementien varrella sijaitsee viisi kaksikerroksista erillispientalotonttia. Kokonaisrakennusoikeus kaavaluonnoksessa on 5500km2 ja uusien asukkaiden määräksi arvioidaan noin 230 asukasta. 

Alueesta on valmistunut kaupunkimalli, jonka avulla voi tutustua tämän hetkisiin suunnitelmiin: https://jyvaskyla.kunta3d.fi/?project=87. Malli toimii jouhevimmin Google Chrome -selaimella.

Asemakaavan muutosluonnosta pidetään kaupunkirakennelautakunnan sen hyväksyttyä nähtävillä 30 päivää. Kaavamuutoksesta järjestetään asukastilaisuus Rakentajantalon kahvilassa, Hannikaisenkatu 17, keskiviikkona 22.1.2020 klo 17:00 alkaen.

Lisää kaavamuutoksesta
Lisätiedot: kaavoitusarkkitehti Mari Raekallio, p. 014 266 5047, mari.raekallio[at]jyvaskyla.fi

 

Uusi asuinkortteli Hietajärven rantaan Tikkakoskelle

Suunnittelualueen sijainti kartalla sekä kaavamuutosehdotus

Suunnittelualueen sijainti Hietajärven rannassa ja kaavamuutosehdotus, jossa rakentamisen rakentamisen mahdollistava ala ruskealla ja viheralueet vihreällä. Kuvat: Jyväskylän kaupunki

Puistoiseen harjumaisemaan Hietajärven rannalle on suunnitteilla uutta asumista. Rivi- ja pientaloista koostuvan asuinkorttelin on ajateltu sijoittuvan paikalla aikoinaan olleen seurojentalon pihapiiriin.

- Kaavassa rakentamiselle osoitettu alue sijaitsee pääosin seurojentalon palamisjätteestä puhdistetulla hiekkakentällä. Alue on muutoin luontoarvoiltaan varsin arvokasta ja se halutaan turvata myös jatkossa. Rakentamista ei näin ollen osoiteta Hietajärven ranta-alueille ja viereiset puistoalueet halutaan säilyttää virkistysalueina olemassa olevine ulkoilureitteineen, kertoo projektipäällikkö Tuija Solin.

Ehdotusvaiheeseen edenneessä kaavamuutoksessa asumiseen tarkoitettua rakennusoikeutta esitetään 2 100 kerrosalaneliömetriä, eli noin 25-30 asunnon verran yhteisen pihan ympärille, johon on mahdollista rakentaa talousrakennuksia, autopaikkoja sekä korttelin yhteinen leikkipaikka.

- Kaava antaa rakennuttajalle erilaisia mahdollisuuksia sen toteuttamiseksi, sillä siinä ei ole määritetty rakennusten tarkkaa sijoittelua rakennusalalle. Kortteli on myös mahdollista myöhemmin jakaa esimerkiksi kahdeksi tontiksi. Kaavaselostuksessa on esitetty kaavioita eri toteuttamisvaihtoehdoista sekä avattu määräysten vaikutusta rakentamiseen, lisää Solin.

Asemakaavan muutos oli luonnoksena nähtävillä 28.6.-31.7.2019. Kaavamuutosehdotus on perusratkaisultaan luonnoksen mukainen, joskin sitä on tarkennettu saadun palautteen sekä jatkosuunnittelun myötä. Kaavan selostusta on täydennetty vaikutusten osalta sekä suunnitteluratkaisun piha-alueita koskevia merkintöjä on tarkennettu muun muassa rajoittamalla maanmuokkaustoimenpiteiden ulottumista virkistysalueille, vaatimalla pihasuunnitelman, hulevesimääräyksillä sekä kasvattamalla rakennusalan etäisyyttä korttelialueen rajasta kolmesta viiteen metriin.

Asemakaavan muutosehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 30 päivää. Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto lautakunnan ehdotuksesta. Sitova tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä.

Lisää kaavamuutoksesta
Lisätiedot: projektipäällikkö Tuija Solin, p. 014 266 5054, tuija.solin[at]jyvaskyla.fi

 

Väliaitankadun asemakaavamuutos hyväksyttäväksi

Halssilaan Väliaitankadulle on nykyisen yksikerroksisen asuntolarakennuksen tilalle suunnitteilla kuusikerroksinen asuintalo. Uudisrakennuksen toteutuessa alueen asukasmäärä kasvaisi 30-50 asukkaalla. Rakentamisen mahdollistava asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksestä kaupunginvaltuusto.

Lisää kaavamuutoksesta
Lisätiedot: kaavasuunnittelija Jussi Sievänen, p. 014 266 5053, jussi.sievanen[at]jyvaskyla.fi