Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaostolle on toimitettu ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n ja maa-aineslain (555/1981) 4a §:n mukainen yhteislupahakemus, jolla YIT Teollisuus Oy hakee 10 vuoden lupaa kallionlouhintaan ja murskaukseen sekä pilaantumattomien kaivumaiden vastaanottoon tiloille Kuntaraitala 179-404-60-1, Nuutti 179-404-8-152, Huuhankaato 179-404-66-16, Palokan kalliolouhos 179-404-66-1 ja Arvola 179 404-37-5.  Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Alue sijaitsee Palokassa osoitteessa Pykälistönkuja 35. Kyseessä on olemassa oleva louhinta- ja läjitystoiminta, jota on tarkoitus laajentaa. Lupaa haetaan 1 400 000 m3:n kokonaisottomäärälle ja keskimääräinen vuotuinen otto on 71 500 -110 000 m3. Ottamisalueen pinta-ala on 11,9 ha.  

Murskeita on tarkoitus valmistaa keskimäärin 200 000 tonnia ja enintään 300 000 tonnia vuodessa. Murskausta ja louhintaa on noin 5 kk vuodessa 1.9. - 30.5 välisenä aikana arkisin (ma-pe). Päivittäinen toiminta-aika murskaukselle on 7-22, poraukselle 7-17, rikotukselle ja räjäytyksille 8-18. Kuljetuksia on ympärivuotisesti arkisin (ma-pe) klo 6-22. Puhtaita kaivumaita vastaanotetaan vuosittain enintään 49 999 tonnia ja toiminta-aikana yhteensä 270 000 tonnia noin 3,8 hehtaarin kokoiselle alueelle. Maa-aineksista rakennetaan meluvalli, jolla pyritään estämään melun leviämistä asutuksen suuntaan. Lopputilanteessa osa maa-aineksista käytetään louhosalueen maisemointiin ja luiskaamiseen, osa jää läjitettynä ja maisemoituna alueelle. Toiminnasta aiheutuvat olennaisimmat päästöt ovat melu ja pöly. Ympäristövaikutuksia aiheutuu myös liikenteestä ja vesienjohtamisesta. 

Yhteislupahakemusasiakirjat (pdf) ovat yleisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17 ja kaupungin verkkosivuilla, kuulutusajan 20.12.2019 - 20.01.2020.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) on oikeus kirjallisesti tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Rakennus- ja ympäristöjaostolle osoitetut kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 20.01.2020 mennessä osoitteella Jyväskylän kaupunki, ympäristönsuojelu, PL 233, 40101 Jyväskylä, käyntiosoite Hannikaisenkatu 17 tai sähköisesti osoitteella kirsi.hanninen-valjakka(a)jyvaskyla.fi. Kirjelmään on liitettävä muistutuksen tai mielipiteen tekijän nimi ja yhteystiedot sekä lupanumero 179-2019-8.

Lisätietoja lupahakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka, puh. 014 2665172, s-posti kirsi.hanninen-valjakka(a)jyvaskyla.fi.

Jyväskylä 20.12.2019  

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto
 

Kaupunginosa: