Alva-yhtiöt Oy:n vähemmistöosuuden myyntiprosessin jatkaminen

Alva-yhtiöt Oy (Alva, ent. Jyväskylän Energia Oy) on kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Kaupunki on vuoden 2019 aikana tehnyt tausta-arvioita Alva-yhtiöt Oy:n omistuksen eri vaihtoehdoista. Esiselvityksen tarkoituksena oli arvioida Alvan omistuksen vaihtoehtoja ja tarkemmin vähemmistöosuuden myyntivaihtoehtoa.

Esiselvityksessä on tarkasteltu seuraavia osa-alueita: Järjestelyn rakenteen tarkentaminen, osakassopimuksen pääkohdat, kriteerien luominen omistajakumppanille, alustava kartoitus mahdollisista kumppaneista, riskianalyysi, arvonmääritys, kilpailutuksen ja omistusjärjestelyn toteutustapa, järjestelyn vaikutusten arviointi (kaupunki ja yhtiö) sekä yritysjärjestelyn aikataulutus.

Ennen päätöstä Teemu Torssonen esitti, että "Riskit ja epävarmuudet huomioon ottaen Alva-yhtiöt Oy:n vähemmistöosuuden myynnin valmistelua ei jatketa, vaan rakenteellisina vaihtoehtona yhtiön toimintaa jatketaan nykyrakenteella. Näin kaupunki säästää myös resurssit, jotka muodostuvat suorasti ja epäsuorasti vähemmistöosuuden myynnin valmistelun jatkamisesta". Tomi Kuosmanen (KD) esitti, että "Hylätään kaupunginjohtajan päätösehdotus ja palataan asiaan heti kun saamme kunnollisen riskianalyysin". Molemmat esitykset raukesivat kannattamattomina.

Kaupunginhallitus päätti, että
1.Kaupunki asettaa seuraavat tavoitteet Alva-yhtiöt Oy:n yritysjärjestelylle:
- Ammattimaisen omistajakumppanin mukaantulo, johtamisen ja hallitustyöskentelyn sekä tuotantorakenteen kehittäminen pitkän aikavälin strategian mukaisesti.
- Pääomien kierrätys kaupungin elinvoiman ja investointikyvyn parantamiseksi.
- Energia- ja vesitoimialan murroksen tunnistaminen sekä kasvun ja uuden liiketoiminnan myötä tulevien uusien riskien hajauttaminen.
2.Kaupunki asettaa seuraavat reunaehdot Alva-yhtiöt Oy:n yritysjärjestelylle:
- Kaupungin enemmistöomistus (määräysvalta) yhtiössä on säilytettävä, jotta omistajaohjaus, kohtuullinen hinnoittelu, toimintaedellytykset ja ilmastotavoitteiden toteutuminen voidaan varmistaa.
- Vuotuinen tuloutus on varmistettava järjestelyn jälkeen.
- Osakkeen hyvä arvostustaso.
- Sijoitussuunnitelman laatiminen siten, että pääomien kierrätyksellä vahvistetaan kaupungin taloudellista asemaa ja elinvoimaa.
3.Alva-yhtiöt Oy:n vähemmistöosuuden myynnin valmistelua jatketaan osakkeiden myynnille asetettujen tavoitteiden ja reunaehtojen puitteissa. Kaupungin tavoitteena on löytää pitkäaikainen omistajakumppani, joka tuo lisäarvoa Alvan liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun.
4.Myytävä vähemmistöosuus on 30 – 40 % yhtiön osakekannasta ja vastaava osuus kaupungin yhtiölle myöntämästä 150 miljoonan euron antolainasta.
5.Osana myyntiprosessia selvitetään oman pääoman palauttamisen (SVOP) mahdollisuus ja yhtiön pääomarakenteen järjestely vieraan pääoman ehtoisemmaksi nykytilaan verrattuna. Osana myyntiprosessia selvitetään myös muut Alvan taserakenteen uudelleenjärjestelyvaihtoehdot liittyen SVOPin ja antolainan käsittelyyn lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja siihen liittyvät vaikutukset yhtiön talouteen.
6.Osakekaupan neuvottelutuloksen mukaisesta sopimuskokonaisuudesta tehdään tarkennettu vaikutusten arviointi ja riskianalyysi.
7.Yrityskaupan neuvonannosta tehdään sopimus KPMG:n kanssa, joka on laatinut yritysjärjestelyn esiselvityksen.

Mauno Vanhalan (Kesk.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Tukea liikkumiseen yli 65-vuotiaille ja pitkäaikaistyöttömille

Mauno Vanhala (Kesk.) ja 20 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 18.3.2019 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat toimenpiteitä ja tukea liikkumiseen yli 65-vuotiaille ja pitkäaikaistyöttömille. Aloitteessa ehdotetaan, että kaikille 65-vuotta täyttäneille, vanhuus- ja työeläkeläisille sekä pitkäaikaistyöttömille annettaisi mahdollisuus hankkia maksuton seniorikortti sekä henkilökohtainen ranneke, jolla saisi oikeuden käyttää liikuntapaikkojen ja uimahallien palveluja enintään 3 kertaa viikossa. Lisäksi rannekkeella olisi mahdollista päästä yhden tunnin kuntosaliohjaukseen.

Vastauksessa todetaan mm., että Jyväskylässä tarjotaan monipuolisesti erilaisia liikkumismahdollisuuksia aloitteen kohderyhmille, jotka ovat hinnaltaan edullisia tai maksuttomia. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää vuosittain tehtäväalueellaan maksujen perusteista ja liikuntapaikkamaksuista määrärahojen sallimissa rajoissa. Liikuntapalvelujen hinnasto käsitellään lautakunnassa toukokuussa ennen uuden toimintakauden alkua.

Kaupunginhallitus saattaa esitetyn vastauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta tehdyt toimet riittäviksi.

Valtionavun hakeminen vuodelle 2020 sekä liikuntapaikkojen perustamishankkeiden ilmoittaminen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmaan

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki hakee valtionapua vuodelle 2020 Viitaniemen päärakennukselle sekä koko Jyväskylän kiertävän maastopyöräilyreitin suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin.
Kaupunginhallitus päättää edellä mainittujen lisäksi liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan kirjattavaksi tuleville vuosille Kortepohjan lähiliikuntapaikan rakentamista (2022), Keltinmäen lähiliikuntapaikan rakentamista (2023) sekä Hippoksen liikuntapuiston rakentamista (2023).

Esityslista

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501