Lisätietoja:

Heidi Rentola 
perusturvalautakunnan puheenjohtaja 
Jyväskylän kaupunki 
p. 040 0537 824

Kati Kallimo 
perusturvan toimialajohtaja 
Jyväskylän kaupunki 
p. 050 442 2302

Perusturvan toimialan asiakasmaksut 1.1.2020 alkaen

Perusturvalautakunta hyväksyi perusturvan toimialan asiakasmaksut vuodelle 2020. Asiakasmaksut perustuvat asiakasmaksuasetukseen sekä kuntien harkintaan.

Tietyille potilaan maksamille julkisen terveydenhuollon maksuille on säädetty enimmäismäärä eli maksukatto. Maksukaton täyttymisen raja vuonna 2020 on 683 euroa. Seurantajakso on yksi kalenterivuosi. Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 683 euroa, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakkaalle jäävä vähimmäiskäyttövara nousee 108 eurosta 110 euroon.

Perusturvan toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2020

Perusturvalautakunta hyväksyi perusturvan toimialan vuoden 2020 käyttösuunnitelman, henkilöstösuunnitelman ja irtaimen käyttöomaisuuden investoinnit.

Kaupunginvaltuuston tekemän talousarviopäätöksen mukaisesti perusturvan toimialan yhteenlasketut toimintamenot ovat 461 467 500 euroa, toimintatulot 49 430 000 euroa ja toimintakate 412 037 500 euroa.

Vuoden 2020 keskeisimmät toiminnan painopisteet ja muutokset ovat luettavissa toimialan käyttösuunnitelmasta.

Perusturvan toimialan talousarviossa on vuodelle 2020 yksi valtuustoon nähden sitova määräraha. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti 900 000 € osoitettiin perusturvalautakunnan kohdenettavaksi käyttösuunnitelman yhteydessä.

Perusturvalautakunta päätti kohdentaa kaupunginvaltuuston päättämän määrärahan seuraavasti:

- Avosairaanhoidon lääkäriresurssin vahvistaminen (3 henkilötyövuotta) 300 000 €
- Avosairaanhoidon hoitajaresurssin vahvistaminen (4 henkilötyövuotta) 180 000 €
- Henkilöstön osaamisen tuen vahvistaminen; lasten mielenterveys ja päihdetyö 25 000 €
- Opiskeluterveydenhuollon psykologiresurssin lisäys 60 000 €
- Hoitajien lisäys terveyskeskussairaalaan 90 000 €
- Päiväkeskusten lakkauttamisen poistaminen 200 000 €
- Päihteiden käyttäjien oleskelutila Hanskan henkilöstölisäys 45 000 €

Nämä ovat sisällytetty palvelualueiden käyttösuunnitelmakokonaisuuteen.

Lautakunta jätti pykälään liittyvän ponnen, että vammaispalvelun yksikköjen, Nevakodin ja Torpan, henkilöstön riittävästä määrästä huolehditaan ottaen huomioon aluehallintoviraston (AVI) suositus ja asiakkaiden hoitoisuus. Henkilöstöresurssien lisäämisen tarve selvitetään vuoden 2021 budjettia ajatellen.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja päihdehuollon erityispalveluiden järjestämisvastuun siirtäminen Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä Jyväskylän kaupungille 1.5.2020 alkaen

Perusturvalautakunta hyväksyi mielenterveys- ja päihdepalveluiden perustason sekä päihdehuollon erityispalveluiden järjestämisvastuun siirron Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä Jyväskylän kaupungille 1.5.2020 alkaen siirtosopimuksen mukaisesti. Lisäksi lautakunta valtuutti perusturvan toimialajohtajan allekirjoittamaan siirtosopimuksen sekä tekemään tarvittaessa muut sopimusmuutokset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa siirtojen toteuttamiseksi.

Vuoden 2019 alussa on todettu, että hoidon saatavuuden parantamiseksi ja perustason palveluiden vahvistamiseksi toiminta siirretään takaisin Jyväskylän kaupungin järjestettäväksi. Muutoksella halutaan parantaa matalan kynnyksen palveluiden saatavuutta.

Muutoksen myötä Jyväskylän kaupungin järjestämisvastuulle siirtyvät

- perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut
- päihdehuollon erityispalvelut
- asumispalvelut

Kaupungin työntekijöiksi siirtyviä henkilöitä on 42. Liikkeen luovutukseen liittyvä yhteistoimintaneuvottelu käydään yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa.

Palvelukokonaisuuden siirtymisen jälkeen toimintaa kehitetään siten, että palvelut ovat kuntalaisille paremmin saavutettaessa. Tavoitteena on sujuvoittaa perustason palveluiden ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä. Lisäksi halutaan vahvistaa terveys-, sosiaalipalveluiden ja kolmannen sektorin asiakaslähtöistä yhdessä tekemistä. Muutos mahdollistaa laaja-alaisten ja moniammatillisten palveluiden viemisen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksiin mahdollisimman lähelle kuntalaisia.

Lisäksi lautakunta päätti muun muassa soveltamisohjeista, myöntämisperusteista ja perustettavista viroista vuodelle 2020

Lautakunta päätti perusturvan eri palveluiden vuoden 2020 soveltamisohjeista ja myöntämisperusteista. Käsittelyssä olivat muun muassa omaishoidon tuen, ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon, perhehoidon sekä lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet.

Päätettiin myös lastensuojelun ympärivuorokautisen perhekuntouksen, kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden asumispalveluiden, vammaisten hoitoavun ja henkilökohtaisen avun järjestämisestä sekä näiden palveluiden ostopalveluiden kilpailuttamisesta. 

Kokouksessa päätettiin myös sosiaalityöntekijöiden virkojen perustamisesta lastensuojeluun, vammaispalveluihin ja perheiden ennaltaehkäiseviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kaikki virat perustetaan 1.1.2020 alkaen.

Pykälä 107 Jyväskylän kaupungin lastensuojelun ympärivuorokautisen perhekuntouksen järjestäminen palautettiin uudelleenvalmisteltavaksi.

Kokouksen esityslista ja liitteet (pdf) ovat luettavissa täällä pöytäkirjan julkaisuun saakka.