Tiistaina 17.12. kokoontuvan kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä on kaavamuutoksia, jotka mahdollistavat uuden asuinalueen Savulahteen, täydennysrakentamista Nisulaan, yritystoiminnan laajentamista Keljoon ja liiketoimintaa Korpilahdelle.
  • Kaupunkirakennelautakunnan kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka täältä. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.
  • Hyväksytty pöytäkirja puolestaan julkaistaan kokousta seuraavana perjantaina täältä.

Savulahti II asemakaavan havainnekuva: Jyväskylän kaupunki

Savulahden asuinalue laajenee

Palokassa sijaitseva Savulahden asuinalue täydentyy Ruokkeentien länsipuolelle. Hyväksymisvaiheeseen edenneellä Savulahti II -kaavalla mahdollistetaan uutta kerros- ja rivitalorakentamista 22 800 kerrosalaneliömetriä sekä 54 pientaloa noin 42 hehtaarin alueelle Ruokkeentien ja Elovainion väliin. Hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palveluiden äärellä sijaitsevalla alueella arvioidaan tulevaisuudessa olevan 700-800 asukasta.

- Alue on ollut haastava ja mielenkiintoinen suunnittelukohde. Suunnittelussa on pitänyt ottaa huomioon vaativat maasto-olosuhteet, luontoarvot mutta myös Tuomiojärven läheisyys, kertoo kaavasuunnittelija Jussi Sievänen. Jyrkkärinteisellä ja metsäisellä alueella on useita liito-oravien asuinalueiksi tunnistettuja alueita. Alueen vesien hallinnan suunnitteluun on kiinnitetty erityistä huomiota, sillä se sijaitsee raakavesilähteenä toimivalla Tuomiojärven valuma-alueella.

Asuinalueen katuverkostot ja korttelialueet on suunniteltu tiiviiksi ja yhdyskuntateknisesti mahdollisimman tehokkaiksi. Virkistysalueet puolestaan on haluttu säilyttää yhtenäisinä ja laajoina. 

- Näin tiiviistä rakenteesta huolimatta useat asuintontit rajoittuvat virkistysalueisiin ja jyrkkäpiirteiset maastonmuodot mahdollistavat pitkiä ja metsäisiä näkymiä asunnoille myös alueen sisäosista, kuvailee Sievänen. 

Syys-lokakuussa nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen on tehty vähäisiä toteuttamista täsmentäviä tarkistuksia. Vaikutuksiltaan merkittävän Savulahden asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto kaupunkirakennelautakunnan esityksestä.

Lisää kaavamuutoksesta 
Lisätiedot: kaavasuunnittelija Jussi Sievänen, p. 014 266 5053, jussi.sievanen[at]jyvaskyla.fi

 

Täydennysrakentamista Nisulaan

Alustava havainnekuva Kisakadun uudisrakennuksesta

Alustava havainnekuva: Plaanari Oy

Kisakadulle Nisulan ja Viitaniemen kaupunginosien rajalle on suunnitteilla täydennysrakentamista. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa nykyiseen korttelirakenteeseen soveltuva täydennysrakentaminen purettavan liikerakennuksen paikalle. Suunnittelualue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, ja alueella sijaitsee seitsemän suojeltua asuinkerrostaloa sekä useita suojeltavia puita.

Kisakadun kortteli edustaa 1960- luvun alun kerrostalo- ja liikerakennusarkkitehtuuria. Alue sijaitsee maisemallisesti merkittävällä paikalla Harjulta Tuomiojärveen laskevassa rinteessä ja olemassa olevat rakennukset edustavat Nisula-Viitaniemi-alueen varhaisinta rakennuskantaa. Kaavamuutoksessa on osoitettu korttelin nykyiseen rakenteeseen ja mittakaavaan soveltuva rakennusala viisikerroksisen asuinkerrostalon rakentamista varten.

- Kaavan tavoitteena on mahdollistaa arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön arvot huomioon ottava täydennysrakentaminen. Uusi rakentaminen pyritään sovittamaan osaksi Nisulan ja Viitaniemen ajallisesti monivivahteista ympäristöä, jolloin turvataan alueellisesti, ajallisesti ja tyypillisesti rakennetun ympäristön historiallinen kehitys, kuvaa kaavasuunnittelija Henriikka Lonka.

Asemakaavan muutos oli luonnoksena helmi-maaliskuussa 2019 ja nyt käsittelyssä oleva muutosehdotus on perusratkaisultaan luonnoksen mukainen, joskin kaavaehdotuksessa on täsmennetty muun muassa puuston suojelua ja rakentamistapaa koskevia määräyksiä sekä lisätty valaistussuunnitelman toteuttamista koskeva kaavamääräys. Lautakunnan hyväksyttyä kaavamuutosehdotuksen pidetään sitä julkisesti nähtävillä 30 päivää. Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Lisää kaavamuutoksesta
Lisätiedot: kaavasuunnittelija Henriikka Lonka, p. 014 266 8654, henriikka.lonka[at]jyvaskyla.fi


Motonet laajentaa toimintaansa Keljossa

 Keljon marketalueella Kylmälahdentie 4:ssä käynnissä oleva kaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Motonet Oy:n toimipisteen toiminnan laajentuminen. Liiketonttiin esitetään liitettäväksi viereiset katu- ja suojaviheralueet, jolla saadaan tarvittava lisätila suunnitellulle korjaamolaajennukselle ja lisäpaikoitusalueelle. 

Asemakaavan muutosehdotus on perusratkaisultaan kaavaluonnoksen mukainen ja se on tarkoitus asettaa nähtäville 14 päivän ajaksi. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunkirakennelautakunta.

Lisää kaavamuutoksesta 
Lisätiedot: kaavasuunnittelija Jussi Sievänen, p. 014 266 5053, jussi.sievanen[at]jyvaskyla.fi


Korpilahden liikekeskuksen kaava hyväksyttävänä

Martinpolun ja Kokkotien risteykseen kaavaillun liikekeskuksen kaavamuutos ja siihen liittyvä sitova tonttijako ovat lautakunnan hyväksyttävänä. Kaavamuutos mahdollistaisi noin 1200 kerrosalaneliömetrin suuruisen liikerakentamisen sataman tuntumaan. Kaavan tavoitteena on lisätä Korpilahden keskustan vetovoimaisuutta ja tukea yritystoiminnan mahdollisuuksia alueella. 

Lisää kaavamuutoksesta
Lisätiedot: kaavasuunnittelija Henriikka Lonka, p. 014 266 8654, henriikka.lonka[at]jyvaskyla.fi