Jyväskylän perusopetuksessa toteutetut toimenpiteet lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan edistämisessä näkyvät positiivisesti valtakunnallisen Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen toteuttaman kouluterveyskyselyn tuloksissa.

Lisätietoja: 
projektipäällikkö Jon Salminen, Liikuntapääkaupunki Jyväskylä, puh. 014 266 0880 

Jyväskyläläiset lapset ja nuoret liikkuvat enemmän kuin ikätoverinsa muualla Suomessa keskimäärin. Terveyttä kartoittavien kysymysten tulokset ovat myös kehittyneet positiiviseen suuntaan. Oppilaiden niska ja hartiakivut ovat vähentyneet sekä nukkuminen parantunut. Kehitettävääkin jäi, sillä liikunnan lisääntymisestä huolimatta 7 % jyväskyläläisistä koululaisista kokee terveytensä kuitenkin keskinkertaiseksi tai huonoksi. Muualla Suomessa vastaava luku on 9 %. 

Liikkuva koulu ja oppituntien toiminnallisuus kannustavat liikkumaan ja edistävät liikuntamyönteisyyttä 

Perusopetuksen 4. ja 5. -luokkalaisten liikunnallisia elintapoja kartoitettiin kysymyksellä, liikkuuko oppilas vähintään tunnin päivässä. Tulosten mukaan jyväskyläläiset lapset liikkuvat enemmän kuin ikätoverinsa koko maassa keskimäärin. Huolestuttavaa on, että vähintään tunnin päivässä liikkuvien määrät ovat kuitenkin laskusuunnassa. Vuoden 2019 kyselyn tuloksissa vähintään tunnin päivässä liikkuvia 4. ja 5. -luokkalaisia on Jyväskylässä 44 % (koko maassa 40 %). Vuoden 2017 vastaavat luvut ovat Jyväskylässä 47 % ja koko maassa 45 %.  

Yläkouluikäisten 8. ja 9. -luokkalaisten liikkumista kartoitettiin useammalla kysymyksellä. Vähintään tunnin päivässä liikkuvia yläkoululaisia Jyväskylässä oli 24 % (koko maassa 22 %). Tulokset ovat parantuneet edellisen kyselyn luvuista, sillä vuonna 2017 vastaavat luvut olivat Jyväskylässä 21 % ja koko maassa 19 %. Hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan tunnin viikossa harrastavia oli Jyväskylässä 24 % (koko maassa 28 %). Vuonna 2017 vastaavat luvut olivat Jyväskylässä 21 % ja koko maan keskiarvo 24 %.  Vähän liikkuvia eli korkeintaan tunnin yhtenä päivänä viikossa liikkuvien nuorten määrä on vähentynyt. Vuonna 2019 jyväskyläläisistä vastaajista 9 % ilmoitti liikkuvansa korkeintaan tunnin yhtenä päivänä viikossa (koko maassa 10 %). Vuonna 2017 Jyväskylän vastaava luku oli 10 % ja koko maan 12 %. 

Liikuntaseteleitä, PT-toimintaa, kerhoja ja ohjattuja välitunteja 

-Jyväskylässä Liikkuva koulu -toiminnassa on tehty koulupäivän aikaisen liikkumisen lisäämisen rinnalla tiivistä yhteistyötä kouluterveydenhoitajien kanssa. Laajennettujen terveystarkastusten yhteydessä kouluterveydenhoitajat ovat jakaneet liikuntaseteleitä vähän liikkuville oppilaille. Myös seitsemällä yläkoululla toimiva PT-toiminta (personal trainig) tarjoaa opastusta vähän liikkuville oppilaille, kertoo Liikuntapääkaupunki-projektipäällikkö Jon Salminen.   

Liikunnalliseen elämäntapaan kannustetaan eri ikävaiheissa. Esiopetusikäisten sekä 1. ja 2. -luokkalaisten vuosittain saamat Sportti-kortit tarjoavat lapselle mahdollisuuden käydä kolme kertaan maksutta kokeilemassa eri liikuntaseurojen toimintaa. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäreissä liikutaan ohjatusti vähintään tunti päivässä. Liikuntapalvelujen vetämät LiikuntaVeturi ja LiikuntaLaturi tarjoavat maksuttomia liikuntaharrastuksia 9-17-vuotiaille.  Oppilaiden mielenkiintoa kartoitetaan ja toimintaa suunnitellaan sen mukaisesti. Koulujen kerhotoiminta ja ohjattujen välituntien monipuolinen toiminta rakentuu oppilailta kerättyjen toiveiden ja ideoiden pohjalta.  

Valtakunnallinen kouluterveyskysely kerää tietoa perusopetuksen 4.-5. -luokkien ja 8.-9. -luokkien oppilaiden sekä toisten asteen 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta sekä osallisuudesta. Kysely kartoittaa myös, kuinka vastaajat kokevat saaneensa apua ja kuinka palvelut vastaavat tuen tarpeeseen. Kysely toteutetaan kahden vuoden välein.