Hallintosäännön tarkistaminen

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Hallintosääntöön tehtiin tarvittavia päivityksiä ja tarkennuksia.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tarkistetun hallintosäännön liitteineen ja määrää, että se tulee voimaan 1.1.2020 alkaen.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Tavoitteena on muun muassa saattaa perussopimus vastaamaan nykyisen kuntalain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain vaatimuksia.

Perussopimukseen esitetään tarkennuksia ja teknisiä muutoksia sekä muutosta äänivallan jakautumisen laskemistapaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Jyväskylän koulutuskuntayhtymän valtuuston esityksen uudeksi perussopimukseksi liitteen 3 mukaisesti.

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n lainan takaaminen perusparannushankkeille

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (JVA) on käynnistänyt peruskorjaushankkeet Viitahaka ja Kangasvuorentie 8 -kohteisiin. Viitahaka kohteen valmistuttua on vuorossa Kiljanderinkatu 6 ja 8 -kohteiden peruskorjaus. Peruskorjattavat kohteet on rakennettu vuosina 1959–1972 ja kohteissa on edelleen Ara -rajoitteita. Hankkeet on tarkoitus rahoittaa kaupungin takaamalla lainalla.

Kaupunginvaltuusto päätti, että
-kaupunki antaa omavelkaisen takauksen Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:lle, jonka perusparannushanke on kunnan toimialaan kuuluvaa vuokra-asuntopalvelujen tuottamista kuntalaisille
-omavelkainen takaus menee enintään 23 miljoonan euron lainan pääoman ja korkojen sekä mahdollisten viivästysseuraamusten, perimiskulujen ja muiden lainan liitännäiskulujen takaisinmaksamisen vakuudeksi 20 vuodeksi
-lainan takauksesta peritään kaupunginvaltuuston määräämä takausmaksu, joka hankkeen riskit huomioiden on 0,50 % vuoden viimeisen päivän mukaisesta jäljellä olevasta lainan määrästä
-Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n edellytetään panttaavan takauspääoman määrästä takauksen vastavakuudet

Arto Lampilan (Piraattipuolue) ym. valtuutettujen valtuustoaloite kirjastojen omatoimikäytön ikärajan laskemiseksi

Arto Lampila (Piraattipuolue) ja 51 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 13.5.2019 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat, että Jyväskylässä selvitetään mahdollisuudet kirjastojen omatoimikäytön ikärajan laskemiseen tai ikärajasta luopumiseen. Aloitteessa todetaan, että omatoimikäyttö on erinomainen tapa lisätä etenkin lähiökirjastojen käyttöä laajentamalla aukioloaikoja ilman merkittävää kustannusten kasvua. Aloitteessa toivotaan, että kirjastojen käyttämisen kynnys laskettaisiin mahdollisimman alhaiseksi mahdollisimman monelle.

Vastauksessa todetaan mm. että Jyväskylässä omatoimikirjastokonseptia kehitetään vuoden 2020 alusta alkaen aloitteessa esitetyllä tavalla poistamalla ikärajat omatoimiaikaan asioinnista. Kun suurimmat lähikirjastot Vaajakoskella ja Palokassa avataan omatoimikäytölle vuoden 2020 alussa, Jyväskylässä on tällöin seitsemän laajoilla aukioloajoilla toimivaa, kaikille ikäryhmille tarkoitettua lähikirjastoa.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite Icehearts toiminta käynnistettävä myös Jyväskylässä

Marika Visakorpi (KD), Petteri Muotka (KD), Tomi Kuosmanen (KD), Mia Puolimatka (KD) ja 20 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 13.5.2019 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat, että Jyväskylän kaupunki selvittää mahdollisuutta käynnistää Icehearts -toiminta Jyväskylässä. Icehearts on joukkueurheilua työvälineenä käyttävä toimintamalli lapsen hyväksi, joka ehkäisee syrjäytymistä ja eriarvoistumista. Toiminnassa sitoudutaan 12 vuoden mittaiseen lapsen tukemiseen. Toiminnan kohderyhmänä ovat varhaisen tuen tarpeessa olevat lapset, joilla on haasteita käyttäytymisen tai tunne-elämän sääntelyssä.

Vastauksessa todetaan mm., että mikäli SIB-rahoitusmalli toteutuu Jyväskylässä, Icehearts -toimintaa voidaan tarkastella sen mahdollisena osana tai toteutettavaksi muilla mahdollisilla keinoilla. Koska Icehearts toiminta sijoittuu lasten elämässä niin kouluun kuin vapaa-aikaan, tulisi Jyväskylän kaupungin myös sitoutua toimintaan poikkihallinnollisesti ja monialaisesti. Toiminnan toteutuksessa mukana tulisi olla varhaiskasvatus-, perusopetus- ja sosiaalipalvelut sekä vapaa-ajan näkökulmasta nuoriso- ja liikuntapalvelut.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Eron myöntäminen Taimo Halmeelle luottamustehtävistä

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:

1. Kaupunginvaltuusto myöntää Taimo Halmeelle eron valtuutetun tehtävästä ja toteaa, että hänen tilalleen uudeksi varsinaiseksi valtuutetuksi nousee vasemmistoliiton valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Paula Rastas valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

2. Kaupunginvaltuusto myöntää Taimo Halmeelle eron Keski-Suomen maakuntavaltuuston varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Paula Rastaan maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3. Kaupunginvaltuusto myöntää Taimo Halmeelle eron Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Tapani Kaakkuriniemen yhtymävaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Pantse Paunoselle luottamustehtävistä

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto myöntää Pantse Paunoselle eron perusturvalautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Suvi Perttula  jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Tero Hakkaraiselle käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja uuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuusto myönsi Tero Hakkaraiselle eron käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen lautamiehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Jari Rouhiaisen.


Kaupunginvaltuuston esityslista
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht...

Lisätietoja: 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen, puh. 044 2848 504

Asiasanat: