Jyväskylän kaupunki on teettänyt esiselvityksen, jossa arvioitiin Alva-yhtiöt Oy:n (Alva) omistuksen vaihtoehtoja sekä tarkemmin vähemmistöosuuden myyntivaihtoehtoa.

Jyväskylän kaupunginhallitus käy läpi esiselvityksen tulokset kokouksessaan 16.12. ja päättää selvityksen perusteella mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Mikäli yritysjärjestelyä päätetään edistää, tavoitteena on järjestelyn loppuun saattaminen kilpailullisen prosessin tuloksena kesään 2020 mennessä. Mahdollisesta osakkeiden myynnistä päättää kaupunginvaltuusto.

Esiselvityksen pohjaksi Jyväskylän kaupunki on asettanut yritysjärjestelylle seuraavia tavoitteita ja reunaehtoja:

Yritysjärjestelylle asetettuja tavoitteita:

Uuden omistajakumppanin mukaantulo, johtamisen ja hallitustyöskentelyn sekä tuotantorakenteen kehittäminen pitkän aikavälin strategian mukaisesti.
Pääomien kierrätys kaupungin elinvoiman ja investointikyvyn parantamiseksi.
Energia- ja vesitoimialan murroksen tunnistaminen sekä kasvun ja uuden liiketoiminnan myötä tulevien uusien riskien hajauttaminen.

Yritysjärjestelylle asetettuja reunaehtoja:

Kaupungin enemmistöomistus (määräysvalta) yhtiössä on säilytettävä, jotta omistajaohjaus, kohtuullinen hinnoittelu, toimintaedellytykset ja ilmastotavoitteiden toteutuminen voidaan varmistaa.
Vuotuinen tuloutus on varmistettava järjestelyn jälkeen. Tällä hetkellä kaupungin tuloutus perustuu 150 miljoonan euron antolainan korkotuottoon, joka on 8,9 miljoonaa euroa vuodessa. Antolaina erääntyy 29.12.2020, jolloin laina tulee uudelleen hinnoiteltavaksi. Korkotuoton lisäksi kaupunki on vuosittain arvioinut mahdollisuuden osingonnostoon. Vuoden 2020 talousarviossa osingon tasoksi on määritelty 4,0 miljoonaa euroa.
Osakkeen hyvä arvostustaso, jonka arvioidaan olevan saavutettavissa nykyisessä markkinatilanteessa.
Sijoitussuunnitelman laatiminen siten, että pääomien kierrätyksellä vahvistetaan kaupungin taloudellista asemaa ja elinvoimaa.

Esiselvityksen tulokset

Esiselvityksessä yhtiön rakenteellisina vaihtoehtoina on tarkasteltu toiminnan jatkamista nykyrakenteella, koko yhtiön myyntiä sekä tarkemmin vähemmistöosuuden myyntiä. Vähemmistöosuuden myyntivaihtoehdossa myytävä osuus Alvasta olisi 30 – 40 %. Tällä arvioidaan saavutettavan kattava paras mahdollinen sijoittajakiinnostus ja arvostustaso, ja toisaalta kaupungin järjestelylle asettamien tavoitteiden toteutuminen.

Jyväskylän kaupungin omistusintressi Alvaan olisi jatkossakin sekä strateginen että taloudellinen. Esiselvityksen perusteella kaupungin ja mahdollisen vähemmistöosakkaan välinen osakassopimus ja siihen liittyvä liiketoimintasuunnitelma ovat erittäin tärkeässä roolissa onnistuneen yritysjärjestelyn kannalta. Osakassopimuksella sovitaan omistajien intressien kannalta keskeiset asiat. Tällaisia asioita ovat mm. hallituksen jäsenten lukumäärä, linjavedot investoinneille, mahdolliset kuluttajahintojen määritysperusteet ja tavoitteet yhtiön kehittämisen ja tuloutuksen osalta. Osakassopimuksessa mainitaan myös, että osapuolet sitoutuvat yhtiön pitkäaikaiseen kehittämiseen. Mahdollisen vähemmistöosuuden myynnin jälkeenkin kaupungilla säilyisi Alvan hallituksessa enemmistö, ja yhtiön kotipaikkana sekä pääkonttorin paikkana olisi Jyväskylä.

Suunniteltu yritysjärjestelyprosessi on kokonaisuudessaan monimutkainen ja korostaa huolellisen valmistautumisen merkitystä. Omistusjärjestelyn jälkeisenä aikana on mahdollista, että yhtiön omistajien välille syntyy ristiriitoja yhtiön päätöksentekoon ja kehittämiseen liittyen. Tämän kaltaisiin tilanteisiin on varauduttava osakassopimuksen ehdoin. On myös mahdollista, että vähemmistöomistaja päättää irtautua omistuksestaan jossain vaiheessa, jolloin osuudelle etsitään uusi omistaja. Tämän kaltaisia tilanteita varten osakassopimuksessa tulee olla selkeät kirjaukset menettelytavoista. Osakassopimuksella on esimerkiksi mahdollista rajata osakeomistuksen edelleen siirrettävyyttä. Lähtökohtana on kuitenkin se, että kaupunki etsii vähemmistöosuuden ostajaksi yhtiön pitkäaikaiseen kehittämiseen sitoutuvaa omistajakumppania.

Yrityskauppaprosessissa kaupunki tulisi asettamaan vähemmistöomistajakumppanille kriteerejä, jotka liittyvät mm. sijoittajan hallitseman rahaston kokoluokkaan, sijoittajan toimialakokemukseen ja kokemukseen sijoittamisesta julkisen sektorin yhtiöihin. Lisäksi arvioidaan sijoittajan sijoitushorisonttia ja vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä. Mahdollisia omistajakumppaniehdokkaita ovat ulkomaiset ja kotimaiset infrastruktuurisijoituksiin keskittyvät yhtiöt ja rahastot sekä kotimaiset eläkeyhtiöt. Vähemmistöomistuksesta voivat olla kiinnostuneita myös kotimaiset ja pohjoismaiset energiayhtiöt.

Alvan arvonmääritys on tehty yhtiön voimassa olevien taloussuunnitelmien sekä markkinoilta saatavan informaation perusteella. Energiatoimialan yritysten arvostustasot ovat nousseet viime vuosina merkittävästi ja arvonmäärityksen perusteella vähemmistöosuuden myynnin kauppahinnan arvioidaan olevan merkittävä. Riittävän kilpailullisen tilanteen ja parhaan mahdollisen taloudellisen lopputuloksen varmistamiseksi vähemmistöosuuden myynnistä on tarkoituksenmukaista järjestää kansainvälinen tarjouskilpailu. Mikäli yritysjärjestelyä päätetään edistää, kestää yrityskauppaprosessi eri vaiheineen noin 6 kuukautta.

Vähemmistöosuuden myynnistä on saatavissa merkittävä myyntivoitto, joka vahvistaisi kaupungin tasetta. Kaupungin jatkossa saama tuloutus yhtiöstä pienenee myytävän osuuden verran. Mikäli vähemmistöosuuden myyntiin liittyy Alvan pääomarakenteen järjestely esimerkiksi vieraan pääoman määrää kasvattamalla, järjestely lisää Alvan rahoitukseen liittyviä riskejä. Omistajien tavoitteena on kuitenkin Alvan arvon ja toimintakyvyn varmistaminen ja parantaminen. Uuden omistajakumppanin mukaantulo lisää yhtiön resursseja sen strategian toteuttamiseksi.

Esiselvityksen valmistelun yhteydessä kaupunki on määritellyt mahdollisen sijoitussuunnitelman päälinjat seuraavasti: 1) Kohdennetut investoinnit kaupungin elinvoiman ja vetovoiman parantamiseksi 2) Lainamäärän arviointi ja lainojen poismaksu/lainakannan kasvun leikkaaminen 3) Pitkäaikainen sijoitustoiminta erikseen luotujen periaatteiden mukaisesti. Mahdollista myyntituloa ei korvamerkitä ennalta mihinkään yksittäiseen hankkeeseen, vaan se vahvistaisi kokonaisuutena kaupungin investointikykyä kaupungin kasvun rahoittamiseksi.

Esiselvityksen johtopäätökset

Esiselvityksen laatiminen on vahvistanut käsitystä siitä, että Alva-yhtiöt Oy:n vähemmistöosuuden myynnille asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa myynnille asetettujen reunaehtojen puitteissa. Tavoitteiden saavuttamisen edellytys on, että kaupunki löytää pitkäaikaisen omistajakumppanin, joka tuo lisäarvoa Alvan liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun. Vähemmistöosuuden myynnillä kaupunki pystyisi hajauttamaan omistukseen liittyvää riskiä ja saisi kaupasta todennäköisesti merkittävän rahavastikkeen. Taseen kierrättämisessä onnistumiseksi olennaista on myös se, että kauppaprosessin lisäksi vapautuvien kassavirtojen sijoitussuunnitelma laaditaan huolellisesti. Myytävä vähemmistöosuus on 30 – 40 % ja tarkka osuus täsmentyy osakkeiden kilpailutusprosessin yhteydessä. Enemmistöomistajana kaupunki pystyy toteuttamaan omistajaohjaustaan edelleen kaupunginvaltuuston päättämän omistusintressinsä (strateginen ja taloudellinen) mukaisesti. Alvan vähemmistöosuuden myyntitulo on kertaluonteinen satunnainen tulo, jolla ei voida rahoittaa pysyviä kiinteitä menoja.

Oheisliite:
Tiivistelmä esiselvityksen yhteenvedosta

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, puh. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, puh. 050 336 2819
talous- ja strategiajohtaja Lasse Leppä, puh. 050 5999545