Hyppää pääsisältöön

4.12.2019

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta muun muassa hyväksyi käyttösuunnitelman, esitti liikuntapaikkarakentamisen valtionapuhakemuksen ja vastasi valtuustoaloitteeseen.
Kuva
Puheenjohtajan nuija

Lautakunta hyväksyi käyttötaloussuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman

Lautakunta hyväksyi valtuuston marraskuussa hyväksymään talousarvioon pohjautuvat kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käyttösuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman vuodeksi 2020. Näiden perusteella talousarvioeurot kohdentuvat palveluille. Käyttösuunnitelmaan tehtiin kaksi muutosta esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. Avustuksiin lisätään sisäisellä siirrolla 23 000 euroa niin, että ”avustukset ja sopimukset yhteensä” -kohdan loppusumma nousee 1 622 200 euroon. Lisäksi sivulta viisi poistetaan tekstistä lause ”Perusresursseja pyritään kasvattamaan hankerahoituksella”, sillä perusresursseja ei tule kasvattaa hankerahoituksella.

Kaupungin 2020 talousarviossa kulttuuri- ja liikuntapalvelujen toimintatuotoiksi on arvioitu noin 10 miljoonaksi euroksi, mikä on noin 850 000 enemmän kuin kuluvana vuonna. Toimintamenoiksi on laskettu 52,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 1,6 miljoonaa enemmän kuin viime vuonna. Toimintakate on - 42,5 miljoonaa euroa, mikä on 724 000 euroa kuluvaa vuotta enemmän. Määräraha ja sen jakautuminen palveluille vastaa lautakunnan syyskuussa hyväksymän talousarvioesityksen vaatimuksiin.

Kasvulla katetaan muun muassa tärkeimmät uudet lakiperustaiset ja palvelutarpeen kasvusta johtuvat vakanssit, näitä on muun muassa museopalveluissa, sekä uusittavista järjestelmistä ja tietotekniikasta aiheutuvat muutos-, leasing- ja lisenssikulut. Investoinneissa on edelleen teatterin suuren näyttämön uusiminen. Urheilu- ja retkeilyalueinvestoinneista on poistettu pesäpallostadionin väistöön ensi vuodelle varattu raha Hippos-hankkeen aikataulun venymisestä johtuen.

Liikuntapaikkarakentamisen valtionapuhakemus 2020 sekä liikuntapaikkojen perustamishankkeiden ilmoittaminen

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki hakee valtionapua vuodelle 2020 Viitaniemen liikuntapuiston päärakennukselle sekä koko Jyväskylän kiertävän maastopyöräilyreitin suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin. Aluehallintovirastot tekevät kuntien esitysten perusteella alueensa hankkeista kiireellisyysjärjestyksen ja pyytää siitä lausunnon alueelliselta liikuntaneuvostolta. Avustuspäätökset tehdään kevään aikana.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kokoamaan tulevien vuosien liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan lautakunta ilmoittaa Kortepohjan lähiliikuntapaikan rakentamista (2022), Keltinmäen lähiliikuntapaikan rakentamista (2023) sekä Hippoksen liikuntapuiston rakentamista (2023). Lisäksi Jyväskylän Tilapalvelu ilmoittaa rahoitussuunnitelmaan Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin peruskorjauksen ja laajennuksen (2021) sekä Vaajakosken liikuntahallin peruskorjauksen (2022). Lisäksi Hippos2020 –hanketta on jo aiemmassa vaiheessa esitetty valtakunnallisesti merkittäväksi liikuntapaikka-hankkeeksi.

Liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmassa kunta nimeää ennakoivasti hankkeet, joita opetus- ja kulttuuriministeriö varautuu avustamaan seuraavina neljänä vuotena edellyttäen, että tarkoitukseen osoitettu määräraha säilyy arvioidun suuruisena. Suunnitelma tarkastetaan vuosittain.

Vastaus valtuustoaloitteeseen yli 65-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien liikkumisen tukemisesta

Lautakunta vastasi valtuustoaloitteeseen, jossa ehdotetaan kaikille 65-vuotta täyttäneille, vanhuus- ja työeläkeläisille sekä pitkäaikaistyöttömille annettavan mahdollisuus hankkia maksuton seniorikortti sekä henkilökohtainen ranneke, jolla saisi oikeuden käyttää liikuntapaikkojen ja uimahallien palveluja enintään 3 kertaa viikossa. Lisäksi rannekkeella olisi mahdollista päästä yhden tunnin kuntosaliohjaukseen. Aloitteen on tehnyt  Mauno Vanhala (Kesk.) sekä 20 muuta kaupunginvaltuutettua.

Vastauksessa todetaan muun muassa, että Jyväskylässä tarjotaan monipuolisesti erilaisia edullisia tai maksuttomia liikkumismahdollisuuksia aloitteen kohderyhmille.

Senioreille on omatoimisen liikunnan harrastamiseen tarjolla Seniorikortti kaikille yli 65-vuotiaille. Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkepäätös mahdollistaa kortin lunastamisen jo ennen 65 ikävuotta. Seniorikortin hinta on 75 euroa per vuosi. Seniorikortteja myytiin vuonna 2018 lähes 2500 kappaletta, josta saatiin 178 958 euron tulot, jotka jäisivät pois maksuttomuuteen siirryttäessä. Maksuton seniorikortti lisäisi myös merkittävästi uimahallien käyntikertoja. Nykyiset tilat AaltoAlvarissa ja Wellamossa eivät kuitenkaan mahdollista merkittävää kävijämäärien kasvua.

Vastauksessa todetaan myös maksuttomia palveluja olevan jo nyt muun muassa Wire-liikuntaryhmät kaikille Jyväskylän työ- ja elinkeinotoimiston työttömille työnhakijoille. Uusi palvelu NytLiikkeelle tarjoaa maksuttomia liikuntaryhmiä, luentokokonaisuuksia, liikunnallisia testauksia ja tempauksia ympäri vuoden eri puolilla kaupunkia myös senioreille. Sporttikortti tarjoaa 55+ ikäisille mahdollisuuden kokeilla eri liikuntalajeja maksutta jyväskyläläisissä liikunta- ja urheiluseuroissa. Maksuton liikuntaneuvonta on tarkoitettu kaiken ikäisille jyväskyläläisille, ja liikuntaneuvonnan asiakkaiden on mahdollista hankkia 10 kerran uimahallikortti edullisempaan 35 euron hintaan.

Kipinä-kortti mahdollistaa liikunnan harrastamisen Jyväskylän uimahalleissa ja kuntosaleilla heille, joilla ei ole taloudellisista ja sosiaalisista syistä siihen muuten varaa. Kipinä on Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluetuus, jota tarjotaan edussa mukana olevien sosiaali-, työllisyys- sekä terveyspalveluiden asiakkaille. Seniori-ikäisillä on mahdollisuus päästä maksutta kuntosaliohjaukseen osallistumalla tehoharjoitteluryhmään. Tehoharjoitteluryhmässä harjoitellaan kaksi kertaa viikossa noin neljän kuukauden ajan. Kuntosalin tehoharjoitteluryhmät on tarkoitettu heikompikuntoisille uusille aloittelijoille. Ryhmät ovat osa liikuntapalvelujen peruspalveluja.

Lautakunta antoi vastauksen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Jyväskylän kansalaisopiston hankintaoikaisu ELY-keskukseen ja valitus markkinaoikeuteen kotoutumiskoulutuksen kilpailutuksesta

Lautakunta hyväksyi ELY-keskukselle jätetyn hankintaoikaisun ja markkinaoikeudelle jätetyn valituksen. Lisäksi lautakunta päätti, että muutoksenhakutoimia jatketaan. Lisäksi esittelijän muutetun esityksen mukaisesti lautakunta päättää, ettei Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntöihin hankintaoikaisuasiassa anneta lausuntoa. Lautakunta valtuuttaa toimialajohtaja Leisimon suorittamaan hankintaoikaisua ja valitusta koskevan prosessin.

Jyväskylän kansalaisopisto on aiemmin järjestänyt Jyväskylässä Ely-keskuksen rahoittaman maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksen. Syksyllä 2019 Keski-Suomen ELY-keskus kilpailutti koulutuksen vuosille 2020-2021 sekä optiona vuodet 2022-2023. Kilpailutukseen tuli kuusi tarjousta, joista ELY-keskus valitsi  Arffman Finland Oy:n tarjouksen. Myös Jyväskylän kansalaisopisto osallistui tarjouskilpailuun.

Jyväskylän kaupunki on tehnyt hankinnasta hankintaoikaisun ELY-keskukselle, jossa vaadittiin asian oikaisua ja uuden hankintapäätöksen tekemistä. Jyväskylän kansalaisopiston näkemyksen mukaan sen jättämää tarjousta on arvioitu väärin perustein tarjousvertailussa. Kansalaisopiston mukaan sen nimeämällä vastuuopettajalla on ollut vertailukriteereissä vaadittua erityisosaamista, josta olisi tullut saada pisteitä tarjousvertailussa. Hankintaoikaisun lisäksi asiasta on tehty valitus markkinaoikeuteen.

Hankintaoikaisu ja valitus laitettiin vireille 22.11.2019 toimialajohtajan kiireellisenä selvityksenä. Muutoin muutoksenhaun määräajat olisivat ehtineet umpeutua. Asia tuotiin tästä syystä lautakuntaan jälkikäteen, mutta viipymättä.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun asti tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=8804. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 12.12.2019 internetiin: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm 

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033