Hallintosäännön tarkistaminen valtuustoon

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Hallintosääntöön tehtiin tarvittavia päivityksiä ja tarkennuksia.
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy tarkistetun hallintosäännön liitteineen siten, että se tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Valtuusto käsittelee hallintosääntöä 9.12.

Lapset SIB II -teemarahaston hankehallinnoijan kilpailutusta ja sopimuksenaikaista yhteistyötä koskeva sopimus

Kaupunginhallitus päätti 28.10.2019, että Jyväskylän kaupunki osallistuu Lapset-SIB 2 -rahaston (Social Impact Bond) hankehallinnoijan kilpailutukseen. Hankinnassa tilaajina toimivat Tampereen kaupunki, Jyväskylän kaupunki sekä Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan perusturvakuntayhtymä Karviainen. Kilpailutus toteutetaan hankintalain mukaisena kilpailullisella neuvottelumenettelyllä.

Jyväskylän kaupunki toimii yhteistyösopimuksen mukaisesti koordinointivastuullisena ja valtuutetaan yhteistyösopimuksella tekemään hankintalain mukaiset hankintapäätökset kaikkien osapuolten nimissä.

Kaupunginhallitus hyväksyi Lapset SIB II -teemarahaston hankehallinnoijan kilpailutusta ja sopimuksen aikaista hankintayhteistyötä koskevan sopimuksen. Kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään vähäisiä teknisiä korjauksia sopimukseen. Jyväskylän kaupungin toimivaltainen viranhaltija valtuutetaan hyväksymään ja allekirjoittamaan hankintaa koskevat ratkaisut ja päätökset edellyttäen, että tarvittavat hyväksynnät on saatu kaikkien osapuolten yhteistyösopimuksessa määrittelemiltä toimielimiltä.

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n lainan takaaminen perusparannushankkeille

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (JVA) on käynnistänyt peruskorjaushankkeet Viitahaka ja Kangasvuorentie 8 -kohteisiin. Viitahaka kohteen valmistuttua on vuorossa Kiljanderinkatu 6 ja 8 -kohteiden peruskorjaus. Peruskorjattavat kohteet on rakennettu vuosina 1959–1972 ja kohteissa on edelleen Ara -rajoitteita. Hankkeet on tarkoitus rahoittaa kaupungin takaamalla lainalla.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että

  • kaupunki antaa omavelkaisen takauksen Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:lle, jonka perusparannushanke on kunnan toimialaan kuuluvaa vuokra-asuntopalvelujen tuottamista kuntalaisille
  • omavelkainen takaus menee enintään 23 miljoonan euron lainan pääoman ja korkojen sekä mahdollisten viivästysseuraamusten, perimiskulujen ja muiden lainan liitännäiskulujen takaisinmaksamisen vakuudeksi 20 vuodeksi
  • lainan takauksesta peritään kaupunginvaltuuston määräämä takausmaksu, joka hankkeen riskit huomioiden on 0,50 % vuoden viimeisen päivän mukaisesta jäljellä olevasta lainan määrästä
  • Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n edellytetään panttaavan takauspääoman määrästä takauksen vastavakuudet

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Tavoitteena on muun muassa saattaa perussopimus vastaamaan nykyisen kuntalain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain vaatimuksia.
Perussopimukseen esitetään tarkennuksia ja teknisiä muutoksia sekä muutosta äänivallan jakautumisen laskemistapaan.

Kaupunginhallitus päätti kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Jyväskylän koulutuskuntayhtymän valtuuston esityksen uudeksi perussopimukseksi liitteen 3 mukaisesti.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous 5.12.2019

Esityslista on nähtävänä sairaanhoitopiirin internetsivulla: Valtuusto

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin edustajille ohjeeksi, että kuntayhtymän hallituksen ehdotukset hyväksytään.

Peruspalvelujen valtionosuuksien muutos vuodelle 2019

Päätöksen mukaisesti Jyväskylän kaupungin peruspalvelujen valtionosuudet ovat kuluvana vuonna yhteensä 6.056.200 euroa suuremmat kuin alkuperäisessä valtionosuuspäätöksessä. Kaupunginvaltuuston hyväksymissä talousarviomuutoksissa 28.10.2019/75 valtionosuusarvioon lisättiin 6,0 miljoonaa euroa maan hallituksen budjettiriihen 17.9.2019 päätöksen johdosta. Lopullisen valtionosuuspäätöksen perusteella voidaan todeta, että kaupungin kuluvan vuoden valtionosuudet ovat yhteensä 173,6 miljoonaa euroa ja tulevat toteutumaan 56.200 euroa muutettua talousarviota suurempina.

Kaupunginhallitus päätti merkitä valtionosuuspäätöksen tiedoksi ja päätti, että päätökseen ei haeta oikaisua.

Tiedonantotilaisuuden järjestäminen kaupunginvaltuustolle MAL-sopimusmenettelyn ajankohtaisista asioista

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi ja päätti järjestää tiedonantotilaisuuden kaupunginvaltuustolle MAL-sopimusmenettelyn ajankohtaisista asioista valtuuston kokouksen 9.12.2019 jälkeen.

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353
kansliapäällikkö Heli Leinonkoski, p. 050 3654287

Asiasanat: