Jätelautakunnan kokouksessa 28.11.2019 käsiteltiin muun muassa jätehuoltomääräysten päivitystä.

Lisätietoja:

- jätelautakunnan puheenjohtaja Jari Blom, p. 050 368 9190, jari.blom[at]jyvaskyla.fi
- palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[at]jyvaskyla.fi

Uusien jätehuoltomääräysten luonnos nähtäville

Jyväskylän seudun jätelautakunta päätti asettaa jätehuoltomääräysten luonnoksen yleisesti nähtäville kuntien ilmoitustauluille sekä tietoverkkoon 3.12.2019–17.1.2020 väliseksi ajaksi. Luonnosten nähtävillä olosta tiedotetaan myös jätelautakunnan verkkosivuilla. Kuntalaisille ja niille, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus, varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta.
 
Jätelautakunta päätti myös pyytää lausuntoa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, toimialueen kunnilta ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta sekä Mustankorkea Oy:ltä. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 17.1.2020. Lautakunta päätti ilmoittaa jätehuoltomääräysten nähtävillä olosta kuulutuksella, joka julkaistaan kuntien ilmoituslehdissä.

Keskeisimmät jätehuoltomääräyksiin tehtävät muutokset liittyvät sekajätteen pidennetyn tyhjennysvälin myöntämisen perusteisiin, joita on muutettu aiempaa joustavammiksi sekä uuteen muovipakkausten erilliskeräysvelvoitteeseen, joka koskee vähintään viiden huoneiston kiinteistöjä. Muovipakkausten keräys suoraan kiinteistöiltä on suunniteltu aloitettavaksi tammikuussa 2021.

Lautakunnan seuraavat kokoukset helmikuussa ja kesäkuussa

Jätelautakunta päätti pitää kokouksensa 1.1.–30.6.2020 keskiviikkona 19.2. ja torstaina 4.6. kello 16.30 alkaen. Ylimääräisiä kokouksia pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140. pykälässä tarkemmin säädetään.

Uusi jätetaksa voimaan 1.1.2020 alkaen

Lautakunta päätti hyväksyä uuden jätetaksan ja määrää sen tulemaan voimaan 1.1.2020. Jätetaksa tulee voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi, kunnes erikseen muuta päätetään.

Hyväksytty taksa kumoaa voimaantullessaan jätelautakunnan edellisen jätetaksan ja Mustankorkea Oy:n jätekeskuksen lajittelupihan hinnaston. Jätetaksan tullessa voimaan se kumoaa Jyväskylän seudun jätelautakunnan aiemmin hyväksymän viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet -asiakirjan kohdan 2, Jätemaksun kohtuullistaminen (28.11.2018, 29 §).

Lautakunta päätti myös asettaa jätetaksan yleisesti nähtäville 3.12.2019–2.1.2020 tietoverkkoon ja kuntien virallisille ilmoitustauluille. Jätehuoltoviranomaisen nettisivuilla (www.jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto) jätetaksa on saatavilla myös nähtävillä olon jälkeen. Lautakunta päätti ilmoittaa asiasta kuulutuksella, joka julkaistaan alueen paikallislehdissä.

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa hyväksyttiin

Jätelautakunta päätti hyväksyä kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksan eli TSV-jätetaksan ja määrätä sen tulemaan voimaan Jyväskylässä ja Muuramessa 1.1.2020 sekä Laukaassa 1.4.2020. Jätetaksa tulee voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi, kunnes erikseen muuta päätetään. Hyväksytty taksa kumoaa voimaantullessaan jätelautakunnan aiemmin hyväksymän TSV-jätetaksan.

Lautakunta päätti kuuluttaa asiasta hallintolain mukaisesti asettamalla TSV-jätetaksan yleisesti nähtäville 3.12.2019–2.1.2020 jätehuoltovirnaomaisen nettisivuille (www.jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto) ja kuntien virallisille ilmoitustauluille. Jätehuoltoviranomaisen nettisivuilta TSV-jätetaksa on saatavilla myös nähtävillä olon jälkeen.

Pääsääntöisesti elinkeinoelämän jätehuollon järjestämisvastuu on jätelain mukaisesti jätteen haltijalla. Kuitenkin, jos jätteen haltija muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään, on kunnalla toissijainen velvollisuus järjestää muu kuin sen vastuulle kuuluvan jätteen jätehuolto. Jätelaissa rajatun kuntavastuumuutoksen myötä julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä koulutustoiminnan yhdyskuntajätteiden jätehuolto siirtyy jätteen haltijan vastuulle siirtymäajan jälkeen, lukuun ottamatta kuntien omaa toimintaa.

Toissijaisen velvollisuuden perusteella tarjottavia jätehuoltopalveluja kutsutaan TSV-palveluksi. TSV-palvelun tarjoaminen perustuu aina jätteen haltijan esittämään pyyntöön.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=8815. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Asiasanat: