Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 26.11.2019 käsiteltiin muun muassa korkean rakentamisen linjauksia.

Lisätietoja:

- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jyvaskyla.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jyvaskyla.fi

Ydinkeskustan korkean rakentamisen linjaukset hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi keskustan korkean rakentamisen linjaukset ohjaamaan ydinkeskusta-alueen kaupunkisuunnittelua ja yksittäisten hankkeiden asemakaavoitusta.

Korkean rakentamisen linjaukset on muotoiltu siten, että niissä ei ennakolta sovita yksityiskohtaisesti tulevan kaavaratkaisun sisältöä maankäyttö- ja rakennuslain vastaisesti. Kaavaratkaisun tulee aina muodostua kaavoitusprosessissa suunnitteluun, selvityksiin, vaikutusten arviointiin ja osallistamiseen perustuen.

Linjauksia ja korkean rakentamisen vyöhykejakoa perustelemaan on laadittu kartta, jossa kuvataan keskusta-alueen merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön alueet suhteessa esitettyihin korkean rakentamisen vyöhykkeisiin. Korkean rakentamisen sijoittumisessa ja rakennusten korkeudessa on otettava huomioon merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen arvot, niiden säilyminen ja rakentamisen vaikutus niihin. Arvojen säilymisen osalta keskeisessä roolissa on museoviranomaisen lausunto osana kaavoitusprosessia.

Valtatien 18 parantamisesta Kukkumäen eritasoliittymän kohdalla sopimus

Kaupunkirakennelautakunta päätti antaa Liikenne- ja viheralueet -palvelualueen investoinnit-palveluyksikölle luvan neuvotella Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa ja allekirjoittaa sopimuksen, joka koskee valtatien 18 parantamista Kukkumäen eritasoliittymän kohdalla. Samalla päätettiin antaa myös lupa neuvotella mahdollisista hankkeeseen liittyvistä tarkennuksista tai hankkeen aikana ilmaantuvista muutoksista sopimuksen voimassaolon aikana.

Jyväskylän uusi sairaala muuttaa valmistuttuaan lähialueensa kulkuyhteyksiä. Kulkutarve Länsiväylällä kasvaa, mikä puolestaan lisää liikennettä valtatien 18 Kukkumäen liittymässä. Tavoitteena on täydentää eritasoliittymää kahdella suoralla rampilla sekä muuttaa nykyinen ramppi oikealle kääntymisen mahdollistavaksi suuntaisliittymäksi. Nykyiseen valtatien 18 eli Keuruuntien rampin yläpäähän Ronsuntaipaleentien, Länsiväylän ja Lehmäportintien nelihaaraliittymään tulee kiertoliittymä.

Keski-Suomen ELY-keskus ja Jyväskylän kaupunki sitoutuvat rahoittamaan hankkeen yhdessä. Hankkeen kustannusarvio on 5,2 miljoonaa euroa, ja ELY-keskus saa hankkeelle rahoitusta valtion vuoden 2020 talousarviossa. Kaupungin rahoittama osuus hankkeesta on 50 prosenttia eli 2,6 miljoonaa euroa. Tiesuunnitelma on lainvoimainen ja rakentaminen tapahtuu vuosien 2020–2021 aikana. 

Kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Puuppolantien varteen sopimus

Lautakunta päätti antaa Liikenne- ja viheralueet -palvelualueen investoinnit-palveluyksikölle luvan neuvotella Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa ja allekirjoittaa sopimuksen, joka koskee kevyen liikenteen väylän rakentamista Lintukankaan ja Rannilantien välille. Samalla päätettiin antaa myös lupa neuvotella mahdollisista hankkeeseen liittyvistä tarkennuksista tai hankkeen aikana ilmaantuvista muutoksista sopimuksen voimassaolon aikana.

Kevyen liikenteen väylän rakennetaan Puuppolantien varteen noin 2,1 kilometrin matkalle. Kyseisellä välillä ei ole tällä hetkellä kevyen liikenteen väylää. Rakennettava väylä liittyy molemmissa päissä olemassa oleviin kevyen liikenteen väyliin muodostaen yhtenäisen väylän Kirrin Terttumäestä Puuppolan kylätaajamaan.

Hankkeen kustannusarvio on 764 000 euroa, ja eduskunta on myöntänyt ELY-keskukselle 620 000 euron rahoituksen vuoden 2019 talousarvion täydennyksessä. Kaupunki rahoittaa hanketta arviolta 144 000 eurolla.

Tuotantorakennus Puuppolassa pysyvästi päiväkotikäyttöön

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi suunnittelutarveratkaisuhakemuksen, jonka nojalla tilapäisesti päiväkotina toimineen teollisuuden tuotantorakennuksen käyttötarkoitus muutetaan pysyvästi päiväkotikäyttöön. Takalantiellä Puuppolassa sijaitsee vuonna 2009 valmistunut noin 2098 kerrosalaneliömetrin suuruinen tuotantorakennus, jonka käyttötarkoitus on vuonna 2012 myönnetyllä tilapäisellä rakennusluvalla muutettu päiväkodiksi 10 vuoden määräaikaisuudella. Päiväkoti on edelleen hyvin tarpeellinen, ja siksi päiväkotitoiminta on muuttunut pysyväksi toiminnaksi.

Kokouksessa hyväksyttiin myös kaavamuutoksia keskustassa, Kuokkalassa, Väinölässä ja Vaajakoskella. Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=8810. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.