Asumista, liike- ja toimitiloja, palveluita – ensi viikon tiistaina kaupunkirakennelautakunnan tarkastelussa on sisällöltään monipuolisesti erilaisia toimintoja mahdollistavia kaavamuutoksia keskustasta, Kuokkalasta, Väinölästä ja Vaajakoskelta. Hyväksyttävänä ovat myös uudelleenvalmistellut korkean rakentamisen linjaukset.

Alustavat havainnekuvat Kalevankatu 8-10:n (ylävasen, Arkkitehtipalvelu Oy ja Tieno Arkkitehdit Oy), Väinölänpellon  (yläoikea, Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä Oy) ja Kanavahovin (alhaalla, UKI-Arkkitehdit Oy) rakentamisesta.

 

Korkeaa rakentamista keskustaan

Kalevankadun, Ilmarisenkadun ja Puistotorin rajaamalle suunnittelualueelle on suunnitteilla korkeaa, asumispainotteista täydennysrakentamista. Kaavaluonnoksessa esitetään Kalevankadun varteen olemassa olevan kaksikerroksisen liikerakennuksen tilalle uudisrakennusta. Uudisrakennus koostuu kolmesta kahdeksan, kaksitoista ja kuusitoista kerroksisista asuinkerrostaloista, jotka kytkeytyvät toisiinsa yksi- ja kolmekerroksisella rakennusosalla.  Kalevankadun ja Ilmarisenkadun puolella rakennukseen tulee toteuttaa liiketiloja katukerrokseen.

Alue on osa keskustan kaupunkirakenteen strategisessa suunnitelmassa tunnistettua suurten mahdollisuuksien vyöhykettä. Suunnitteilla olevat rakennukset ovatkin Jyväskylän keskustan korkeimpia rakennuksia. Jatkossa Jyväskylän keskustan nähdään kasvavan entistä enemmän ylöspäin. Kehitystä ohjaamaan ja strategista suunnitelmaa tukemaan on laadittu korkean rakentamisen linjaukset.
 
Uudelleen valmistellut linjaukset ovat kaavamuutoksen lisäksi lautakunnan käsittelyssä. Linjauksissa on aiemmin esitetysti vyöhykejako, jolla pyritään ohjaamaan rakentamistapaa keskusta-alueella. Kerroslukumäärien sijaan eri vyöhykkeillä määritetään rakennustyypit: ensimmäisellä, suurten mahdollisuuksien vyöhykkeellä (alakaupunki) korkea rakentaminen toteutetaan pistetaloina, toisella vyöhykkeellä (keskikaupunki) lamellitaloina ja kolmannella vyöhykkeellä (yläkaupunki) sovittaen ympäröivään rakennuskantaan. Täydentävässä korkeassa rakentamisessa korostuu laadukas ja korkeatasoinen suunnittelu. Linjauksissa edellytetäänkin kutsukilpailun järjestämistä alle ja yleisen suunnittelukilpailun järjestämistä yli kaksitoista kerroksisille rakennuksille.
 
Lautakunnan hyväksynnän jälkeen asemakaavan muutosehdotusta pidetään nähtävänä 30 päivää. Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaavamuutosta esitellään asukastilaisuudessa Jyväskylän kaupungin pääkirjaston Uno-salissa torstaina 12.12.2019 klo 17:00 alkaen.
 
Lisää kaavamuutoksesta
Lisää korkean rakentamisen linjauksista
Lisätiedot: kaavasuunnittelija Mauri Hähkiöniemi, p. 014 266 5034, mauri.hahkioniemi[at]jyvaskyla.fi

 

Yritysalue pienimuotoiselle toiminnalle Kuokkalaan

Kuokkalassa Hämeenpohjantien pohjoispuolella käynnissä oleva kaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavamuutoksen tavoitteena on ollut muun muassa mahdollistaa yritystoiminta nykyisessä asemakaavassa Kuokkalan kehäväylälle varatulle alueella. Kehäväylävaraus nähdään tarpeettomana Hämeenpohjantien toimiessa riittävänä kehäväylänä. Hämeenpohjan yritysalueeseen kuuluvaa suunnittelualuetta halutaan kehittää pienteollisuusalueena, joka sisältää mittakaavaltaan suhteellisen pienimuotoista, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta yritystoimintaa sekä siistiä varastointia. Toteutuessaan alue voi toimia jopa 200 työpaikan tukikohtana, joskin paikan päällä säännöllisesti työskentelevien määrä tulee olemaan arviolta noin 50-100 henkilöä.
 
Ehdotusvaiheen kaavaratkaisussa merkittävin muutos luonnokseen nähden on Tousalanmutka-nimisen katualuevarauksen poistaminen ja sitä ympäröivän korttelialueen osoittaminen lähivirkistysalueeksi, jolla on suojeluarvoja. Muutoin kaavaratkaisu on rakenteeltaan luonnoksen mukainen. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunkirakennelautakunta ja tonttijako tontille 41-1 hyväksytään asemakaavan yhteydessä.
 
Lisää kaavamuutoksesta
Lisätiedot: projektipäällikkö Tuija Solin, p. 014 266 5054, tuija.solin[at]jyvaskyla.fi

 

Väinölään päivittäistavarakauppa

Kuokkalantien ja Äijäläntien kulmaukseen on suunnitteilla päivittäistavarakauppa. Noin 1500 kerrosalaneliömetrin suuruisen ruokakaupan nähdään edistävän Väinölä-Äijälä -alueen palvelutarjontaa sekä rakentumista. Tontilla sijaitsee tyhjillään oleva toimisto-varastorakennus, jolle on myönnetty purkulupa.
 
Lautakunnan käsittelyyn tuleva asemakaavaehdotus on perusratkaisultaan kaavaluonnoksen mukainen. Kaavaratkaisuun on luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen tehty vähäisiä muutoksia, kuten levennetty Äijäläntien katualuetta noin kahdella metriä, jotta tontin liittymäjärjestelyiden toteuttamiselle on enemmän tilaa. Kaava-aluetta on myös laajennettu vähäisesti siten, että luonnosvaiheessa Äijäläntien päässä ollut pieni yleisentien alue on otettu kaavaan mukaan ja muutettu katualueeksi.
 
Lisää kaavamuutoksesta
Lisätiedot: suunnitteluinsinööri Arto Sipinen, p. 014 266 5062, arto.sipinen[at]jyvaskyla.fi

 

Väinölänpellolle asumista

Äijälän- ja Jokirannantien välisellä entisellä peltoalueella käynnissä oleva kaavamuutos on ehdotusvaiheessa. Kaavamuutoksella mahdollistetaan neljän viisikerroksisen asuinkerrostalon rakentuminen tontin itäosaan Väinöläntien puolelle ja kolmen kaksikerroksisen rivitalon tai kytkettyjen asuinrakennusten Jokirannantien puolelle. Tontin eteläosa puolestaan on esitetty kaavaratkaisussa lähivirkistysalueeksi, joka on säilytettävä luonnontilaisena tai sen kaltaisena. Kaavaratkaisun toteutuessa alueen väestömäärä kasvaisi arviolta noin 160 henkilöllä.

Ehdotusvaiheen kaavaratkaisu on merkittäviltä osin luonnoksen mukainen. Asuinrakentamisen korttelialue on ehdotuksessa jaettu kahdeksi tontiksi, jotta alueesta tulisi toteuttamiskelpoisempi ilman väestönsuojan rakentamisvelvoitetta. Tonttijaon myötä myös leikki- ja oleskelualuerajausta on laajennettu ja määräysosiota on päivitetty. 
 
Lisää kaavamuutoksesta 
Lisätiedot: kaavoitusarkkitehti Mari Raekallio, p. 014 266 5047, mari.raekallio[at]jyvaskyla.fi

 

Uutta asumista Vaajakosken Kanavahoviin

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuinrakentaminen SOK entisen hallintorakennuksen kortteliin. Hallittu täydennysrakentaminen on korttelissa tarpeen jo kauan tyhjillään olleen suojellun rakennuksen käyttökelpoisuuden turvaamiseksi. Alueelle esitetään kahta seitsemänkerroksista uutta asuinrakennusta ja suojeltavaan rakennukseen mahdollistetaan asumista sekä asuintarkoitukseen liittyviä yhteiskäyttö-, palvelu, sekä asumiseen mahdollisesti liittyviä liiketiloja. Ehdotusvaiheeseen edennyt kaavamuutos on pääpiirteiltään luonnosvaiheen kaavaratkaisun mukainen. Lautakunnan hyväksynnän jälkeen asemakaavan muutosehdotusta pidetään nähtävänä 30 päivää. Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto. 
 
Lisää kaavamuutoksesta
Lisätiedot: projektipäällikkö Tuija Solin, p. 014 266 5054, tuija.solin[at]jyvaskyla.fi
 
 - - - - 
Tutustu kaupunkirakennelautakunnan kokouksen esityslistan liitteineen . Esityslistan voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.
Hyväksytty pöytäkirja puolestaan julkaistaan kokousta seuraavana perjantaina.
- - - -