Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 8.11.2019 antanut päätöksen nro 19/1158/2, Dnro 01314/18/5149, Toivakan jätteenkuljetusjärjestelmää koskevassa valitusasiassa. Hallinto-oikeus hylkää valituksen. 

Hallinto-oikeuden päätös on nähtävillä 21.11.–21.12.2019 välisen ajan Jyväskylän kaupungin ja Toivakan kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä tietoverkossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisuajankohdasta.

Jyväskylän seudun jätelautakunta
jatelautakunta@jyvaskyla.fi
jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto

 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 8.11.2019