Laajavuoreen on tekeillä metsien hoitosuunnitelma, jossa tarkastellaan muun muassa alueen tulevia hoito- ja hakkuutarpeita. Suunnitelmaan voi tutustua ja ottaa kantaa 28.11. asukastilaisuudessa tai netin Ota kantaa.fi -palvelussa.

Vuonna 2018 valmistui Jyväskylän kaupungin metsäohjelma, joka linjaa kaupungin metsien käyttöä vuoteen 2030 saakka. Metsäohjelman valmistelutyössä tunnistettiin tarve laatia kaupungin päävirkistysalueille erilliset hoitosuunnitelmat, joissa suunnitellaan alueiden metsien hoitoa ja käyttöä tarkemmin.

Laajavuoren alueen metsien hoitosuunnitelmaa esitellään torstaina 28.11.2019 kello 16-18 Laajis Oy:n rinneravintolan kabinetissa (Laajavuorentie 15). Tervetuloa mukaan vapaamuotoiseen asukastilaisuuteen!

Suunnitelmaan voi tutustua ja sitä voi kommentoida myös Ota kantaa.fi -palvelussa.


Pitkän tähtäyksen hoitosuunnitelma seuraaville 10 vuodelle

Laajavuoren hoitosuunnitelmassa tarkastellaan seuraavien 10 vuoden hoito- ja hakkuutarpeita. Tavoitteena on ottaa monipuolisesti huomioon alueen maisemalliset, virkistykselliset, ekologiset ja metsänhoidolliset tarpeet metsäohjelman linjausten mukaisesti. Näitä tavoitteita yhteensovittamalla on suunnitelmassa tähdätty metsien tilaan, joka turvaa luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön edellytykset ja elinvoimaiset metsät Laajavuoressa pitkällä tähtäyksellä.

Suurin osa Laajavuoren alueen metsistä kuuluu ulkoilu- ja virkistysmetsien hoitoluokkaan ja niiden hoidossa noudatetaan ulkoilu- ja virkistysmetsille määritettyjä, metsänhoidollisia periaatteita. Alueella on myös runsaasti suojelualueita, joilla ei pääsääntöisesti toteuteta metsänhoidollisia toimenpiteitä, lukuun ottamatta kaupungin ylläpitämien virkistysreittien reunapuuston hoitoa.


Tavoitteena puuston elinvoimaisuuden takaaminen

Valtaosa metsiin esitetyistä toimenpiteistä on varttuneiden ja nuorten kasvatusmetsien harvennushakkuita, jotka varmistavat puuston tulevan elinvoimaisuuden. Metsän uudistumiseen tähtääviä toimenpiteitä on esitetty kullekin kohteelle parhaiten soveltuvilla, metsäohjelman määrittelemillä menetelmillä. Toimenpiteitä toteutetaan vaiheittain seuraavien 10 vuoden aikana ja työt aloitetaan kiireellisimmistä harvennuskohteista.


Suojelualueita lisätään

Laajavuoren suunnittelualueen metsämaan pinta-ala on noin 560 hehtaaria, joista ennen suunnittelun aloitusta 170 hehtaaria oli suojeltu joko asemakaavan, yleiskaavan, luonnonsuojelulain tai kaupungin oman metsäsuunnitelman nojalla. Suunnitteluprosessin aikana suojeltuja kohteita lisättiin metsäsuunnitelmaan noin 24 hehtaarin verran, joten suojelupinta-ala nykyisellään 194,6 hehtaaria, joka vastaa 35:tä prosenttia suunnittelualueesta. Metsäohjelman tavoitteena on, että koko kaupungin vuoden 2018 metsäomaisuuden pinta-alasta 17 prosenttia on suojeltua.


Lisätiedot: projektityöntekijä Lassi Savolainen, p. 014 266 8537, lassi.savolainen[at]jyvaskyla.fi