Työllisyyden kuntakokeiluun päätettiin hakeutua

Jyväskylän kaupunkiseudun kunnista Laukaa, Muurame, Jyväskylä ja Äänekoski ovat neuvotelleet hakeutumisesta työllisyyskokeiluun. Neuvotteluissa on päädytty yhteiseen hakemukseen, jonka Jyväskylän kaupunki valmistautuu jättämään osallistuvien kuntien kanssa. Kukin kunta tekee itsenäisen päätöksen kokeiluun osallistumisesta.

Työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelu malleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaa mi sen kehittämistarpeet.

Kokeilun kohderyhmä on määritelty valtakunnallisella tasolla siten, että siihen ohjautuvat kokeilualueilla
-työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettu ja ansiopäivärahaan
-kaikki alle 30-vuotiaat työttömät ja työvoimapalveluissa olevat
-kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat työttömänä tai työ voimapalveluissa kokeilualueen TE-toimistossa.

Kokeilukunta vastaa näiden asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta. Ohjaaminen kunnan asiakkaaksi tarkoittaa sitä, että TE-toimisto ilmoittaa työn hakijalle, että jatkossa hänen kotikuntansa vastaa TE-palveluiden tarjoamisesta hänelle. Kokeiluissa mukana olevat kunnat saavat käyttöönsä TE-hallinnon URA-asiakastietojärjestelmän sekä sen korvaavan uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän v. 2021.

Kokeilun hakeutumiskirjeen mukaan siihen voivat osallistua yksittäiset kunnat tai useampi kunta siten, että kokeiluun mukaan lähtevien kuntien asukasmäärä on yhteensä vähintään 30 000. ELY-keskuksen alueella kokeiluihin siirtyisi pääsääntöisesti enintään noin 40 % TE-toimiston työnhakija-asiakkaista.

Työllisyyden kuntakokeilulla lisätään kunnan lakisääteisten tehtäviä. Työllisyyden kuntakokeilujen valtakunnallisen valmistelun tiiviin aikataulun vuoksi kokeilujen kaikki reunaehdot ja kunnille valtiolta siirtyvä resursointi eivät tässä vaiheessa ole tiedossa.

Työllisyyskokeilun asiakasmäärät ovat 17.9. 2019 TEM:n mukaan seuraavat:
-Jyväskylä 9920
-Laukaa 641
-Muurame 307
-Äänekoski 1017

Kokeilukuntien arvioitu resursointi (vähintään 15 % työmarkkinatuen v. 2018 kuntaosuudesta)
-Jyväskylä noin 3,7 milj. euroa
-Laukaa 1, 9 milj. euroa
-Muurame 786 000 euroa
-Äänekoski 250 000 euroa

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti, että Jyväskylän kaupunki hakee työllisyyden kuntakokeiluun. Kuntakokeiluun Jyväskylän kanssa mahdollisesti osallistuvien kuntien kanssa laaditaan aiesopimus sekä sopimus kokeilun toteuttamisesta.
Kuntakokeilusta laaditaan osallistuvien kuntien kesken aiesopimus ja varsinaisen kokeilun toteuttamisesta sopimus. Kaupunginjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan aiesopimus Jyväskylän kaupungin puolesta sekä hyväksymään aiesopimukseen merkitykseltään vähäiset tai teknisluonteiset muutokset. Varsinainen sopimus kokeilun toteuttamisesta tuodaan erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi.  Jyväskylän kaupunki vastaa kokeiluhakemuksen ja kokeilua koskevien sopimusten laatimisesta yhdessä kokeiluun osallistuvien kuntien kanssa.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että saatavilla olevilla tiedoilla ei voida saada yksityiskohtaista käsitystä työllisyyskokeilua säätelevän erillislainsäädännön sisällöstä tai valtiolta kunnan työnjohtoon siirtyvästä henkilöstöresurssista. Koska kyse on kunnan lakisääteisten tehtävien kasvattamisesta ja asian sekä periaatteellinen että käytännöllinen merkitys on suuri, asiassa on edellytettävä riittävien vaikutusmahdollisuuksien turvaamista kokeiluun hakeneille kunnille sekä lakia että siihen liittyviä teknisiä määrittelyjä ja laskentaperusteita valmisteltaessa.
Seuraavien kokeilun eri osa-alueita koskevien periaatteiden ja suunnitelmien on oltava määriteltyinä riittävällä tarkkuudella ennen lakiehdotuksen lausuntomenettelyä: kokeilun resursoinnin ja ELY-keskusten kanssa tehtävän hankintayhteistyön periaatteet, tarkennukset kunnan ja valtion työnjaosta työttömyysturvatehtävässä ja -neuvonnassa, työnhakijaksi ilmoittautumista koskevan prosessin sujuvuuden takaaminen TE-toimiston ja kokeilualueiden välillä sekä TE-toimistojen työnantajayhteistyön kohdentuminen kokeilualueiden asiakkaille.

Eron myöntäminen Marjatta Linnalle ja uuden jäsenen nimeäminen veteraaniasiain neuvottelukuntaan

Kaupunginhallitus päätti, että Marjatta Linnalle myönnetään ero veteraaniasiainneuvottelukunnan jäsenen tehtävästä ja hänen tilalleen uudeksi jäseneksi veteraaniasiain neuvottelukuntaan nimetään Mariana Sippel.

Arto Lampilan (Piraattipuolue) ym. valtuutettujen valtuustoaloite kirjastojen omatoimikäytön ikärajan laskemiseksi

Arto Lampila (Piraattipuolue) ja 51 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 13.5.2019 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat, että Jyväskylässä selvitetään mahdollisuudet kirjastojen omatoimikäytön ikärajan laskemiseen tai ikärajasta luopumiseen. Aloitteessa todetaan, että omatoimikäyttö on erinomainen tapa lisätä etenkin lähiökirjastojen käyttöä laajentamalla aukioloaikoja ilman merkittävää kustannusten kasvua. Aloitteessa toivotaan, että kirjastojen käyttämisen kynnys laskettaisiin mahdollisimman alhaiseksi mahdollisimman monelle.

Vastauksessa todetaan, että Jyväskylässä omatoimikirjastokonseptia kehitetään vuoden 2020 alusta alkaen aloitteessa esitetyllä tavalla poistamalla ikärajat omatoimiaikaan asioinnista. Samalla madalletaan lasten kirjastonkäytön esteitä ja edistetään lasten lukemista sekä toteutetaan eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisua syksyltä 2018, jonka mukaan kirjastopalvelut on yleisistä kirjastoista annetun lain perusteella nimenomaan tarkoitettu kaikille iästä riippumatta. Ikärajojen poiston yhteydessä kehitetään samalla asiakasturvallisuutta ja sekä täsmennetään kirjaston ja huoltajien vastuita liittyen alaikäisten lasten kirjastonkäyttöön. Kun suurimmat lähikirjastot Vaajakoskella ja Palokassa avataan omatoimikäytölle vuoden 2020 alussa, Jyväskylässä on tällöin seitsemän laajoilla aukioloajoilla toimivaa, kaikille ikäryhmille tarkoitettua lähikirjastoa.

Kaupunginhallitus saattaa esitetyn vastauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta tehdyt toimet riittäviksi.

Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite Icehearts toiminta käynnistettävä myös Jyväskylässä

Marika Visakorpi (KD), Petteri Muotka (KD), Tomi Kuosmanen (KD), Mia Puolimatka (KD) ja 20 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 13.5.2019 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat, että Jyväskylän kaupunki selvittää mahdollisuutta käynnistää Icehearts -toiminta Jyväskylässä. Icehearts on joukkueurheilua työvälineenä käyttävä toimintamalli lapsen hyväksi, joka ehkäisee syrjäytymistä ja eriarvoistumista. Toiminnassa sitoudutaan 12 vuoden mittaiseen lapsen tukemiseen. Toiminnan kohderyhmänä ovat varhaisen tuen tarpeessa olevat lapset, joilla on haasteita käyttäytymisen tai tunne-elämän sääntelyssä.

Vastauksessa todetaan mm., että ehdotusta Icehearts toiminnan käynnistämisestä pidetään hyvänä ja työtä varhaisen tuen tarpeessa olevien lasten eteen erittäin tärkeänä. Mikäli SIB-rahoitusmalli toteutuu Jyväskylässä, Icehearts -toimintaa voidaan tarkastella sen mahdollisena osana tai toteutettavaksi muilla mahdollisilla keinoilla. Koska Icehearts toiminta sijoittuu lasten elämässä niin kouluun kuin vapaa-aikaan, tulisi Jyväskylän kaupungin myös sitoutua toimintaan poikkihallinnollisesti ja monialaisesti. Toiminnan toteutuksessa mukana tulisi olla varhaiskasvatus-, perusopetus- ja sosiaalipalvelut sekä vapaa-ajan näkökulmasta nuoriso- ja liikuntapalvelut.

Kaupunginhallitus saattaa esitetyn vastauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta tehdyt toimet riittäviksi.


Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Asiasanat: