Rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessa 5.11.2019 käsiteltiin muun muassa Elenia Lämpö Oy:n ympäristölupahakemusta lämpökeskuksen rakentamiseksi Tikkakoskelle.

Lisätietoja: 

- rakennus- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Tuija Elina Lindström, p. 040 937 8772, tuija.lindstrom[at]jyvaskyla.fi 
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jyvaskyla.fi 

Rakennus- ja ympäristöjaostolla kevätkaudella seitsemän kokousta

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti pitää kokouksensa 1.1.–31.7.2020 tiistaisin alkaen kello 16.00. Kokouspäivät ovat 14.1., 11.2., 10.3., 7.4., 5.5., 2.6. ja 24.6. Ylimääräisiä kokouksia pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140. pykälässä tarkemmin säädetään.

Kaupunkirakennelautakunnalle lausunto Savulahti II -asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksesta

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti esittää kaupunkirakennelautakunnalle lausuntonaan Savulahti II -alueen asemakaavasta, että suunnittelualueen luontoarvot on huomioitu kaavassa riittävällä tavalla ja että kaavaselostuksessa tulee todeta syyt, joiden vuoksi Länsi-Palokan luontoselvityksessä tunnistettuja luontoarvokohteita ei ole osoitettu asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksessa suojelumerkinnällä.

Savulahti II on Jyväskylän kaupungin kaavoitusohjelman ja maankäytön toteuttamisohjelman mukainen uudisaluekohde Länsi-Palokassa. Kaavan tarkoituksena on muodostaa uusi omaleimainen asuinympäristö osaksi laajempaa Länsi-Palokan asuinaluekokonaisuutta sekä varmistaa kaupungin kerros-, rivi- ja pientalotonttiavarantoa yhdyskuntarakenteen kannalta hyvälle paikalle.

Elenia Lämpö Oy:lle ympäristölupa lämpökeskuksen rakentamiseksi Tikkakoskelle 

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti myöntää Elenia Lämpö Oy:lle ympäristöluvan kaukolämpöä tuottavan lämpökeskuksen rakentamiseksi Tikkakoskelle osoitteeseen Elementtitie 21. Laitoskokonaisuuteen kuuluu 5 megawatin biopolttoainekattila sekä 8 megawatin nestekaasua käyttävä vara- eli huippukuormakattila. Toiminta sijoittuu Liinalammen ensimmäisen luokan pohjavesialueelle. Jaosto myönsi luvan aloittaa toiminta ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Keski-Suomen Kuljetus Oy:lle ympäristölupa kaivumaiden läjittämiseen

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti myöntää Keski-Suomen Kuljetus Oy:lle ympäristöluvan pilaantumattomien kaivumaiden läjittämiseen aiemmin kivenlouhinnassa olleelle alueelle Korpilahden Punamäessä Muuramen rajan läheisyydessä tilalla Punamäki. Maankaatopaikan osoite on Punakankaantie 110. Lupa on voimassa toistaiseksi. 

Päätöksen mukaan maankaatopaikalle saa sijoittaa ensisijaisesti Muuramen ja sen lähialueiden rakennustoiminnasta tulevia pilaantumattomia ylijäämämaita enintään 49 999 tonnia vuodessa. Rakentamisessa syntyviä ylijäämämaita ajetaan alueelle noin 56 000 kiintokuutiometriä eli noin 100 000 tonnia 1,21 hehtaarin alueelle. Alueelle tuotavilla maa-aineksilla samalla maisemoidaan loppuun kallionlouhinnassa ollut alue.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti. 

Esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht.... Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.