Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 5.11.2019 käsiteltiin muun muassa Jyväskylän kaupungin kaavoituskatsausta 2020–2022.

Lisätietoja: 

- kaupunkirakennelautakunnan varapuheenjohtaja Aimo Asikainen, p. 050 381 9577, aimo.asikainen[at]jyvaskyla.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jyvaskyla.fi

Kaavoituskatsaus 2020–2022 hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Jyväskylän kaupungin kaavoituskatsauksen vuosille 2020–22. Kaavoituskatsaus sisältää vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat merkittävät yleis- ja asemakaavakohteet. Kohteiden valinta perustuu pääasiassa kaupunkirakennelautakunnan hyväksymään asuinrakentamisen KymppiR 2019 -ohjelmaan sekä työpaikkarakentamisen TYKKI-ohjelmaan. Kaavoitusohjelman lisäksi katsaus sisältää kuluvan vuoden kaavoituskertomuksen ja avaa Jyväskylän tämänhetkistä tonttivarantotilannetta tulevaisuuteen peilaten.

Uutta teollisuus- ja yritystonttimaata kaavoitetaan keskimäärin 10 hehtaaria vuosittain kaupungin omistamalle maalle. Tavoitteena on ylläpitää 5 vuoden tarvetta vastaavaa asemakaavavarantoa kerros-, rivitalo- ja omakotirakentamiselle. Yleiskaavallinen suunnittelu painottuu maankäytön ja liikenteen yhteensovittamiseen Rantaväylän lähiympäristössä. Uutena asiana selvitetään Jyväskylän seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusmenettelyä seudun kahdeksan kunnan ja valtion kanssa.

Tulevien kolmen vuoden kaavoitusohjelmassa on asemakaavoituksen kohteina monipuolisesti asumisen eri muotoja sekä liikerakentamista että niiden yhdistelmiä eli hybridejä. Kaupunki kasvaa täydennysrakentamispainotteisesti ja täydennysrakentamista pyritään ohjaamaan kaupungin keskusta-alueen lisäksi aluekeskuksiin. Tiivistyvän kaupunkirakenteen ohella on tärkeää tunnistaa ja vaalia säilytettävät kulttuuriympäristökohteet. Muun muassa Mattilanpellolla ja Älylässä on tarkoitus kartoittaa ja suojella kulttuurihistoriallisesti tärkeät rakennukset ja ympäristöt. Valtatieyhteyksien parantaminen edellyttää toteutuakseen asemakaavamuutoksia tie- ja yleissuunnitelmien pohjalta niin Vaajakoskella kuin Rantaväylän pohjoisosassa.

Kaupunkirakennelautakunnalla kevätkaudella yhdeksän kokousta

Kaupunkirakennelautakunta päätti pitää kokouksensa 1.1.–31.7.2020 tiistaisin kello 16.00 alkaen. Kokouspäivät ovat 7.1., 28.1., 18.2., 10.3., 31.3., 21.4., 12.5., 2.6. ja 16.6. Ylimääräisiä kokouksia pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140. pykälässä tarkemmin säädetään.

Hannikaisenkatu 27–29:n asemakaavan muutosluonnos nähtäville

Lautakunta päätti asettaa Hannikaisenkatu 27–29:n asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta. Asemakaavalla mahdollistetaan kymmenenkerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen Jyväskylän ydinkeskustaan. Rakennusoikeuden määrä kasvaa kaavamuutoksella 4540 kerrosalaneliömetriä. Uudisrakentaminen on sovitettu yhteen lähiympäristön muun arvokkaan rakennuskannan kanssa. Uudisrakennuksen ulkonäkö liittää sen tontilla olemassa olevaan kymmenkerroksiseen ”Miltonin” rakennukseen, joka on yksi keskeisistä keskusta-alueen maamerkkirakennuksista.

Hämeenlahden asemakaavan muutosehdotus nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Hämeenlahden asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon julkisesti nähtäville ja pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot. Lautakunta päätti lisäksi, että mikäli muistutuksia ei jätetä eivätkä asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä uudelleen nähtäville asettamista, se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus hyväksytään.

Asemakaavan muutoksella suunnittelualueelle osoitetaan kaksi luonnonsuojelulain nojalla perustettua ja Jyväskylän yleiskaavan mukaista luonnonsuojelualuetta, muita luonnonsuojelualueita, lähivirkistysalue, venesatama-alue, yksityinen lomakiinteistö sekä teollisuus-, liike- ja varastorakentamiselle varattuja alueita, joista osa rajataan ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomiksi. Kaava-alueen pinta-ala on noin 50 hehtaaria.

Kuikan alueellinen suunnittelutarveratkaisu hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta päätti, että Kuikan alueellinen suunnittelutarveratkaisu hyväksytään päiväyksellä 21.10.2019 tarkistetussa muodossaan. Päätös on voimassa 10 vuotta antamispäivästä. Alue sijaitsee Tikkakosken asemakaavoitetun taajaman länsipuolella ja se on kooltaan noin 200 hehtaaria. Alueellisen suunnittelutarveratkaisun tavoitteena on mahdollistaa kylärakenteen hallittu kehittäminen ja sujuvoittaa uudisrakentamisen lupamenettelyä. Alueellisen suunnittelutarveratkaisupäätöksen saatua lainvoiman sen perusteella voidaan myöntää rakennusluvat suoraan suunnittelutarveratkaisussa esitetyille kiinteistöille.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti. 

Esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht.... Materiaali on pdf-tiedostomuodossa. Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.