Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta esitti kaupunginhallitukselle 2 100 000 miljoonan euron lisäystä kuluvan vuoden talousarvioon, hyväksyi säännöllisen kotihoidon palvelusetelin uudistamisen sekä perusti toimialalle 6 uutta virkaa.

Perusturvan toimialan määrärahamuutos vuoden 2019 talousarvioon

Perusturvalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että perusturvan toimialan määrärahan tuloarviota korotetaan 140 000 euroa ja menoarviota korotetaan 2 240 000 euroa. Muutosten jälkeen toimialan toimintakate on 398 928 400 euroa, joka on 2 100 000 euroa alkuperäistä talousarviota suurempi.

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin uudistaminen

Perusturvalautakunta päätti ottaa käyttöön uudistetun säännöllisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirjan 1.3.2020 alkaen. Säännöllisen kotihoidon palveluseteli otettiin käyttöön vuonna 2010. Vuoden 2019 aikana toteutettiin tuotteistustyö, jossa tarkasteltiin tarvittavia palvelusetelituotteita, hinnoittelua, arvioitiin tehtävien muutosten vaikutuksia sekä luotiin tarvittavat työkalut toiminnan tueksi. Tuotteistustyön tuloksena palvelusetelin hinnoittelu uudistettiin. Palvelusetelille luotiin kaksi alaseteliä: Ympärivuorokautisen kotihoidon palveluseteli, jossa myönnettävänä tuotteena on kotihoito koko vuorokausi sekä päiväaikaisen kotihoidon palveluseteli, jossa myönnettävänä tuotteena on kotihoito klo 06-22. 

Yksi tunnistetuista haasteista on ollut palveluntuottajien saaminen taajamien ulkopuolisille haja-asutusalueille. Tähän vastattiin taajama-haja-asutusaluemallilla, jossa palvelusetelin arvo on laskettu erikseen neljälle taaja-ma-alueelle, jotka ovat Jyväskylä, Tikkakoski, Korpilahti ja Säynätsalo, sekä kaikkien näiden alueiden haja-asutusalueille. Käyttöön otettiin myös työaikalisäkertoimet, jotka suurenevat tuntiluokittain myönnettyjen tuntien mukaisesti. 

Säännöllisellä kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa. Kotihoitoa toteutetaan asiakkaan kotiin tehtävillä kotikäynneillä, joiden sisältö on määritelty asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Kotihoidon käyntien määrä ja ajankohta sovitetaan asiakkaan hoidon tarpeeseen. Käyntejä tehdään tarpeen vaatiessa myös iltaisin, viikonloppuisin ja ympärivuorokautisen palvelusetelin asiakkaille myös yöaikaan. Säännöllisen kotihoidon palveluseteli on vaihtoehto Jyväskylän kaupungin säännölliselle kotihoidolle. Asiakas valitsee palvelusetelituottajan Jyväskylän kaupungin ylläpitämästä rekisteristä (www.palse.fi). 

Perusturvan palveluseteleiden sääntökirjamuutosten hyväksyminen

Perusturvalautakunta hyväksyi perusturvan toimialan palveluseteleiden sääntökirjaan muutamia teknisiä korjauksia. Korjaukset koskivat mm. palvelusetelituottajien esimiesasemassa toimivien henkilöiden työkokemusvaatimuksia sekä suun terveydenhuollon puuttuvia toimenpidekoodeja. Samalla lautakunta päätti, että jatkossa teknisiä muutoksia ei tuoda lautakuntaan vaan ne voidaan tehdä sääntökirjaan virkamiesten toimesta. Muutokset, joilla on vaikutusta palvelusetelitoiminnan ehtoihin, tuottajien hyväksymiskriteereihin tai palveluseteleiden arvoihin tuodaan kuitenkin myös jatkossa lautakunnan käsittelyyn. Sääntökirja löytyy osoitteesta: https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/perusturvan_pal...   

Sosiaalipäivystysyksikön 3 sosiaalityöntekijän viran perustaminen 1.1.2020 alkaen

Perusturvalautakunta päätti perustaa kolme sosiaalityöntekijän virkaa sosiaalipäivystysyksikköön 1.1.2020 alkaen.  Virkojen täyttö edellyttää, että perusturvalautakunta hyväksyy lisäyksestä aiheutuvat kustannukset osana perusturvan vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelmaa.

Jyväskylän kaupungin järjestämä sosiaalipäivystyspalvelu on laajentumassa koko Keski-Suomen maakunnan alueelle 1.1.2020 alkaen, mikäli Keski-Suomen kunnat muutoksen hyväksyvät. Laajentumisen myötä Jyväskylän kaupungin sosiaalipäivystysyksikkö tuottaa palvelut 23 Keski-Suomen maakunnan kuntaan. Sosiaalipäivystyksen kustannuksista Jyväskylän kaupunki maksaa puolet ja muut kunnat maksavat toisen puolen asukaslukujensa suhteessa.  Palvelun oikea-aikainen toteuttaminen kunnissa edellyttää lisähenkilöstöä. Aiemmin Jyväskylän sosiaalipäivystysyksikkö on tuottanut Jyväskylälle sekä 14 lähikunnalle virka-ajan ulkopuoliset kiireelliset sosiaalipalvelut sekä virka-aikaiset sosiaalityön palvelut Jyväskylän poliisiasemalla. Yksikössä on ollut 8 virkaa, joista yksi on poliisin sosiaalityötä hoitavan johtavan sosiaalityöntekijän virka.

Vanhuspalveluiden kolmen palveluohjaajan viran perustaminen

Perusturvalautakunta päätti perustaa kolme palveluohjaajan virkaa vanhuspalveluihin 1.1.2020 alkaen. 
Virkojen täyttö edellyttää, että perusturvalautakunta hyväksyy lisäyksestä aiheutuvat kustannukset osana perusturvan vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelmaa.

Palveluohjaajien tarve kasvaa, kun kaupunki ottaa kotihoidon palvelut omaksi toiminnakseen. Samaan aikaan kaupunki vakiinnuttaa maakunnallisen perhehoidon koordinoinnin toimintaansa. Palveluohjaajan lisätarvetta kasvattaa myös palvelusetelitoiminnan laajentuminen vanhuspalveluissa. 
________________

Lisäksi lautakunta päätti hylätä oikaisuvaatimuksen koskien suun terveydenhuollon laskutusta koskeneessa asiassa ja päätti nimetä Jyväskylän kaupungin edustajaksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Jyväskylän terveyspalveluyksikön johtokuntaan 1.1.2020–31.12.2021 palvelujohtaja Päivi Kalilaisen.  

Kokouksen esityslista ja liitteet (pdf-muoto) ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilla.

Lisätietoja: Heidi Rentola, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, p. 040 0537 824
Kati Kallimo, perusturvan toimialajohtaja, p. 050 442 2302