Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen esittely

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen tiedote, diakooste, video ja TA-kirja löytyvät osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/talous/talousarvio

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunginjohtajan talousarvioesityksen.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se käy 28.10.2019 lähetekeskustelun vuoden 2020 talousarviosta

Tuloveroprosentin määrääminen vuodeksi 2020

Vuodesta 2014 lähtien kaupungin veroprosentti on ollut 20.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2020 tuloveroprosentti on 20,00 prosenttia.

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodeksi 2020

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupungin kiinteistöveroprosentit vuodelle 2020 pidetään kuluvan vuoden tasolla ja määrätään seuraavasti:

 • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30
 • vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti 0,55
 • muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti 1,55
 • voimalaitokseen kuuluvan rakennuksen tai rakennelman veroprosentti 3,10
 • rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 4,00

Syksyn 2019 talousarviomuutokset

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se

1.hyväksyy edellä esitetyt syksyn 2019 talousarviomuutokset ja

2.nostaa talousarvion yhteydessä vuodelle 2019 päätetyn lyhyen rahan limitin 140 miljoonasta eurosta 200 miljoonaan euroon kaupungin rahoitustarpeiden kattamiseksi.

Jukka Hämäläinen (sdp) esitti, että talousarviomuutokset -liitteessä sivulla 6 olevasta Hippos-hankkeen taulukosta poistetaan TA2020 sarake ja taulukko on nimeltään ”Hippos hankkeen käsittely TA/M2019”. Esitys raukesi kannattamattomana.

Kaupunginhallituksen kokoukset 1.1.-31.7.2020

Kaupunginhallitus päätti kokousaikataulunsa 1.1.–31.7.2020 seuraavasti:

 • Kaupunginhallituksen kokoukset/iltakoulut pidetään 13.1.–22.6. maanantaisin kello 14.00 alkaen. Viikon 16 kokous/iltakoulu pidetään pääsiäisen vuoksi tiistaina 14.4. Kokouksia/iltakouluja ei pidetä hiihtolomaviikolla (viikko 9), kaupunginhallituksen seminaaripäivinä (6.4. ja 18.5.) eikä heinäkuussa. Ylimääräisiä kokouksia/iltakouluja voidaan pitää puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
 • Kaupunginhallituksen seminaarit pidetään maanantaipäivinä 6.4. ja 18.5. klo 12.00–16.00. Ylimääräisiä seminaareja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
 • Kokoukset/iltakoulut ja seminaarit pidetään pääsääntöisesti kaupungintalossa. Poikkeuksellisesti niitä voidaan puheenjohtajan kutsusta pitää myös muualla.

Kaupunginvaltuuston kokoukset 1.1.-31.7.2020

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

 • Valtuuston kokoukset pidetään maanantaisin kello 18.00 seuraavina päivinä: 3.2., 16.3., 27.4., 11.5. (kokous pidetään tarvittaessa tai vaihtoehtoisesti seminaari) ja 8.6.
 • Valtuuston seminaarit pidetään maanantaipäivinä 20.1. ja 2.3. kello 17.00. Seminaarin yhteydessä on mahdollista pitää myös ylimääräinen kokous (esimerkiksi kaavoitukseen liittyen), jos puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
 • Valtuuston koulutus O365:n käyttöönottoon liittyen pidetään maanantaina 27.1. kello 17.00. Lautakunnille, jaostoille ja johtokunnille pidetään tammi-helmikuun aikana samansisältöinen koulutus. Lautakunnassa, jaostossa tai johtokunnassa olevat valtuutetut tai varavaltuutetut osallistuvat ensisijaisesti niihin koulutuksiin tila- ja resurssointijärjestelyjen vuoksi.
 • Valtuuston puheenjohtajan kutsusta kokous tai seminaari voi alkaa myös muuna kellonaikana. Ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
 • Kokoukset ja seminaarit pidetään kaupungintalossa. Poikkeuksellisesti kokous tai seminaari voidaan puheenjohtajan kutsusta pitää myös muualla.

Jyväskylän brändin kirkastaminen

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevan brändidokumentin Jyväskylän brändityön pohjaksi.

Jyväskylän myönteistä tunnettuutta ja valtakunnallista näkyvyyttä on tarpeen vahvistaa, koska Jyväskylän osaamisen kärjet eivät ole riittävästi mm. valtakunnallisten vaikuttajien tiedossa, eikä Jyväskylä saa ansaitsemaansa julkisuutta. Jatkossa tavoitteena on vahvistaa myös kansainvälistä näkyvyyttä.

Brändityö liittyy kiinteästi Jyväskylän kasvun, elinvoiman ja menestyksen lisäämiseen. Työn perustana ovat kaupunkistrategia ja edunvalvonnan tavoitteet. Brändi kumpuaa kaupungin arvoista, visiosta ja missiosta sekä kaupunkistrategian kärjistä. Brändityön avulla tuodaan nykyistä enemmän esille Jyväskylän erottautumistekijöitä. Samoin tarkennetaan kohderyhmiä, joita brändityöllä erityisesti tavoitellaan. Brändin lähtökohtana on kaupunkistrategian visio ”Kasvava ja kansainvälinen arvostettu koulutuksen ja osaamisen kaupunki.” Brändin ydin ja Jyväskylän erottava tekijä on ”ajassa elävä sivistys”.

Jyväskylän brändin vahvistaminen ja tavoitteiden kirkastaminen on pitkäjänteistä työtä. Kyseessä on usean vuoden mittainen strateginen työ. Brändityön toteuttamiseksi laaditaan suunnitelmat, joita seurataan ja joiden tuloksia mitataan. Brändityötä toteutetaan käytettävissä olevan talousarvion mukaisesti.

Dokumentin lisäksi tehdään tarkempi brändikäsikirja, kohderyhmävalinnat, markkinointi- ja viestintäsuunnitelma sekä tarvittavat toimenpiteet, kuten esimerkiksi kampanjat. Brändityössä lisätään myös kaupungin mediaviestintää sekä johdon ja asiantuntijoiden vaikuttamistyötä.

Kaikille avoimeen brändikyselyyn voi vastata 21.10. – 15.11.2019 kaupungin www-sivulla.

Lisätietoa Jyväskylä-brändistä on luettavissa osoitteessa https://www.jyvaskyla.fi/viestinta/jyvaskyla-brandi

Nuorisovaltuuston sääntöjen vahvistaminen, jäsenten nimeäminen toimikaudelle 2019-2020 sekä kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen nuorisovaltuustoon

Nuorisovaltuuston edustajat kaupungin toimielimissä

Nuorisovaltuusto on järjestäytymiskokouksessaan 8.10.2019 nimennyt edustajansa kaupungin toimielimiin seuraavasti:

 • kaupunkirakennelautakunta: Ella Linna, varaedustaja Maria Nieminen
 • kulttuuri- ja liikuntalautakunta: Katja Laitinen, varaedustaja Åsa-Sofia Viittanen
 • sivistyslautakunta: Unna Luoma, varaedustaja Väinö Nurminen
 • perusturvalautakunta: Ella Linna, varaedustaja Nea Auer
 • vammaisneuvosto: Åsa-Sofia Viittanen, varaedustaja Johanna Linjama

Nuorisovaltuuston kärkihankkeet

Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksessa 8.10.2019 nuorisovaltuuston kärkihankkeiksi kaudelle 2019-2020 on valittu nuorten vapaa-ajan toiminnan kehittäminen ja ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden lisääminen.

Kaupunginhallituksen edustajat nuorisovaltuustossa

Kaupunginhallituksen ja nuorisovaltuuston yhteistyön tiivistämiseksi ja tiedonkulun varmistamiseksi kaupunginhallitus on nimennyt vuosittain edustajansa nuorisovaltuustoon. Toimikaudella 2018-2019 edustajina ovat olleet Meri Lumela, Juha Suonperä ja Eila Tiainen.

Kaupunginhallitus

 • vahvisti nuorisovaltuuston tarkistetut säännöt päätösliitteen mukaisesti
 • nimesi nuorisovaltuuston jäsenet toimikaudelle 2019-2020 esityksen mukaisesti
 • merkitsi tiedokseen nuorisovaltuuston edustajat kaupungin toimielimissä ja nuorisovaltuuston kärkihankkeet toimikaudella 2019-2020 sekä
 • nimesi edustajansa nuorisovaltuustoon siten, että kaupunginhallituksen jäsenet vuorottelevat kaupunginhallituksen edustajina nuorisovaltuustossa.

Nuorisovaltuuston pyyntö pysyvästä paikasta kaupunginvaltuustoon

Nuorisovaltuusto on pyytänyt yhtä puhe- ja läsnäolo-oikeudellista paikkaa kaupunginvaltuustoon sekä hänelle varajäsentä.

Johanna Karjula (kesk) esitti Teemu Torssosen kannattamana, että yksi paikka puhe- ja läsnäolo-oikeudella myönnetään. Äänin 9-4  kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se antaa esityslistan mukaisen vastauksen nuorisovaltuustolle.

Kangasrinteen (Huhta 4) asemakaavanmuutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa Kangasrinteelle asuntokannaltaan monipuolisen ja identiteetiltään vetovoimaisen asuinympäristön muodostuminen. Alue tukeutuu Huhtasuon kaupunginosan monipuolisiin palveluihin.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa: https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/928

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen 22.5.2019 tarkistetussa muodossa sekä asemakaavan muutokseen liittyvän sitovan tonttijaon.

Lausunto Jyväskylän seudun jätelautakunnalle jätetaksaluonnoksesta

Kaupunginhallitus päätti antaa Jyväskylän seudun jätelautakunnalle esityslistan mukaisen lausunnon uudesta jätetaksaluonnoksesta.

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnasta

Kaupunginhallitus päätti antaa valtiovarainministeriölle esityslistan mukaisen lausunnon valtioneuvoston asetusluonnoksesta julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnasta.

Lausunnon antaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle maantien 630 (Puuppolantie) kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelmasta, Jyväskylä

Tiesuunnitelma-aineisto on nähtävillä lautakunnan kokouksessa sekä selattavissa sähköisessä muodossa Väyläviraston internetsivuilla osoitteessa:

https://vayla.fi/keski-suomessa-suunnitteilla/mt-630-kevyen-liikenteen-vayla-valilla-lintukangas-puuppola

Kaupunginhallitus päätti antaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) maantien 630 (Puuppolantie) kevyen liikenteen väyläsuunnitelmasta seuraavan lausunnon.

Tiesuunnitelmaa vastaan on jätetty yksi muistutus, jonka sisältämän vähäisen muutosesityksen kaupunki jättää ELY-keskuksen käsiteltäväksi.

Tiesuunnitelman kattamalla alueella ei ole asemakaavallisia esteitä, jotka vaikuttaisivat tiesuunnitelman hyväksymiseen.

Kaupunki luovuttaa omistamansa maantien tekemiseen tarvittavat maa-alueet korvauksetta tietarkoituksiin.

Hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu 892 000 euroa (alv. 0%), josta kaupungin osuudeksi esitetään kustannusjakoesityksessä 17 000 euroa (alv. 0%). Kaupunki osallistuu tiesuunnitelman kustannusjakoesityksen mukaisella osuudella väylän toteuttamiseen.

Jyväskylän kaupungin osallistumisesta laajemmassa määrin hankkeen toteuttamiskustannuksiin kuin kustannusjakoesityksessä on ehdotettu, voidaan käydä lisäneuvotteluja ELY-keskuksen kanssa. Hankkeen toteuttamiseksi laaditaan erillinen toteuttamissopimus.

Sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Säännöstä on sovellettu 1.6.2017 alkaen. Tarkastuslautakunnan tehtävä on valvoa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista.

Sidonnaisuudet kaupungin verkkosivulla: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/sidonnaisuudet/sidonnaisuusluettelo

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.

Eron myöntäminen Mauri Pekkariselle luottamustehtävistä

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

1. Kaupunginvaltuusto myöntää Mauri Pekkariselle eron 1.1.2020 alkaen valtuutetun tehtävästä ja toteaa, että hänen tilalleen uudeksi varsinaiseksi valtuutetuksi nousee keskustan valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Jyri Ylönen valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

2. Kaupunginvaltuusto myöntää Mauri Pekkariselle eron 1.1.2020 alkaen Keski-Suomen maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Harri Kupariselle käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja uuden lautamiehen valinta

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Harri Kupariselle eron käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen lautamiehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallituksen kokouksen esityslista liitteineen

http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=8686

Esityslista poistetaan verkosta, kun pöytäkirja on julkaistu.

Lisätietoja:

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501