Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaostolle on toimitettu ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n ja maa-aineslain (555/1981) 4a §:n mukainen yhteislupahakemus, jolla Metsähallitus/Metsätalous hakee maa-aineslupaa ja ympäristölupaa kalliokiviaineksen ottoon sekä kiven louhintaan ja murskaukseen. Lupaa haetaan Jyväskylän Korpilahdelle Petäjäveden rajan tuntumassa sijaitsevalle Tasaisenkankaan kallioalueelle. Louhoksen aikaisempi maa-aineslupa on päättynyt ja kiven ottotoimintaa jatketaan. Alue sijaitsee Ylä-Muuratjärvellä Tikkalan kylältä noin 8 kilometriä luoteeseen tilalla Valtion Metsämaa (179-893-1-1) Vanamontien päässä. Yhteislupaa haetaan 10 vuoden ajalle. Ottamisalueen pinta-ala on noin 0,9 hehtaaria ja kokonaisottomäärä 68 000 m3-ktr. Alin ottotaso on +139 m N60. Louhinta- ja murskausjaksot tehdään hakemuksen mukaan syyskuusta huhtikuuhun arkisin (ma-pe) klo 6.00-22.00. Mursketta tehdään lähialueen metsäautoteiden kunnostamiseen.

Yhteislupahakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, kuulutusajan 15.10.2019 - 13.11.2019.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) on oikeus kirjallisesti tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Rakennus- ja ympäristöjaostolle osoitetut kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 13.11.2019 mennessä osoitteella Jyväskylän kaupunki, ympäristönsuojelu, PL 233, 40101 Jyväskylä, käyntiosoite Hannikaisenkatu 17 tai sähköisesti osoitteella petteri.ahonen(at)jyvaskyla.fi . Kirjelmään on liitettävä muistutuksen tai mielipiteen tekijän nimi ja yhteystiedot sekä lupanumero 179-2019-6.

Lisätietoja lupahakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja Petteri Ahonen, puh. 014 266 5175, s-posti petteri.ahonen(at)jyvaskyla.fi

Jyväskylä 15.10.2019

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto

Kaupunginosa: