Jyväskylän kaupungin teettämä lähimetsien hoitotöiden asukastyytyväisyyskysely Ristikiven alueelta on valmistunut. Kyselyn tavoitteena oli selvittää Ristikiven ja Sippulanniemen alueen asukkaiden mielipiteitä viime vuonna toteutetusta lähimetsien hoidosta.

Kaikista vastaajista 99% oli sitä mieltä, että lähimetsien hoito on tärkeää. Asukkaat arvottivat korkealle myös sen, ettei hoitotöistä aiheutunut vaaratilanteita eikä häiriöitä. Asukkaat olivat yhtä mieltä myös siitä, että lähimetsien viihtyisyys parani hoitotöiden ansiosta. Kaksi kolmesta vastaajasta antoi lopputuloksen yleisarvosanaksi hyvän tai erinomaisen.

Eniten mielipiteitä jakoi mahdollisuus vaikuttaa hoitotöihin. 26% vastaajista koki saaneensa vaikuttaa hoitotöihin. Vastaavasti toiset 26% eivät kokeneet saaneensa vaikuttaa. 15 % vastaajista koki jokseenkin saaneensa vaikuttaa. 9% vastaajista oli jokseenkin eri mieltä.

Kyselystä kävi myös ilmi, että asukkaiden mielestä asuinalueen metsiä hoidetaan liian harvoin. Kaupungin metsien hoitokierto on 10-15 vuotta. Puustolle hoitokierto on riittävä, mutta usein pienempää puustoa ja vesakkoa ehtii kasvaa alueelle runsaasti. Toistaiseksi kaupungilla ei ole ollut resursseja tehdä "väliraivausta" varsinaisen hoitokierroksen välillä. Asukkailla on kuitenkin mahdollisuus hoitaa vesakkoa oman tontin välittömässä läheisyydessä.

Metsänhoitotöistä syntynyttä risua kerätään energiapuuksi

Erityistä palautetta asukkaat antoivat hoitotöiden jälkeen maahan jääneistä risuista. Risujen keräämistä ja siistimistä tehdään alueella monessa vaiheessa. Syksyllä miestyönä raivattuja risuja kasataan lumien tuloon saakka. Oksat ja latvukset hakataan kasoille ja ajetaan tien varteen. Lumien sulettua ja alkukesän aikana jälkiä siistitään vielä tarvittavista paikoista. Asutuksen läheltä ja näkyviltä paikoilta risuja kerätään tarkemmin, kuin kauempaa asutuksesta, mutta tästä huolimatta myös hoidettuun lähimetsään voi jäädä oksia ja risuja.

Metsästä kerätyt risut käytetään polttoaineena energialaitoksessa. Risuja kuivatellaan vähintään yhden kesän ajan ennen niiden käyttämistä polttoaineena energialaitoksessa. Asutuksen lähellä olevia risukasoja siirretään kauempana sijaitseville energiapuuvarastoille, kauempana asutuksesta risujen annetaan kuivua tienvarsivarastoissa, jolloin vältetään ylimääräinen siirto. Lisäksi monet linnut pesivät mielellään risukasoissa, joten kasojen annetaan olla alueella pesintäajan yli.

Kyselyn tulokset linjassa vuoden 2016 ennakkokyselyn kanssa

Asukastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat linjassa vuonna 2016 toteutetun ennakkokyselyn kanssa. Ennakkokyselyssä korostuivat metsänhoidon tärkeys sekä asukkaiden mielestä liian pitkä hoitoväli. Lisäksi vuonna 2016 tehdyn kyselyn mukaan 54% vastaajista oli täysin samaa mieltä siitä, että hoitotyöt tulevat lisäämään alueen viihtyisyyttä. Vain 2% vastaajista oli tästä täysin eri mieltä.

Hoitotöihin liittyvä ennakkoviestintä arvotettiin vuoden 2016 kyselyssä erittäin tärkeäksi. Tänä vuonna toteutetun tyytyväisyyskyselyn mukaan 30% vastaajista oli täysin tyytyväisiä viestintään ja 21% jokseenkin tyytyväisiä. Vastaajista 23% oli täysin tyytymättömiä. Kaupunki tiedottaa asukkaita alkavista metsähoitotöistä jakamalla postilaatikoihin ja asuntoihin tiedotteet, kaupungin verkkosivuilla, Jyväskylän kaupunkiympäristön sosiaalisen median kanavissa sekä mediatiedottein. Tulevaisuudessa viestintää pyritään entisestään parantamaan uusien resurssien myötä. 

Tutustu koko kyselyyn metsäpalvelujen verkkosivuilla.