Huomenna tiistaina 24.9. kokoontuvan kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn on tulossa kaupunkisuunnittelun ja maankäytön saralta Jyväskylän ydinkeskustan korkeanrakentamisen linjauksien lisäksi kaksi hyväksymisvaiheessa olevaa kaavamuutosta Aittorinteeltä ja Korpilahdelta sekä luonnos vesijohto- ja jäteviemäriverkoston toiminta-alueen laajennuksesta Vaajakoskella.

Yksi keskustan korkean rakentamisen visiokuvista. Kuva: Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy.

Ydinkeskustan rakentumissuunta ylöspäin

Jyväskylän keskusta-alueella on käynnissä tai kehitteillä useita yksittäisiä, eri tahojen käynnistämiä täydennysrakentamisen kaavahankkeita. Hankkeita yhdistää sijainnin lisäksi myös halu kurottaa korkeammalle: kaavailluissa rakennuksissa kerroksia on enemmän kuin niiden nykyisessä ympäristössä. Rakentamista halutaan ohjata kaupungin toimesta johdonmukaisesti ja yhtenäistä kokonaisnäkemystä noudattaen. Ohjausta varten on laadittu korkean rakentamisen linjaukset. Linjauksien avulla halutaan pitää huoli jyväskyläläisen identiteetin säilymisestä ja kehittymisestä keskusta-alueella rakennuskannan tiivistyessä ja kerrosten lukumäärän kasvaessa.

Linjaukset on jaoteltu viiteen pääperiaatteeseen, joissa otetaan kantaa niin rakentamisen sijoittumiseen ja sovittamiseen olemassa olevan kaupunkikuvaan ja ympäristö huomioiden. Korkeimman, yli kymmenkerroksisen, täydennysrakentamisen potentiaali nähdään olevan alakaupungin alueella. Kerrosmäärät laskevat yläkaupunkia kohti siirryttäessä. Koko alueella korkean rakentamisen tulee huomioida arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, kaupunkinäkymät ja -siluetti. Valitun ratkaisun tulee aina perustua laaja-alaiseen vaihtoehto- ja vaikutustarkasteluun. Arkkitehtuurilta ja toteutukselta vaaditaan huippulaatua: se tulee ratkaista aina arkkitehtuurikilpailulla tai useamman arkkitehtitoimiston rinnakkaistoimeksiantona. Myös itse suunnitteluun ja vaikutuksien arviointiin löytyy omat kriteeristöt, esimerkiksi rakentamisen vaikutukset ympäristöön varjostuksista viihtyisyyteen ja turvallisuuteen käytettävyyttä unohtamatta tulee selvittää hyvin suunnitteluvaiheessa.

Valmistellut linjaukset tarkentavat kaupunkirakennelautakunnan aiemmin hyväksymää keskustan kaupunkirakenteen strategista suunnitelmaa. Korkean rakentamisen kokonaisnäkemyksen luomiseksi laadittiin visiosuunnitelmat kolmen arkkitehtitoimiston toimesta, joita esiteltiin avoimessa keskustelutilaisuudessa. Suunnitelmista kerättiin myös palautetta kyselyn avulla. Kyselyyn vastanneista suuri osa piti keskustan täydennysrakentamista tärkeänä ja entistä korkeampaa rakentamista keskustaan sopivana. Tehokkaalla täydennysrakentamisella pyritään saavuttamaan kaupunginvaltuuston hyväksymän Keskustavisio 2030:n mukainen tavoite kaksinkertaistaa keskustan väkiluku 30 000 asukkaaseen. Yhtenä vaihtoehtona keskustan nähdäänkin kasvavan ylöspäin kerroslukuja lisäämällä.

Lisää korkean rakentamisen linjauksista: www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/keskusta/korkearakentaminen 
Lisätiedot: kaavasuunnittelija Mauri Hähkiöniemi, p. 014 266 5034, mauri.hahkioniemi[at]jyvaskyla.fi


Aittorinteelle lisää asumista

Alustava havainnekuva Väliaitankadtu 7:ään suunnitellusta rakennuksesta

 Alustava havainnekuva Väliaitankadun suunnasta. Kuva: Arkkitehtipalvelu

Vajaan kolmen kilometrin päähän Jyväskylän ydinkeskustasta sijaitsevalle Aittorinteelle on suunnitteilla täydennysrakentamista noin 40-60 asukkaalle. Asemakaavan muutos koskee yhtä tonttia Väliaitankatu 7:ssä. Muutos mahdollistaisi yhden kerrostalon rakentamisen nykyisen jo käytöstä poistetun yksikerroksisen rakennuksen tilalle. Hyväksymisvaiheeseen edenneessä kaavamuutoksessa rakentamistavalta edellytetään ympäröivän rakennuskannan huomioimista. Uudisrakennuksen tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus Aittorinteen nykyisten pistemäisten kerrostalojen kanssa. Asemakaavan muutos etenee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn jälkeen.

Kaavan verkkosivut: https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1014 
Lisätietoja: kaavasuunnittelija Jussi Sievänen, p. 014 266 5053, jussi.sievanen[at]jyvaskyla.fi


Rakennuspaikka Uiton rantaan

Päijänteen rannalla, Putkilahden Kouhinsalossa siirretään rakennuspaikka. Rantaosayleiskaavassa on suunnittelualueen itäosaan Palikkasalmen rannalle merkitty yksittäinen loma-asunnon rakennuspaikka, joka nyt siirretään muiden olemassaolevien rakennuspaikkojen yhteyteen. Rakennusoikeus pidetään ranta-asemakaavassa lähtökohtaisesti samana kuin voimassa olevassa rantayleiskaavassa. Kaavamuutoksen myötä alueelle syntyy yhtenäisempi rakentamisesta vapaa rantavyöhyke Natura-alueen kupeeseen.

Kaavan verkkosivut: https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1011 
Lisätiedot: yleissuunnitteluinsinööri Arto Sipinen, p. 014 266 5062, arto.sipinen[at]jyvaskyla.fi


Vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alue laajenee Kaunisharjussa

Vaajakoskella Kaunisharjun asuinalueella vuonna 2012 asemakaavoitettu alue esitetään liitettäväksi Jyväskylän energia Oy:n toiminta-alueeseen. Toiminta-alueella vesilaitoksen on sitouduttava toimittamaan puhdas vesi sekä ylläpitämään toimivaa viemäriverkostoa alueen kiinteistöille. Yhtä lailla toiminta-alueella olevien kiinteistöjen tulee liittyä laitoksen tarjoamaan vesi- ja viemäriverkkoon. Kaunisharjun alueella toiminta-alueen laajeneminen ei aiheuta muutoksia alueella asuville, sillä rakennukset ovat pääsääntöisesti liittyneet jo Jyväskylän energian verkkoon. 

Verkkosivut: https://www.jyvaskyla.fi/rakentaminen/hulevedet-ja-vesihuoltolaitosten-toiminta-alueet/vesihuoltolaitosten-toiminta-alueet 
Lisätiedot: yleissuunnitteluinsinööri Mika Koliseva, p. 014 266 5117, mika.koliseva[at]jyvaskyla.fi