Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsitteli osaltaan ensi vuoden talousarvioesityksen sekä jakoi syksyn avustuskierroksen avustukset. Lautakunnan talousarvioesitys hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että kulttuuri- ja liikuntalautakunta edellyttää, että palvelualueille kohdistuvat valtionosuudet ja valtionosuuksien korotukset käytetään täysimääräisesti kulttuuripalvelujen tuottamiseen.

Lautakunta esittää tulevien valtionosuuskorotusten täysimääräistä ohjaamista kulttuuripalveluihin

Kaupungin 2020 talousarvion valmisteluohjeen mukaan sivistyksen toimialalla nettomenot saavat olla ensi vuonna noin 263 miljoonaa euroa, josta kulttuuri- ja liikuntapalvelujen nettomenojen osuus on noin 42 miljoonaa euroa.

Sivistyksen toimialan toiminnallisiin ja lakisääteisiin muutoksiin on osoitettu 7,9 miljoonaa euroa lisää verrattuna viime vuoteen. Summaan sisältyvät muun muassa vuokrien korotukset ja ruokapalvelun arvioitu hinnankorotus, lisäksi on varattu 4,5 miljoonaa euroa muihin muutoksiin.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen osuudeksi muista muutoksista on annettu budjettivalmistelussa 500 000 euroa, jolla katetaan muun muassa tärkeimmät uudet vakanssit palvelutarpeen kasvaessa sekä uusittavista järjestelmistä ja tietotekniikasta aiheutuvat muutos-, leasing- ja lisenssikulut.  

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsitteli talousarvion omalta osaltaan ja edellyttää, että palvelualueille kohdistuvat valtionosuudet ja valtionosuuksien korotukset käytetään täysimääräisesti kulttuuripalvelujen tuottamiseen.

Keskeiset tavoitteet ja toiminnan muutokset vuodelle 2020

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut
Kaupungin kasvaessa kulttuuripalvelujen perusresursseja pyritään kasvattamaan hankerahoituksella ja varaudutaan hankkeiden omarahoitusosuuksiin. Avustusprosessia kehitetään koko kaupungin tasolla. Yhdistysten kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään osallistumalla Villa Ranan kehittämiseen ja Jyväskylän Sydän-projektin edistämiseen. Avointa ja vuorovaikutteista toimintakulttuuria sekä asukasyhteistyötä edistetään ottamalla käyttöön ja vakiinnuttamalla osallistavia menetelmiä. Päätöksenteon valmistelussa korostuu edelleen vaikutusten ennakkoarviointi.

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut järjestää 2 000 tapahtumaa, jotka tavoittavat 50 000 osallistujaa sekä työllistää 350 taiteilijaa tai taidekasvattajaa taiteen eri aloilta. Vapaehtoistoiminnan Vapari järjestää 18 koulutusta ja välittää 1000 vapaaehtoistehtävää.

Kansalaisopisto
Kurssilaisten ja oppituntien määrä valtionosuuteen oikeuttavassa koulutuksessa pysyy nykytasolla. Kurssilaisia tavoitellaan 22 260 ja kuvataidekoulun/laajan oppimäärän koulutukseen 330. Oppituntien määrä kansalaisopistossa on 38 900 tuntia ja kuvataidekoulun/laajan oppimäärässä 3 000 tuntia. Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus jatkuu myös vuonna 2019. Kotoutumiskoulutuksen kilpailutus käynnistyy syksyllä 2019.

Kirjasto
Omatoimikirjastokonseptia kehitetään poistamalla ikärajat. Samalla madalletaan lasten kirjastonkäytön esteitä ja edistetään lasten lukemista. Suurimmat lähikirjastot Vaajakoskella ja Palokassa avataan omatoimikäytölle vuoden alussa. Jyväskylässä on tällöin seitsemän laajoilla aukioloajoilla toimivaa lähikirjastoa.

Omatoimikirjastojen aukiolotuntien määrä kasvaa 5000 tuntia. Aukiolotunteja tulee yhteensä 43 000 tuntia, joista omatoimisia 19 000. Kirjastokäynteihin arvioidaan 100 000 kasvua kirjastoissa (2 125 000 käyntiä) ja 20 000 käynnin kasvua verkkokirjastossa (870 000 käyntiä).

Museot
Uuden museolain ja valtionosuusuudistuksen ansiosta museoiden valtionosuus nousee ja vastuumuseotehtävien myötä museoihin tulee yhteensä 2-3 uutta vakanssia. Alvar Aalto -museon peruskorjauksen ja Keski-Suomen museon ja Alvar Aalto -museon välisen nivelosan suunnittelu ja museokeskuksen toimintakonseptin laatiminen käynnistyy. Jyväskylän taidemuseo ja Suomen käsityön museo ovat edelleen mukana Jyväskylän sydän -hankkeessa. Museopalveluissa siirrytään uuteen kokoelmahallintajärjestelmään, joka parantaa merkittävästi museokokoelmien digitaalista saavutettavuutta. Museoiden tapahtumatuotanto kasvaa Keski-Suomen museon auettua yleisölle. Museoissa kiinnitetään erityishuomio yhdessä tekemiseen niin yleisöjen kuin muiden toimijoiden kanssa.

Museot tavoittelevat yhteensä 100 000 kävijää, mikä on 20 000 kuluvaa vuotta enemmän. Tavoitteen uskotaan toteutuvan pitkään peruskorjauksessa olleen Keski-Suomen museon avautumisen myötä. Museopalvelujen yleisötapahtumatavoite on 200 tilaisuutta.

Liikuntapalvelut
Uimahalleissa otetaan käyttöön omatoimisen harrastamisen aktivoimiseksi Hydrohexin virtuaaliset vesijumpat. KouluPT-toiminnan kehittäminen jatkuu yhteistyössä opetuspalveluiden ja kouluterveydenhuollon kanssa. Voimaa vanhuuteen –ohjelman osana käynnistetään iäkkäiden kaatumisten ennaltaehkäisy liikuntapolun avulla. Tavoitteena on myös tehostaa yhteistoimintaa eri palveluntuottajien kesken. Mikäli Hippos2020 -hankkeen rakentaminen käynnistyy, on sillä toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia liikuntapalveluille.

Liikuntapalvelujen asiakasmäärät ja käyttöaste pidetään vuoden 2019 tasolla. Uimahallien kävijämäärä yhteensä 530 000, ja joista seniorikortilla käyviä 80 000. Liikuntapalvelujen hallinnoimiin tiloihin myönnetään 120 000 vuoroa ja 10 keskeisimmän liikuntatilan käyttöaste on aukioloaikoina 85 %.

Jyväskylän Sinfonia
Jyväskylä Sinfonia on aktiivisesti mukana Jyväskylän sydän -hankkeessa, johon kuuluu olennaisena osana musiikkisalikysymyksen ratkaiseminen. Muusikkokunnan eläköityessä uuden ja osaavan työvoiman saaminen on kriittinen menestystekijä orkesterin tulevalle kehitykselle. Tilakysymyksen ratkaiseminen on taiteellisen kehittymisen ja yleisöjen palvelemisen ohella keskeinen tekijä myös osaavan työvoiman houkuttelemisessa.

Orkesterin tavoitteet pysyvät myös kuluvan vuoden tasolla: 52 konserttia ja toiminta tavoittaa 26 000 kuulijaa. Konserttien täyttöastetavoite on 92 % ja vuorovaikutuksellinen yleisötyö tavoittaa 4 000 osallistujaa.

Kaupunginteatteri
Tavoitteena on toteuttaa suuren näyttämön lavanostinten remontti kesällä 2020 siten, että suuri näyttämö sulkeutuu toukokuun puolessa välissä, mistä johtuen esityskausi lyhenee noin kaksi viikkoa. Lisäksi Keski-Suomen Alueooppera esittää vuoden vaihteessa tuotantoaan kymmenen kertaa suurella näyttämöllä. Tuotanto toteutetaan joka toinen vuosi. Jyväskylän kaupunginteatteri on hankekumppanina Aura of Puppets ry:n (nukketeatteriammattilaisten verkosto) valmistelemassa nukketeatterin kiertuehankkeessa. Nykyiset yhteistyöt Glamour & Glam -tapahtuma, Kahdeksan teatterin kansainvälinen esitysyhteistyö ja siinä tuotannollinen yhteistyö Teatteri Eurooppa Neljän kanssa jatkuu. Myös ammatillista yhteistyötä Taideyliopisto Teatterikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston näyttelijänkoulutusohjelman kanssa jatketaan.

Kaupunginteatteri tuottaa saman verran esityksiä kuin kuluvana vuonna: seitsemän ensi-iltaa, neljä päänäyttämöllä ja kolme pienellä näyttämöllä. Kokonaiskävijämäärätavoitetta nostetaan parilla tuhannella 62 000 katsojaan, näyttämöiden täyttöasteen ollessa 72 %. Yleisötyön osallistujamäärätavoite on 8 850.

Teatterin suuri näyttämö suurin yksittäinen investointikohde

Yhteensä noin 1,8 miljoonan euron suuruisista irtaimen käyttöomaisuuden investointitarpeista suurin on kaupunginteatterin suuren näyttämön tekniikan uusiminen. Sen kustannusarvio on noin 1,3 miljoonaa euroa. Summa muodostuu suuren näyttämön lavanostimien ja pyörivän näyttämön uusimisesta. Muita esitettyjä investointitarpeita ovat muun muassa kontrabasso, irtokalustoa, liikuntavälineitä ja liikuntapaikkojen kunnossapitovälineistöä.

Yhteensä noin 4,5 miljoonan ulkoilu- ja retkeilyalueinvestoinneista suurimpina varauksina ensi vuoden budjettiesitykseen nousevat Hippos-hankkeen alkaessa pesäpallostadionin väistö ja liikuntapuiston suunnittelu 2,25 miljoonaa. Muita suurempia kohteita ovat Viitaniemen pukuhuone-, huolto- ja katsomotilat noin miljoona euroa, Koskenharjun huoltorakennus 200 000 euroa, Vehkalammen pukuhuone ja wc-tilat 175 000 euroa sekä Pohjanlammen lähiliikuntapaikka 150 000 euroa. Laajavuoren kilparinteen ja hissin parantamiseen esitetään 115 000 euroa.

Talonrakennusinvestoinneissa kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kohteista ovat ensi vuonna listoilla Alvar Aalto -museon peruskorjauksen ja nivelosan sekä AaltoAlvarin kylpyläosaston peruskorjauksen aloituskustannukset, yhteensä 600 000 euroa.

Kaupunginjohtajan esitys 21.10.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jälkeen sivistyksen toimialan budjettia käsittelee omalta osaltaan vielä sivistyslautakunta 25.9. Lauta- ja johtokuntien tulee jättää talousarvioesityksensä 27.9. mennessä, jonka jälkeen kaupunginjohtaja tekee oman esityksensä 21.10. Kaupunginhallituksen talousarvioseminaari on 7.-8.11. ja hallituksen esitys valtuustolle annetaan 18.11. Valtuuston on määrä käsitellä Jyväskylän kaupungin vuoden 2020 talousarvioesitys 25.11.2019.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen vuoden 2019 talousarviomuutokset hyväksyttiin

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta esitti kaupunginhallitukselle määrärahamuutoksia vuoden 2019 talousarvioon. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen määrärahan toimintakatetta lisätään 300 000 euroa siten, että Jyväskylän kaupunginteatterin tuloja vähennetään 150 000 euroa ja menoja lisätään 150 000 euroa. Syynä suuren näyttämön tekniikan pettämisestä aiheutuneet kustannukset ja tulonmenetykset. Muutoksen jälkeen määrärahan toimintakate on – 41 805 000 euroa.

Irtaimen käyttöomaisuuden investointeja lisätään 495 000 euroa. Lisää rahaa tarvitaan Keski-Suomen museon peruskorjaukseen 390 000 euroa ja perusnäyttelyn rakentamiseen 165 000 euroa. Liikuntapalveluissa hyppyrimäen pysyvän valaistuksen hankinnan kustannukset ylittyvät 40 000 eurolla. Samalla kuitenkin 100 000 euroa sinfonian akustisen kuoren hankinnasta siirtyy vuodelle 2021. Mutoksen jälkeen irtaimen käyttöomaisuuden investoinnit ovat 2 929 000 euroa.

Lisäksi Urheilu- ja retkeilyalueiden investointeja vähennetään 1 910 000 euroa, koska pesäpallostadionin väistö sekä Hippoksen liikuntapuiston suunnittelu eivät ala vuoden 2019 aikana. Samalla kuitenkin Viitaniemen urheilupuistoon vuodelle 2019 varattu määräraha ylittyy ja lisämäärärahaa tarvitaan 300 000 euroa sekä liikunta-alueiden yleissuunnitelmiin esitetään lisämäärärahaa 40 000 €. Muutoksen jälkeen investoinnit ovat 2 563 000 euroa.

Liikuntatoiminnan avustuksia jaettiin 8000 euroa

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta jakoi liikuntatoiminnan kohdeavustuksista kokonaisuudessaan syksylle jääneen avustussumman, eli 8000 euroa. Avustushakemuksia saapui kaikkiaan 16 kappaletta ja avustusta myönnettiin 15 toimijalle:

800 €: Jyväskylän Kuurojen urheiluseura Jalo, Harjun Woima Jyväskylä, Jyväskylä Basketball Academy, Jyväskylän ITF Taekwon-Do ja Jyväskylän Naisvoimistelijat
700 €: JYP Juniorit
500 €: Hoki Puumat, Meloiloa sekä Tanssi- ja voimisteluseura Illusion Vaajakoski
400 €: Monikko, Jyväskylän Sukeltajat
300 €: Jyväskylän liitokiekkoilijat, Jyvässeudun Paini-Ässät ja Voimistelu- ja Urheiluseura Jyväskylän Valo
100 €: Jyväskylän tennisseura

Kulttuuritoiminnan avustuksia jaettiin 2734 euroa

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta jakoi kulttuuritoiminnan kohdeavustuksista syksylle jääneen avustussumman 2734 euroa. Avustushakemuksia saapui 25 kappaletta ja avustusta myönnettiin seitsemälle toimijalle:
500 €: Sulasolin Keski-Suomen piiri, Puhallinorkesteri Aalto, Keski-Suomen sarjakuvaseura KESS ja Piispanen Eila
250 €: Pajari Aino Kaarina ja Lapiolahti Ulla
234 €: Mieletön Sitruuna ry.

Kansalaistoiminnan avustuksia jaettiin 1010 euroa

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta jakoi kansalaistoiminnan kohdeavustuksista syksylle jääneen avustussumman, 1010 euroa. Kansalaistoiminnan avustushakemuksia saapui kymmenen ja avustusta myönnettiin kolmelle toimijalle: Korpilahden Asukasyhdistys Klasu ry 500 €, Jyväskylän Ruskat ry 260 € ja Saarenmaan-Vertaalan Kyläyhdistys ry 250 €.

Vastaus valtuustoaloitteeseen lasten ja nuorten harrastusoikeuden varmistamiseksi

Lautakunta vastasi valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan toimenpiteitä jyväskyläläisten lasten ja nuorten harrastusoikeuden varmistamiseksi. Tämän tueksi aloitteessa Jyväskylään ehdotetaan perustettavan harrastuskoordinaattorin toimi, joka olisi poikkihallinnollisesti sivistystoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä kulttuuri- ja liikuntatoimen yhteinen työntekijä.

Vastauksessa todetaan muun muassa, että valmistelijat pitävät ehdotusta hyvänä. Hallinnon olisi perusteltua olla liikunta- ja nuorisopalveluissa sujuvan tiedonkulun turvaamiseksi. Arvio vuositason kustannuksista on noin 40 000 €. Kaupunki järjestää runsaasti maksutonta ja maksullista harrastetoimintaa lapsille ja nuorille.

Kaupunki tukee myös lasten ja nuorten harrastuksia avustamalla paikallisia yhdistyksiä ja seuroja. Myös perheitä tuetaan suoraan muun muassa sosiaalipalvelujen kautta tarjoamalla rahallista tukea harrastusten kustannuksiin. Kaupungin lisäksi harrasteita tuottavat ja tarjoavat pääasiassa niin paikalliset yhdistykset, liikunta- ja urheiluseurat, yritykset kuin muut toimijat.

Tiedonkulkuun toimijoiden ja palvelujen välillä ja jo olemassa olevan tiedon ja harrastusmahdollisuuksien kokoamisessa harrastuskoordinaattorille olisi todellinen tarve tiedon eteenpäin välittäjänä ja mahdollisten rahoituskanavien kokoajana. Oleellisena osana tehtävää olisi edistää lasten ja nuorten osallisuutta harrastuspalveluja kehittäessä. Lisäksi pyritään löytämään hankerahoitusta, jonka avulla edellä kuvattuja nykyisiä toimintoja saadaan edistettyä.  

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun asti tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=8554 Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 26.9.2019 internetiin: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm 

Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunki,
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033