Keski-Suomen kuntien kunnanjohtajat sekä luottamushenkilöjohto kokoontuivat tänään toiseen yhteiseen kuntakokoukseen keskustelemaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisesta Keski-Suomessa. Kokouksessa todettiin, ettei Keski-Suomessa käynnistetä erillistä kuntayhtymäselvitystä vaan yhteistyötä tiivistetään kuntien vapaaehtoisena yhteistyönä.

Kuntien sote-johdon yhteistyönä on haarukoitu niitä osa-alueita, joissa yhteistyötä voitaisiin jo lähteä tiivistämään ja muodostaa yhteiset pysyvät rakenteet palveluiden tuottamiseksi. Taustalla on mm. pienempien kuntien vaikeudet rekrytoida pätevää henkilökuntaa tai varmistaa riittävä asiantuntemus yksittäisissä ja vaikeissa asiakastapauksissa. 

Eri kuntien yhteistyönä on valmius edetä käytäntöön mm. vaativan lastensuojelun, perheoikeudellisten palveluiden, päivystyksellisten sosiaalipalveluiden, vammaispalveluiden (mm. kyyditykset), valvonnan, hankintojen sairaala Novassa toteutettavan asiakas- ja palveluohjauksen sekä Keski-Suomen järjestämissuunnitelman laatimisen osalta. Lisäksi sote-johto käy syksyn aikana vielä läpi maakuntauudistuksen valmistelussa tehdyn vuodeosastoselvityksen toimeenpanoa. Kuntien yhteistyönä valmistaudutaan myös hakemaan rahoitusta yhteisille sosiaali- ja terveyspalveluiden digihankkeille. 

Vapaaehtoisen yhteistyön tavoitteena on kehittää Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluita laajalla rintamalla, sillä palvelutarpeet kasvavat kaikkialla maakunnassa väestön ikääntyessä. Samaan aikaan eri puolilla maakuntaa on jo haasteita rekrytoida osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeisiin. 

Sairaala Novan investointikustannukset huolettavat kuntia

Kokouksessa käytiin laajaa keskustelua sairaala Novan talous- ja tuottavuustavoitteiden toteutumisesta. Kunnat sitoutuivat uuden sairaalan rakentamiseen sillä ehdolla, että nykytoiminnan kustannustasoa voidaan hillitä 10 prosenttia. Tällöin uuden sairaalan investointikulut eivät tulisi kuntien lisärasitukseksi palveluista aiheutuvien kustannusten päälle. Nyt kunnilla on huoli, ettei tavoite toteudu ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä aiheutuvat toimintakulut kasvavat jatkuvasti samalla, kun varsinaisen investoinnin kulut realisoituvat uuden sairaalan valmistuessa.

Vuoropuhelun tiivistämiseksi ja yhteisen näkemyksen muodostamiseksi kuntakokous perusti kuluneena keväänä ohjausryhmän varmistamaan, että talous- ja tuottavuustavoitteet saavutetaan. 

- Kustannustenhallinnan osalta on tehty erillisselvitys ja ohjausryhmän saamien tietojen mukaan tavoite on saavutettavissa vuoteen 2023 mennessä, ohjausryhmän puheenjohtaja Jaakko Kiiskilä totesi tilaisuudessa. 

Konkreettiset keinot kirjataan loppusyksyn aikana laadittavaan toteuttamisohjelmaan ja tiekarttaan. Rinnalla pohditaan myös, miten vanhaa sairaala-aluetta voidaan kehittää tulevaisuudessa. Toteuttamissuunnitelma tulee valmistumaan vuoden loppuun mennessä. Kuntakokous antoi ohjausryhmälle vahvan tukensa kustannussäätöjen löytämiseen ja edellytti, että seuraava yhteinen tapaaminen pidetään vuoden alussa ja varmistetaan siten toimenpiteiden vienti käytäntöön laajassa yhteistyössä.  

Info: Kuntakokoukseen kutsuttu kaikki Keski-Suomen kunnat

Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä on lakisääteisesti Keski-Suomen kunnilla. Maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädännön kaaduttua jatkovalmistelua tehdään siten Keski-Suomessa kuntien muodostaman tahtotilan pohjalta. 

Tänään pidetyissä toisessa yhteisessä tapaamisessa keskusteltiin siitä, millaisin toimenpitein Keski-Suomen kunnat haluavat tiivistää yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta. Tilaisuuden kutsui koolle Jyväskylän kaupunki ja kutsuttuina olivat kaikki Keski-Suomen kunnat. Mukana oli myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Keski-Suomen liiton edustus.

Lisätietoja: Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
Talous- ja tuottavuusohjausryhmän puheenjohtaja, Keski-Suomen kunnanjohtajakokouksen puheenjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 3403 401
Sote-johdon työkokouksen varapuheenjohtaja, Saarikan liikelaitosjohtaja Mikael Palola, puh. 050 442 2302