Ratapihan ylittämistä tutkivan periaatesuunnitelman tekeminen käynnistyy

Jo pitkään tarkastelun kohteena ollut Jyväskylän asemanseudun kehittäminen nytkähtää jälleen askeleen eteenpäin rakentamisen toteutustapoja tutkimalla. Nyt käynnistyvän vaiheen tuloksena on periaatetasoinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma Jyväskylän keskustan ruutukaava-alueen ja Lutakon yhdistämiseksi. Selvityksessä kartoitetaan myös uusia täydennysrakentamisen paikkoja keskusta-alueelta.

- Haluamme parantaa yhteyksiä ja helpottaa liikkumista keskustasta Lutakon suuntaan ja päinvastoin. Valtatie ja ratapiha erottavat keskustan Jyväsjärvestä, jonka ympärillä on suosittu virkistysreitti Rantaraitti. Erityisen tärkeä olisi uusi kevyen liikenteen yhteys Asemakadulle siirtyvän kauppatorin ja Lutakonaukion välille. Yhtälailla myös kaupungin keskusta-aluetta kiertävän Kehä Vihreän saavutettavuus helpottuu uusien yhteyksien myötä. Kaupungin tavoitteiden mukaisesti on myös tärkeää kasvattaa keskustan asukasmäärää palveluiden turvaamiseksi ja monipuolistamiseksi, kertoo kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja Leena Rossi.

Toteutusedellytysten selvityksessä tarkastelun kohteena on ratapihan ja Rantaväylän ympäristö Vaasankadulta Tourujoelle ulottuvalla alueella. Alustavasti tarkastelu kohdistuu erityisesti kolmeen alueeseen, joissa erityisesti tutkitaan täydennysrakentamista ja ratapihan ylittämistä.

- Nämä tarkastelun kohteet on valittu aiemmin tunnistettujen tarpeiden ja reunaehtojen pohjalta. Kohteiden toteutustavat ja painopisteet voivat vielä muuttua selvitystyön edetessä ja sen tulokset saatuamme, lisää Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan projektipäällikkö, erikoissuunnittelija Sarita Nordstrand.

Keskustan täydennysrakentamisen edistämiseksi tutkitaan myös kansirakentamisen ratkaisuja. Suunnittelua ja toteutusta ohjaavat lähiympäristön asettamat reunaehdot. Esimerkiksi rata-alueen ja valtatien läheisyyteen liittyy monia erilaisia turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Liikenteen melu ja tärinä luovat vaatimukset ympäröivälle rakentamiselle ja rakenteille. Selvityksessä tutkitaan eri ratkaisujen kustannuksia sekä mahdollisesti niiden kautta saatavia tuloja esimerkiksi rakennusoikeuden myynnistä.

Selvityksen tavoitteena on saada aikaan toteuttamiskelpoinen periaatesuunnitelma, jossa hahmotetut rakentamisen ja uusien yhteyksien sijainnit olisivat myös taloudellisesti järkeviä. Suunnitelmassa pyritään erittelemään myös mitä erilaisia toimintoja alueelle olisi mahdollista ja suotavaa toteuttaa. Työ on osa Keskusta-asemanseudun osayleiskaavaprosessia ja sitä tehdään yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Yksi keskeisistä toimijoista on Suomen valtio, joka omistaa asemanseudun rata- ja tiealueet. Valtion tieverkon ja rautateiden kehittämisestä ja kunnossapidosta vastaava Väylävirasto onkin mukana suunnittelun eteenpäinviemisessä.  Selvitystyön toteuttajaksi on valittu kilpailutuksen kautta Sitowise Oy ja se valmistuu talven 2020-2021 aikana. Valmistuvan selvityksen pohjalta voidaan edetä tulevaisuudessa toteutuksen tarkempaan suunnitteluun ja osa-alueiden suunnittelukilpailuihin.

Kaavan tiedot: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1049

Lisätiedot:
- kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja Leena Rossi, p. 014 266 5050, leena.rossi[at]jyvaskyla.fi
- erikoissuunnittelija Sarita Nordstrand, p. 014 266 2479, sarita.nordstrand[at]jyvaskyla.fi

Asiasanat: 
Kaupunginosa: