Jyväskylän sivistyslautakunnalle esiteltiin 11.9. iltakoulussa sivistyksen toimialan talousarvion valmistelutilannetta.


Kaupungin 2020 talousarvion valmisteluohjeen mukaan vuonna 2020 varaudutaan noin 24,6 miljoonan euron eli 3,4 % nettomenojen kasvuun. Sivistyksen toimialalla nettomenot saavat olla annetun talousarviokehyksen mukaan ensi vuonna noin 263 miljoonaa euroa, josta kasvun ja oppimisen palvelujen (varhaiskasvatus, perusopetus, iltapäivätoiminta, oppilashuolto ja nuorisopalvelut) osuus on noin 221 miljoonaa euroa ja kulttuuri- ja liikuntapalvelujen 42 miljoonaa euroa.

Sivistyksen toimialan toiminnallisiin ja lakisääteisiin muutoksiin on kehyksessä osoitettu lisäyksenä vuoden 2019 talousarvioon verrattuna kokonaisuudessaan 7,9 miljoonaa euroa. Summaan sisältyvät Kylän Kattauksen ruokapalvelujen veloituksen ennakoitu kasvu noin 120 000 euroa, vuokrien korotukset noin 3,3, miljoonaa euroa sekä 4,5 miljoonaa euroa muihin muutoksiin.

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen lisätarpeet ylittävät annetun kehyksen

Sivistyksen budjettivalmistelun yhteydessä toimialalta on kerätty asiat, jotka palvelujen näkökulmasta pitäisi huomioida budjetissa. Näitä lisätarpeita on kasvun ja oppimisen palveluissa noin 10 miljoonaa euroa. Palvelujen näkökulmasta lisätarpeita pidetään välttämättöminä ja niitä perustellaan muun muassa palvelujen nykytason säilyttämisellä kaupungin kasvaessa sekä palvelutarpeiden muutoksilla. Lisätarpeet huomioiden kasvun ja oppimisen palvelujen nettomenojen kasvu olisi lähes 5 %.

Suurin osa yksiköiden lisätarpeista koostuu henkilöstökuluista, uusittavista järjestelmistä tai palvelutarpeen muutoksista, kuten lasten ja nuorten tuen tarpeiden kasvusta. Muihin muutoksiin valmisteluvaiheessa myönnetystä 4,5 miljoonasta eurosta noin kolme miljoonaa euroa on sidottu kuluvan vuoden talousarviolaskelmien oikaisuun, kun muun muassa henkilöstömenot, kuljetuskustannukset, palvelusetelimenot ja palvelujen ostot ylittävät jo kuluvana vuonna budjetoidun määrärahan ja vaje pitää oikaista ensi vuoden talousarviossa.

Lähtötason oikaisun jälkeen varhaiskasvatukseen tarvittaisiin vielä 4,2 miljoonaa euroa, perusopetukseen 2,6 miljoonaa euroa ja toimialan yhteisiin palveluihin ja hallintoon 400 000 euroa lisärahoitusta. Haastavan budjettivalmistelusta tekee se, että suurin osa lisätarpeista johtuu lakisääteisten palvelujen palvelutarpeen kasvusta ja jo tehdyistä palveluratkaisuista.

Varhaiskasvatuksen lisätarpeet suurimmat, 4,2 miljoonaa euroa
Jo päätetyn subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautuksen kustannukset eivät ole varhaiskasvatuksessa edes suurin rahallinen tarve, sillä uusien Savulahden ja Kangasvuoren päiväkotien ensimmäinen kokonainen toimintavuosi nostaa varhaiskasvatuksen menoja yli miljoonalla eurolla. Vaikeasti vammaisten lasten ryhmän perustamiseen, pidennetyn oppivelvollisuuden ja varhaiserityiskasvatuksen resurssien korjaamiseen tarvitaan myös vajaa miljoona euroa. Myös varhaiskasvatuksen opettajien palkantarkistukset vaativat lähes saman summan. Palvelusetelikustannusten nousun sekä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamisen kustannuksiksi yksityisillä palveluntarjoajilla tulisi myös varautua ja lisärahoitusta tarvitaan lisäksi ryhmäkokojen kaitsemiseen sekä lisääntyneiden yö- ja vuorotyölisien korvaamiseen rahana.

Perusopetuksessa lisätarpeita 2,1 miljoonaa euroa
Perusopetuksen 2,1 miljoonan euron lisätarpeet koostuvat muun muassa uusista opetusryhmistä, koulunkäynninohjaajien määrän lisäämisestä, erityisopetuksen lisäryhmistä sekä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien iltapäivätoiminnan ryhmien, oppilashuollon, kolmiportaisen tuen, suomi toisena kielenä ja maahanmuuttajaopetuksen lisäresurssitarpeista. Myös muun muassa Liikkuva koulu toiminnan jatko sekä opettajien vuosityöaikakokeilu tarvitsevat rahoituksen.

Nuorisopalveluissa lisätarve noin 500 000 euroa
Nuorisopalvelujen suurimmat lisätarpeet nousevat nivelvaiheen palvelutarpeen kasvusta ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukipalveluista. Näihin pureudutaan muun muassa työvalmentajaresurssin lisäämisellä, uusilla koulunuorisotyöntekijöillä, nuorten taidetyöpajan toiminnan vahvistamisella sekä ohjaamopalvelujen kehittämisellä ja erityisnuorisotyöntekijän palkkaamisella.

Yhteisistä palveluista tietotekniikkakulut nostaisivat kustannuksia 400 000 euroa
Myös toimialan yhteistä kuluista maksettaviin ICT-kustannuksiin tarvitaan lisärahoitusta. Tarve koostuu muun muassa lisenssimaksuista, laitehankinnoista ja opettajien TVT-osaamisen ja tuen tarpeista.

Investointitarpeet irtaimeen käyttöomaisuuteen maltilliset 1,6 miljoonaa euroa
Ensi vuonna suurimmat investointitarpeet kohdistuvat ict-laitteiden hankintaan ja uusimiseen. Lisäksi Kortepohjan päiväkotikoululla, Vesangan päiväkotikoulun laajennuksessa, Kuokkalan yhtenäiskoulun muutostöissä ja Keljonkankaan yhtenäiskoulun suunnittelussa varaudutaan irtaimen käyttöomaisuuden investointikustannuksiin. Myös nuorispalvelujen kohteissa on tarvetta uusille tai korvaaville kalustohankinnoille.

Lautakuntien esitykset syyskuussa avaavat kaupungin ensi vuoden budjettikäsittelyn

Lautakunnan iltakoulussa keskusteltiin valmisteluvaiheen tilanteesta. Päätöksiä ei vielä ole tehty, joten vaihtoehtoja etsitään ja puntaroidaan tulevina viikkoina kuumeisesti. Palveluista kerätyt tarpeet huomioiden annettu kehys on liian pieni, mikä tarkoittaa tarpeista tinkimistä. Toimialajohtajan on tehtävä budjettiesitys kehykseen talousarvion laadintaohjeen mukaisesti.

Päätösasiana talousarvioesitys tulee sivistyksen toimialalla kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan 18.9. ja sivistyslautakuntaan 25.9. ja toimialan virkamiesesitykset julkaistaan kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esityslistalla internetissä 12.9. ja sivistyslautakunnan esityslistalla 19.9.

Kaikkien lautakuntien ja johtokuntien tulee jättää talousarvioesityksensä 27.9. mennessä, jonka jälkeen kaupunginjohtaja tekee oman esityksensä 21.10. Kaupunginhallituksen talousarvioseminaari on 7.-8.11. ja hallituksen esitys valtuustolle annetaan 18.11. Valtuuston on määrä käsitellä Jyväskylän kaupungin vuoden 2020 talousarvioesitys 25.11.2019.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 044 979 1901