Rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessa 10.9.2019 käsiteltiin muun muassa rakentaminen ja ympäristö -palvelualueen vuoden 2020 talousarvioesitystä.

Rakentaminen ja ympäristö -palvelualueen talousarvioesitys

Rakennus- ja ympäristöjaosto esitti kaupunkirakennelautakunnalle rakentaminen ja ympäristö -palvelualueen vuoden 2020 talousarvion hyväksymistä.

Vuoden 2020 talousarvion valmistelu tehdään kaupunginhallituksen talousarviokehyspäätöksen mukaisesti. Kaupunginvaltuuston hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti talousarviokehyksen valmistelun lähtökohtana on ollut se, että vuonna 2020 talouden tasapaino toteutuu ja vuosikate on poistojen suuruinen.

Rakentaminen ja ympäristö -palvelualueen vuoden 2020 toiminnan toimintatulot ovat noin 3,3 miljoonaa euroa ja menot noin 4,8 miljoonaa euroa. Tulot nousevat noin 40 000 euroa ja toimintamenot pienenevät noin 350 000 euroa vuoden 2019 talousarvioon nähden. Merkittävin muutos on asuntotoimen siirtyminen pois Rakentaminen ja ympäristö -palvelualueelta. Toiminnan tulot koostuvat pääasiassa lupa- ja valvontamaksuista sekä muilta kunnilta saatavista yhteistoimintakorvauksista. Toiminnan menot koostuvat pääosin henkilöstö- ja toimitilakustannuksista. Toimintakate talousarviossa on -1,5 miljoonaa euroa. Vakinaisen henkilöstön määrään ei tule merkittäviä muutoksia.

Palvelualueiden tulee asettaa toiminnalliset tavoitteensa niin, että talousarviokehys ei ylity. Rakennus- ja ympäristöjaoston alaisen toiminnan osalta tavoitteet liittyvät lupien käsittelyaikoihin sekä suunnitelmallisten tarkastuskäyntien määrään. Toimintaan liittyviksi merkittävimmiksi seurattaviksi riskeiksi on tunnistettu rakentamisen suhdannevaihteluun varautuminen, asiantuntijahenkilöstön saatavuus ja poikkeukselliset sääilmiöt.

Destia Oy:lle ympäristölupa Kirriin maankaatopaikkaa varten

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti myöntää Destia Oy:lle ympäristöluvan Vt 4 Kirri-Tikkakoski -moottoritiehankkeeseen liittyvälle maankaatopaikalle. Samalla myönnettiin toiminnanharjoittajalle lupa aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Pilaantumatonta ylijäämämaata läjitetään Jyväskylän Palokassa Kirrissä Korttajärven siltatyömaan eteläpuolella Laahajoen varrella olevalle peltoalueelle tiloilla Taipale ja Talvilahti. Läjitys tapahtuu vuosina 2019-2022, ja läjitettävä kokonaismäärä on 177 000 tonnia vuosittaisen massamäärän ollessa keskimäärin 49 000 tonnia.

ELY-keskukselle lausunto YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn tarpeesta

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti antaa Keski-Suomen ELY-keskukselle Jyväskylän kaupungin lausunnon YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn tarpeellisuudesta Mustankorkea Oy:n jätekeskuksen toiminnan laajentamista koskien.

Rakennus- ja ympäristöjaosto totesi lausunnossaan, että Mustankorkea Oy:n jätekeskuksen muutoslupahakemuksen mukainen lupien yhdistäminen selkeyttää lupatilannetta, koska tähän asti eri toimintoja on harjoitettu viranomaisen hyväksynnällä tai erillisillä ympäristöluvilla (biokaasulaitos). Muutoslupahakemuksessa toiminnot tuodaan osaksi jätekeskuksen ympäristölupaa.

Jaoston lausunnon mukaan Mustankorkea Oy:n jätekeskuksen toimintojen yhteisvaikutukset kokonaisuudessaan aiheuttavat laadultaan ja laajuudeltaan YVA-lain mukaisia merkittäviä ympäristövaikutuksia, mutta arviointimenettelyn soveltamisessa yksittäistapauspäätöksessä on otettava huomioon myös hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne. Koko muutoslupahakemuksen osalta arviointimenettelyn ei katsota olevan tarpeen, koska kunkin olemassa olevan toiminnon osalta ympäristövaikutukset on selvitetty riittävästi aiemmin. Lisäksi Mustankorkean jätekeskuksen päästöt ovat pääasiallisesti vähentyneet vuonna 2003 laaditun YVA-selostuksen jälkeen.

Mustankorkea Oy:n jätekeskuksen muutoslupahakemuksessa on esitetty uutena toimintona loppusijoitettavan vaarallisen jätteen määräksi 30 000 tonnia vuodessa, joten sen osalta ympäristövaikutusten arviointimenettely on tarpeen. Tällä hetkellä loppusijoitettavia vaarallisia jätteitä kuljetetaan muualle Suomeen loppusijoitettavaksi.

Vaarallista jätettä tuottavien toimintojen valvontaprojektista selonteko

Rakennus- ja ympäristöjaosto merkitsi tiedoksi vaarallista jätettä tuottavien toimintojen valvontatoimenpiteet.

Ympäristönsuojelun palveluyksikkö toteutti 2018-19 vaarallista jätettä tuottavien toimintojen valvontaprojektin. Taustalla on jätelain velvoite, jonka mukaan valvontaviranomaisen on määräajoin tarkastettava laitokset ja yritykset, joiden toiminnassa syntyy vaarallista jätettä. Yritysten kartoitus ja valvonta kohdistettiin priorisoidusti niihin toimialoihin, joilla tiedetään syntyvän määrällisesti eniten vaarallisia jätteitä tai joiden tuottamilla jätteillä on merkittävimmät ympäristövaikutukset ja riskit. Tyypillisiä tällaisia toimintoja ovat muun muassa autokorjaamot, koneurakointi, kirjapainot ja metalliteollisuus. Yhteenvetona voitiin todeta, että vaarallisten jätteiden käsittely yrityksissä on pääsääntöisesti asianmukaista.


Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht...
Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Lisätietoja:
- rakennus- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Tuija Elina Lindström, p. 040 937 8772, tuija.lindstrom[at]jyvaskyla.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jyvaskyla.fi

Kaupunginosa: