Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 10.9.2019 käsiteltiin muun muassa Korpilahden linja-autoliikenteen pysäkkijärjestelyjä.

Korpilahden linja-autoliikenteen pysäkkijärjestelyt hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Korpilahden katusuunnitelman muutoksen välillä Kokkotie–Joensuuntie. Katusuunnitelmassa esitetään Keskimaan tontilta poistuneen linja-autoaseman korvaaminen Korpilahdentien varteen Kokkotien ja Joensuuntien väliselle osuudelle rakennettavilla linja-autopysäkeillä. Lautakunta päätti, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Suunnittelualueen kohdalla katualueen leveys on noin 24 metriä ja järjestelyt voidaan toteuttaa ilman asemakaavan muutosta. Linja-autopysäkit sijaitsevat lähellä Korpilahden satamaa. Kokkotien viereiselle viheralueelle ja entisen rautakaupan tontille laaditaan asemakaavan muutosta uuden liikekeskuksen rakentamisen mahdollistamiseksi. Satama, uusi liikekeskus ja linja-autopysäkit muodostavat toiminnallisesti ehjän kokonaisuuden. Linja-autopysäkit ovat myös lähellä koulukeskusta, jonne on turvallinen reitti Kokkotien ja uuden liikekeskuksen pihan kautta.

Korpilahdelle kulkee paikallisliikenteen bussi numero 13M arkipäivisin neljän vuoron voimalla suuntaansa. Lisäksi Korpilahden keskustan kautta ajaa muutamia pikavuoroja ja seutuliikennettä Jyväskylän ja Jämsän välillä.

Rakentaminen ja ympäristö -palvelualueelle uusi kunnaneläinlääkärin virka

Kaupunkirakennelautakunta päätti perustaa kunnaneläinlääkärin viran kaupunkirakenteen toimialan rakentaminen ja ympäristö -palvelualueelle ympäristöterveydenhuollon palveluyksikköön 1.1.2020 alkaen.

Perustettavan uuden kunnaneläinlääkärin viran tehtävänä on praktikkoeläinlääkärien sijaistaminen erityisesti niin sanottuina päivystysvapaapäivinä sekä äkillisissä poissaoloissa. Virka on kokoaikainen. Viran kustannukset on otettu huomioon talousarviossa vuodelle 2020. Viran perustaminen vähentää tarvetta ulkopuolisille, lyhytaikaisille sijaisille eläinlääkintähuollossa. Virkaan valittavalta edellytetään Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkintoa.

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon toimialueeseen kuuluvat Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Eläinlääkintähuollon toimipisteet, joista kunnaneläinlääkärit palvelevat asiakkaita, sijaitsevat Hankasalmella, Joutsassa, Petäjävedellä, Palokassa ja Korpilahdella.

Ympäristöterveydenhuollossa ei nykyisellä henkilöstöllä pystytä turvaamaan praktiikkaa tekevien kunnaneläinlääkäreiden työssäjaksamista eikä asiakaspalvelun riittävää tasoa. Kunnaneläinlääkäreiden lakisääteiset lepoajat eivät toteudu ja niin sanottuja päivystysvapaapäiviä on jäänyt runsaasti pitämättä resurssipulan vuoksi. Äkillisissä poissaoloissa, kuten sairastumisissa, eläinlääkärit joutuvat sijaistamaan toisiaan, sillä ulkopuolisia sijaisia ei ole ollut saatavilla. Tämä on johtanut siihen, että yksittäisen eläinlääkärin työkuorma on näinä päivinä lisääntynyt huomattavasti, kun päivittäinen työskentelyalue ja potilasmäärä on kasvanut. Kunnaneläinlääkärit eivät ole työaikalainsäädännön piirissä, joten työpäivien pituus on venynyt usein kohtuuttomaksi.

Uuden kunnaneläinlääkärin viran perustaminen on tarkoituksenmukaista resurssipulan korjaamiseksi. Kunnaneläinlääkärit suorittavat myös eläinsuojelu- ja eläintautilain mukaisia tehtäviä, jotka sisältävät julkisen vallan käyttöä, ja siten tehtävän hoitaminen edellyttää virkasuhdetta.

Tikkalan osayleiskaavan muutos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Tikkalan osayleiskaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville. Osayleiskaavan muutos sijoittuu Korpilahden Tikkalan kylälle, Tikkalan päiväkotikoulun alueelle. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa yhteisöllisen asumisen mahdollistavan senioritalokokonaisuuden toteuttaminen Jyväskylän kaupungin omistamalle Uusi-Tikkala-kiinteistölle.

Hanketta varten on perustettu Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Tikkalan Jaso. Tikkalan Jason ja Jyväskylän kaupungin kesken on laadittu yhteistyösopimus, jonka mukaan kaupunki vastaa osayleiskaavan laatimisesta ja Tikkalan Jaso puolestaan senioriasumishankkeen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta osayleiskaavamuutoksen mukaisesti.


Lautakunta käsitteli myös Väinölänpellon, Heikinkatu 3:n sekä Saikkosentien ja Revontien asemakaavojen muutoksia. Asia 202 (poikkeamispäätös Lohikoskella) otettiin pois esityslistalta. Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti. Esittelyasiana käytiin vuoden 2020 talousarvion lähetekeskustelu.

Esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht...
Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan kokousta seuraavana perjantaina osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

Kaupunginosa: