Hyppää pääsisältöön

9.9.2019

Kaupunginhallitus antoi muun muassa Jyväskylän kaupungin vastauksen Keski-Suomen liiton kyselyyn maakuntaliiton toiminnan kehittämisestä sekä ohjeisti kaupungin edustajat koulutuskuntayhtymä Gradian valtuuston kokoukseen.
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija

Jyväskylän kaupungin esitykset Keski-Suomen liiton toiminnan kehittämiseksi

Keski-Suomen liitto on pyytänyt Keski-Suomen kunnilta näkemystä liiton tulevien vuosien toiminnan sisällöstä, tavoitteista ja painopisteistä. Pyyntö liittyy liiton talousarviovalmisteluun. Kaupunginhallituksen antamassa Jyväskylän kaupungin vastauksessa näkökulmia ovat muun muassa alue- ja kaupunkipolitiikka, saavutettavuus, ilmastonmuutoksen torjunta ja kiertotalouden edistäminen, hyvinvointi ja liikunta, kaupunkikehityshankkeet ja matkailun edistäminen.

Kaupunginhallitus teki pohjaesitykseen kaksi yksimielistä lisäystä. Ulkomaalaistaustaisten määrän kasvaessa tarve maahanmuuttoviraston toimipisteen saamiseksi Jyväskylään on kasvanut. Toimipiste helpottaisi Jyväskylän ja koko maakunnan ulkomaalaistaustaisten asioiden hoitamista. Toinen lisäys koski Päijänteen biosfäärialuestatuksen hakemista.

Hyvinvointi ja matkailu ovat maakuntaohjelman kärkialoja ja niihin esitetään Keski-Suomen liitolta konkreettisia toimia. Hippos2020-hankkeelle ja matkailun kansainvälisen markkinoinnin kehittämishankkeelle toivotaan myös maakuntaliiton tukea. Alueen saavuttavuuden parantamiseksi tiestön jätti-investoinnit tulee saada osaksi valtion budjettia mahdollisimman pian ja tämä edellyttää laajaa seudullista yhteistyötä, kaupunki ja Keski-Suomen liitto osallistuvat yhdessä aktiivisesti valtakunnalliseen liikennejärjestelmätyöhön ja tavoittelevat edustajaa yhteistyöryhmään. Seuraavassa vastauksen pääkohdat teemoittain:

Alue- ja kaupunkipolitiikka

Jyväskylän kehitys Suomen 7. suurimpana kaupunkina on tärkeä koko Keski-Suomen maakunnan kannalta. Uutena avauksena ensi vuodelle tulee yritysten kanssa tehtävän arvoverkkotyön laajentaminen biotalouteen yhdessä Äänekosken kaupungin kanssa. Yhteistyössä Muuramen kunnan kanssa Eteläporttiin rakentuu Euroopan modernein valmistavan teollisuuden digitaalinen palvelukeskittymä, joka palvelee Keski-Suomen kehittämis- ja kasvuhaluisia yrityksiä.

Kaupunkeihin keskittyvien ongelmien, kuten työttömyyden, syrjäytymisen ja eriytymiskehityksen haittojen torjuntaan tulee panostaa nykyistä enemmän mm. asukkaiden osallistumismahdollisuuksia parantamalla ja sosiaalista eheyttä edistämällä. Tämä on huomioitava myös koko maakunnassa.

Hallitusohjelman mukaisesti kaupunkien maankäyttöä, asumista ja liikennettä kehittävä MAL-sopimus laajennetaan jatkossa koskemaan kaikkia yli sadantuhannen asukkaan kaupunkeja. Jyväskylä on tehnyt asiassa yhteistyötä Lahden ja Kuopion kanssa. Keski- Suomen liiton toivotaan antavan tälle työlle tukensa.

Saavutettavuus

Jyväskylän kaupunkiseutu on Suomen 5. suurin kaupunkiseutu ja sen saavutettavuudesta tulee huolehtia. Tilanne vaatii parannusta ja edellyttää yhteistä, tehokasta vaikuttamistyötä Keski-Suomen liitolta, seudun kunnilta, korkeakouluilta ja yrityksiltä. Kaupunki näkee tärkeänä meneillään olevan maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyön. Jyväskylän kaupungin keskeisimpinä tavoitteina saavutettavuuden parantamiseksi ovat: Jyväskylä-Tampere -kaksoisraiteen hankesuunnitteluvarauksen sisällyttäminen valtion talousarvioon, Lohikoski-Aholaita -hankkeen aloittaminen kuluvalla hallituskaudella ja Valtatie 4:n Vaajakosken ohitus -tiesuunnitelman vahvistaminen viimeistään vuonna 2021 ja sen toteutus valtion 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelman puitteissa.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja kestävä kehitys

Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman tavoitteina on jätteettömyys, päästöttömyys ja ylikulutuksettomuus vuoteen 2040 mennessä ja hiilineutraalius jo vuoteen 2030 mennessä. Toimenpiteet edellyttävät investointeja ja tarpeita on mm. hankerahoitukselle. Keski-Suomen liiton kanssa yhteistyö on jo vuosia ollut hedelmällistä ja yhteistä tahtotilaa ja tiivistä yhteistyötä tarvitaan edelleen.

Terveys, hyvinvointi ja liikunta

Hippoksen ja Kukkulan yhteisen ekosysteemin rakentaminen ja uudenlaisen palvelu- ja toimintakonseptin luominen alueelle on yksi Jyväskylän kaupungin lähivuosien mittavimpia hankkeita. Jotta Jyväskylä ja Keski-Suomi nousee terveydenedistämisen, liikunnan, urheilun ja huippu-urheilun kansainväliseen kärkeen, tulee teemojen olla riittävän teräviä ja alueen näyttöjen on oltava verrattavissa vastaavien alustojen kanssa kaikkialla maailmassa. Yhteistyössä seudullisten ja kansainvälisten kärkitoimijoiden kanssa konkretisoidaan niitä keinoja, joilla tämä tavoite saavutetaan. KeHO-verkosto mahdollistaa toimimisen laajassa yhteistyössä seudun monipuolista osaamista hyödyntäen.

Tapahtumat, kulttuuri ja matkailu

Visit Finlandin käynnistämä Lakeland-hankeyhteistyö vahvistaa resursseja erityisesti kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa.  Jyväskylän seutu on myös valittu valtakunnalliseen, kestävää matkailua edistävään, Sustainable Finland -pilottiohjelmaan. Kansainvälisessä matkailunedistämistyössä myös maakuntaliiton rooli on merkittävä.

Digitaalisuus

Digitaalisuuden hyödyntäminen näkyy varsinkin Kankaan Smart city -alueella. Työ uusien digitaalisten palvelujen avaamiseksi jatkuu tulevina vuosina, ja maakuntaliiton hankerahoitusta tullaan tarvitsemaan myös jatkossa.

Tuleva EU:n ohjelmakausi 2021-2027 ja edunvalvonta

Keski-Suomen liiton tulee olla aktiivisesti mukana uuden ohjelmakauden kansallisessa valmistelussa ja varmistaa, että aito ja laaja vaikuttamismahdollisuus valmisteluun toteutuu. Edunvalvonnassa maakuntaliiton tehtävänä on yhdessä Jyväskylän kaupungin edustajien kanssa varmistaa se, että maakunnan keskuskaupungin tärkeimmät kehittämisen kärjet saavat äänensä kuuluviin sekä kansallisesti että EU:ssa. Tavoitteena on, että Euroopan aluekehitysrahaston kaupunkipoliittisen rahoituksen tulee koskea kaikkia yli 100 000 asukkaan kaupunkeja. EU:n hankerahoitusten saamiseksi on toivottavaa, että myös maakuntaliitto tekee työtä omissa kansainvälisissä EU-verkostoissaan asian edistämiseksi.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhtymävaltuuston kokous

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhtymävaltuuston kokous pidetään 13.9.2019. Kaupungilla on kuntayhtymän valtuustossa seitsemän edustajaa. Kokouksen esityslistalla on muun muassa koulutuskuntayhtymän hallituksen esitys, ettei koulutuskuntayhtymä maksaisi ensi vuonna korkoa jäsenkuntien peruspääomalle.

Kaupunginhallitus ohjeisti kaupungin kokousedustajia, että kuntayhtymän tulee maksaa myös vuonna 2020 peruspääomalle 3 %:n korko. Näin on tehty vuodesta 2006. Perusteluna ohjeeseen on muun muassa se, että vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan kuntayhtymällä on kertynyttä ylijäämää ja taloudellinen tulos oli hyvä.  

Muilta osin yhtymähallituksen ehdotukset esitetään hyväksyttäviksi.

Kokouksen esityslista ja pöytäkirja

Myös kaikki muut kokouksen asiat päätettiin esitysten mukaisesti. Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa kaupungin verkkosivulta. Esityslista poistetaan verkosta, kun pöytäkirja on julkaistu.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan tiistaina 17.9.2019

Lisätietoja

Jyväskylän kaupunki
- kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
- kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
- kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501