Lisätietoja

  • kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
  • kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 266 8089
  • kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 512 0353
  • kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asemakaavan hyväksymistä koskevassa valitusasiassa (Suuruspään asemakaavan laajennus ja muutos)

Jyväskylän kaupunginvaltuuston on 10.6.2019/46 hyväksynyt Suuruspään asemakaavan laajennuksen ja muutoksen sekä tonttijaon asemakaavan yhteydessä. Asunto Oy Jyväskylän Suuruspäänranta on määräajassa jättänyt valtuuston päätöksestä valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Kaupunginhallituksen lausunnossa todetaan, että valitus tulee hylätä kokonaisuudessaan perusteettomana. Valituksenalaisella päätöksellä hyväksytty asemakaavan muutos ja laajennus täyttää aineellisesti maankäyttö- ja rakennuslaissa asemakaavan sisällölle asetetut vaatimukset, kaavaprosessi on toteutettu menettelyllisesti maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti minkä lisäksi kaava-alue on koko kaavaprosessin aikana yksiselitteisesti osoitettu niin luonnos-, ehdotus kuin hyväksymisvaiheen kaavakartoissa. Kaava-alue ei ole myöskään muuttunut kaavaprosessin vireilläolon aikana.

Kaupunginhallitus päätti antaa hallinto-oikeudelle esityslistan mukaisen lausunnon ja vaatia lausunnossa esitetyin perustein valituksen hylkäämistä perusteettomana.

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma ”Linkki tulevaisuuteen 2030”

Joukkoliikenteen suosion lisääntyminen on synnyttänyt tarpeen laatia joukkoliikenteelle pidemmän aikavälin strateginen ja liikennepoliittinen suunnitelma.

Joukkoliikennejaosto käynnisti keväällä 2018 vuoteen 2030 ulottuvan kehittämisohjelmatyön, jonka linjaamana edistetään joukkoliikennettä kestävänä liikkumismuotona ja lisätään merkittävästi joukkoliikenteen osuutta asukkaiden päivittäisillä matkoilla.

Linkki tulevaisuuteen 2030 -joukkoliikenteen kehittämisohjelma pyrkii löytämään vastauksia siihen, millaisia joukkoliikennepalveluja Jyväskylän seudulla tarjotaan tulevaisuudessa sekä miten tuleviin toimintaympäristön muutoksiin ja ilmastopolitiikan haasteisiin vastataan.

Kehittämisohjelmassa tavoitteeksi on asetettu joukkoliikenteen matkamäärien tuplaaminen nykyisestä 7,5 miljoonasta matkasta 15 miljoonaan matkaan vuoteen 2030 mennessä.

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esityslistan liitteenä olevan joukkoliikenteen Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelman.

AVOin kaupunkiympäristö -politiikka-arkkitehtuuri, viherympäristöt ja osallisuus kaupunkiympäristön rakentamisessa

AVOin kaupunkiympäristö on Jyväskylän kaupungin uusi arkkitehtuuri-, viher- ja osallisuuspolitiikka kaupunkiympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa. Se luo paikalliset tavoitteet Jyväskylän rakennetun ympäristön ja viherympäristöjen kehittämiselle sekä ohjaa niitä koskevia suunnittelutapoja. Visiona on luoda yhdessä Jyväskylää, jonka kulmakivinä ovat kestävä ja kiinnostava rakentaminen, hyvinvoivat asukkaat ja viihtyisä ympäristö.

AVOin kaupunkiympäristö -politiikka on laadittu Jyväskylässä ensimmäistä kertaa tässä muodossa.

Teemat ja periaatteet ovat tiivistetysti seuraavat:

  1. Aaltojen lailla rakennamme kaupunkiympäristöä ihmisläheiseksi, otamme huomioon maiseman ja historian arvot uudisrakentamisessa sekä teemme laadusta ymmärrettävää.
  2. Viihtyisäksi koko kylän voimin pääsemme luontopohjaisin ratkaisuin, ihmisiä liikuttavilla ja hyvinvointia luovilla ympäristöillä sekä avaamalla kaupunkisuunnittelua asukkaille.
  3. Oppien, tehden ja unelmoiden luomme tulevaisuutta rohkeilla kilpailuilla ja kunnianhimoisilla kokeiluilla, ideoimalla yhdessä ja kannustamalla toisiamme parempaan.

Avoin kaupunkiympäristö -materiaali ja lisää tietoa, kuten prosessin myötä suoritettuja kokeiluja kuvaava raportti, on saatavissa kaupungin verkkosivuilta.

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy AVOin kaupunkiympäristö -politiikan teemat ja periaatteet Jyväskylän kaupunkiympäristön rakentamista ja sitä koskevia toimenpiteitä ohjaaviksi linjauksiksi.

Santeri Lohen (Kok) ym. valtuutettujen valtuustoaloite perusopetuksen arvioinnista

Santeri Lohi (Kok.) ja 24 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 4.2.2019 valtuustoaloitteen, jossa he esittävät selvitettäväksi, onko Jyväskylän kaupungilla mahdollisuutta ottaa numeroarviointi käyttöön jo alakoulun viimeisillä luokilla 1.8.2019 alkaen. Aloitteessa todetaan, että oppilaan kehittymisen ja jatkuvan oppimisen kannalta olisi perusteltua selvittää, tulisiko paikallista opetussuunnitelmaratkaisua muuttaa numeroarvioinnin aikaistamiseksi. Aloitteen mukaan numeroarviointi alakoulun viimeisillä luokille mahdollistaisi myös vertailtavuuden yläkoulussa saatuihin numeroihin ja tätä kautta parantaisi yläkouluarviointien realistisuutta sekä vähentäisi mahdollisesti käytettävää harkintavallan ylittämistä.

Vastauksessa todetaan mm., että valtuustoaloitteessa pyydetään selvittämään mahdollisuutta aloittaa numeroarviointi jo alakoulun viimeisillä luokilla. Opetushallitus valmistelee perusopetuksen päättöarvioinnin uusia kriteerejä ja arvioinnin linjausten täsmennyksiä, mukaan lukien numeroarvioinnin aloittamisajankohtaa. Arvioinnin linjausten luonnos saadaan kommentoitavaksi verkkoon 16.9.–18.10.2019. Jyväskylän paikallista opetussuunnitelmaa arvioinnin osalta ei ole mielekästä lähteä muuttamaan, ennen kuin valtakunnalliset linjaukset vahvistetaan.

Kaupunginhallituksen esityslistan julkinen versio on luettavissa kaupungin verkkosivulta. Esityslista poistetaan verkosta, kun pöytäkirja on julkaistu.