Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 27.8.2019 käsiteltiin muun muassa AVOin kaupunkiympäristö -politiikkaa.

Lisätietoja:

- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

AVOin kaupunkiympäristö -politiikka kaupunginhallitukseen

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy AVOin kaupunkiympäristö -politiikan teemat ja periaatteet Jyväskylän kaupunkiympäristön rakentamista ja sitä koskevia toimenpiteitä ohjaaviksi linjauksiksi.

AVOin kaupunkiympäristö on Jyväskylän kaupungin uusi arkkitehtuuri-, viher- ja osallisuuspolitiikka kaupunkiympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa. Se luo paikalliset tavoitteet Jyväskylän rakennetun ympäristön ja viherympäristöjen kehittämiselle sekä ohjaa niitä koskevia suunnittelutapoja. Visiona on luoda yhdessä Jyväskylää, jonka kulmakivinä ovat kestävä ja kiinnostava rakentaminen, hyvinvoivat asukkaat ja viihtyisä ympäristö.

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan joukkoliikenteen Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelman ja esittää Jyväskylän kaupungille sekä Laukaan ja Muuramen kunnille kehittämisohjelman hyväksymistä.

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kunnat muodostivat seudullisen joukkoliikenteen viranomaisalueen vuoden 2012 alussa ja viranomaisen järjestämä joukkoliikenne käynnistyi 1.7.2014. Vuodesta 2014 joukkoliikenteen roolia, vaikuttavuutta ja näkyvyyttä alueella on saatu nostettua määrätietoisella työllä. Matkamäärät ovat kasvaneet yli 20 prosentilla ja asiakkaat ovat selvitysten mukaan tyytyväisiä joukkoliikenteeseen.

Joukkoliikenteen suosion lisääntyminen on synnyttänyt tarpeen laatia joukkoliikenteelle pidemmän aikavälin strateginen ja liikennepoliittinen suunnitelma. Kehittämisohjelmassa tavoitteeksi on asetettu joukkoliikenteen matkamäärien tuplaaminen nykyisestä 7,5 miljoonasta matkasta 15 miljoonaan matkaan vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää kehittämistoimia monella osa-alueella: maankäytön ja joukkoliikenteen tiivistä yhteistoimintaa, liikkumispalveluiden parantamista, joukkoliikenteen tarjonnan kasvattamista, edullisia lipputuotteita, tie- ja katuosuuksien suunnittelua joukkoliikennelähtöisesti, muutoksia asukkaiden liikkumistottumuksissa ja henkilöauton käyttöön kohdistuvia muutoksia.

Ehdotus Kuikan alueelliseksi suunnittelutarveratkaisuksi nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Kuikan alueellisen suunnittelutarveratkaisun päätösehdotuksen liitteineen 30 vuorokaudeksi nähtäville ja pyytää päätösehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot.

Alueellisen suunnittelutarveratkaisupäätöksen saatua lainvoiman sen perusteella voidaan myöntää rakennusluvat suoraan suunnittelutarveratkaisussa esitetyille kiinteistöille. Maankäyttö ja rakennuslain mukaan päätös voi olla voimassa enintään kymmenen vuotta.

Alueellisen suunnitteluratkaisun lähtökohtana on Jyväskylän kaupungin yleiskaava, jossa Kuikka on osoitettu kyläalueeksi. Alueellisen suunnittelutarveratkaisun tavoitteena on mahdollistaa kylärakenteen hallittu kehittäminen ja sujuvoittaa uudisrakentamisen lupamenettelyä.

Alue, jota ratkaisu koskee, sijaitsee Tikkakosken asemakaavoitetun taajaman länsipuolella ja se on kooltaan noin 200 hehtaaria. Etäisyys Tikkakosken palveluihin koko alueelta on alle neljä kilometriä.

Pellonpääntien katusuunnitelma hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Haapaniemen Pellonpääntien katusuunnitelman. Lautakunta päätti, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Katu saneerataan koko leveydeltään bitumistabiloimalla. Liikenneturvallisuutta parannetaan kaventamalla ajorataa 7-metriseksi, ja nykyisiä hidastetöyssyjä levennetään paremmin linja-autoille soveltuviksi. Kadun itäpuolella sijaitseva jalkakäytävä levennetään 3–3,5-metriseksi yhdistetyksi pyörätieksi ja jalkakäytäväksi ja länsipuolelle jää 2,5 metriä leveä jalkakäytävä. Hanke on aikataulutettu aloitettavaksi vielä tänä kesänä.

Lautakunta käsitteli lisäksi esimerkiksi useita asemakaavamuutoksia. Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=8443. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.