Jyväskylän kaupunki hoitaa omistamiaan metsiä suorittamalla kullakin asuinalueella hoitokierroksen 10-15 vuoden välein. Seuraavaksi metsien hoitotoimenpiteet ovat käynnistymässä Nenäinniemen ja Sääksvuoren alueilla, joiden asukkaat saavat tällä hetkellä esittää toiveita hoidon suhteen.

Metsänhoitotyöt aloitetaan pienpuuston raivauksella ja raivatun puuston kasauksella elokuussa. Suurempaa puustoa koskevat työt toteutetaan syksyn ja talven aikana. Alueen asukkaiden hoitotoiveita pyritään yhteensovittamaan ja toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. Asukkaat saavat esittää myös puunkaatotoiveita kiinteistöjensä lähettyviltä. Hoitotöitä ei tehdä yksityisessä omistuksessa olevilla kiinteistöillä eikä suojeluun varatuilla alueilla.

Lähimetsien sekä ulkoilu- ja virkistysmetsien hoidossa painotetaan ympäristön viihtyisyyttä, puuston elinvoimaisuutta, maisema- ja suojavaikutuksia sekä turvallisuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa pienpuuston raivausta ja puuston harvennusta mahdollistaen kasvutilaa jäljelle jäävälle puustolle. Jyväskylän lähimetsillä sekä ulkoilu- ja virkistysmetsillä ei ole tuottovaatimuksia eikä Nenäinniemen ja Sääksvuoren hoitotoimenpiteitä tehdä avohakkuina.

Käytössä jatkuvan kasvatuksen menetelmät

Kaupungin metsien käyttöä linjaavaan metsäohjelmaan on kirjattu ulkoilu- ja virkistysmetsien eri-ikäisrakenteinen kasvatus, eli niin kutsuttu jatkuva kasvatus. Metsien rakennetta eri-ikäistetään suorittamalla avohakkuuta kevyempiä toimenpiteitä, joita ovat esimerkiksi poiminta- ja pienaukkohakkuut sekä reilut harvennukset.

Tasaikäisrakenteisen metsänkasvatuksen menetelmillä hoidetun puuston kasvatuksesta ei voida kerralla siirtyä eri-ikäisrakenteiseen kasvatukseen, koska useinkaan kerroksellisuutta ei ole. Siirtymiseen menee aikaa ja se täytyy tehdä vaiheittain, jotta riittävän monikerroksinen puusto saadaan aikaiseksi ja varsinainen eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus voidaan aloittaa.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että eri-ikäisrakenteen synnyttämiseksi on tasaikäistä puuta poistettava melko paljon, jotta nuoremmat puut saavat tarpeeksi kasvutilaa, kertoo viherpalvelupäällikkö Tuija Pajunen Jyväskylän kaupungilta.

Heti hoitotyön jälkeen metsä voi vaikuttaa aluksi karun näköiseltä, mikä taas ei välttämättä vastaa aina asukkaiden odotuksia metsän jatkuvasta kasvatuksesta.

Luontoarvot huomioidaan metsän hoidossa

Luontoarvot, kuten liito-oravat elinalueineen huomioidaan kaupungin metsien hoidossa. Lisäksi eri kaupunginosien metsäaluilla on suojelumetsiä, jotka saavat kehittyä luonnon ehdoilla. Metsäohjelmaan kirjatun linjauksen mukaan kaupungin metsistä suojelumetsiä tulee olla 17 % koko kaupungin alueella. Sääksvuoressa suojelumetsää on liito-orava alueiden lisäksi 15 % metsäalueista. Nenäinniemessä vastaava luku on 17 %.