Rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessa 13.8.2019 käsiteltiin muun muassa asukaslähtöisen kestävän kehityksen paikallisagendatyön järjestämistä Jyväskylässä.

Lisätietoja:

- rakennus- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Tuija Elina Lindström, p. 040 937 8772, tuija.lindstrom[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

Paikallisagendatyötä ohjaavan sopimuksen liitettä tarkennettiin

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti hyväksyä tarkennuksia Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda JAPA ry:n ja rakennus- ja ympäristölautakunnan 28.1.2008 tekemän sopimuksen liitteeseen. Jaosto valtuutti ympäristöjohtajan tekemään liitteeseen tarvittavia teknisiä ja sisältöä koskevia muutoksia. 

Sopimuksessa sovitaan muun muassa kestävän kehityksen paikallisagendatyöhön liittyvistä vastuista, rahoituksesta ja tehtävistä. Jyväskylän kaupunginhallitus on 3.3.2003 valtuuttanut JAPA ry:n organisoimaan ja toteuttamaan Jyväskylän kaupungin paikallisagendatyön. JAPA ry on yleishyödyllinen asukasyhdistysten perustama kattojärjestö.

JAPA ry:n ja rakennus- ja ympäristölautakunnan tekemän sopimuksen liitteeseen on määritelty kampanjat, joiden teemoihin JAPA ry sitoutuu organisoimaan paikallista toimintaa, sekä kirjattu toimenpiteet ja toimijoiden väliset vastuut. Reilut kymmenen vuotta sitten tehtyä sopimusliitettä oli tarpeen päivittää ajan tasalle toimintaympäristön muuttumisen takia ja sen vuoksi, että toimenpiteet sekä toimintatavat ovat hioutuneet ja tarkentuneet vuosien saatossa toteutettujen kampanjoiden myötä.

Älä osta mitään -päivän valtakunnallinen kampanja on hiipunut, ja sen tilalle JAPA ry:n organisoitavaksi esitetään kestävän kuluttamisen teemaa, joka hieman eri lähtökohdista tuo entistä monipuolisemmin esille vastuullisen kuluttamisen näkökulmaa kuntalaisten arjessa. Liikkujan viikon sekä energiansäästöviikon osalta toiminta jatkuu valtakunnallisten kampanjoiden yhteydessä pääosin entisellään. Jättiläisukonputken torjuntakampanja sekä pujonnyhtämiskilpailu ovat laajentuneet vieraslajien torjuntakampanjaksi, joka on nyt ajankohtainen ja voimakkaasti esille noussut teema. Lisäksi sopimusliitteeseen tarkistettiin ja päivitettiin vastuutahot ja -henkilöt. 

Kestävän kehityksen paikallisagendatyössä on toteutettu vuosien aikana useita kaupunkilaisia aktivoivia hankkeita, kuten asuinalueiden ympäristö- ja jäteneuvojat, lastipyörälainaamo, lähiruokakampanjat, energianeuvonta sekä viisaan liikkumisen hankkeet. Vuosittaisista tapahtumista keväinen asuinalueiden siivoustempaus ja jättiukonputken leviämisen ehkäisy ovat jo vakiinnuttaneet paikkansa.

Jaostolla ei huomautettavaa Kangasrinteen asemakaavan muutosehdotuksesta

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti antaa kaupunkirakennelautakunnalle lausunnon, jonka mukaan sillä ei ole huomauttamista entistä Kangasvuoren sairaala-aluetta koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta.

Kaavamuutosalueen vieressä sijaitsevat Huhtasuon liikuntapuisto, Kangasvuoren ulkoilureitit ja Huhtasuon yhtenäiskoulu ja päiväkoti. Alue on kooltaan noin 9,8 hehtaaria ja se on pääosin yksityisen omistuksessa. Tavoitteena on mahdollistaa Kangasrinteelle asuntokannaltaan monipuolisen ja identiteetiltään vetovoimaisen asuinympäristön muodostuminen. Lisäksi kaavatyön tavoitteena on ottaa huomioon alueen rakennussuojelulliset arvot ja tutkia liike- ja toimistorakentamisen ja erityisasumisen mahdollisuudet.

Kaavaratkaisussa kerrostalorakentaminen sijoittuu suojelun sairaalarakennuksen ympärille. Asuinrivitalot sijoittuvat suunnittelualueen koilliskulmaan ja pientalotontit kaakkoisosaan. Alueen puistomaisuus on otettu huomioon sijoittamalla vihervyöhyke alueen keskiosaan.

Kangasvuoren sairaala-alueen liito-oravaselvitys on tehty vuonna 2015 ja Huhtasuon ja Kangasvuoren liito-oravaselvitys 2018. Selvitysten perusteella liito-oravasta on vain yksittäinen havainto suunnittelualueen koillisosassa kaavan puistoalueella. Liito-oravakoiras on pitänyt todennäköisesti kuusta satunnaisena levähdyspaikkana, koska muita havaintoja ei liito-oravasta esiintynyt.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=8416 pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.