Jyväskylän varhaiskasvatuksen asiakkaat pääsevät osallistumaan varhaiskasvatuksen laadun arviointiin ja kehittämiseen kerran vuodessa toteuttavan asiakastyytyväisyyskyselyn avulla. Jyväskylän varhaiskasvatus sai tämän vuoden kyselyssä kouluarvosanaksi 9.

Lisätietoja:  
palvelujohtaja Päivi Koivisto, varhaiskasvatuspalvelut, puh. 014 266 3198 

Kysely toteutettiin helmikuussa sekä kunnallisen- että yksityisen varhaiskasvatuksen asiakkaille. Kyselyssä arvioitiin lapsen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman mukaista toimintaa, yhteistyötä huoltajien kanssa sekä lapsen liikkumista, ruokailua, kiusaamista ja osallisuutta. Vastauksia saatiin 819 kunnallisen varhaiskasvatuksen ja 347 yksityisen varhaiskasvatuksen asiakkailta.    

Henkilöstö saa kiitosta, mutta kehitettävääkin vielä jää

Kyselyn tuloksista on nähtävissä perheiden luottamus lapsen varhaiskasvatuspaikkaan ja sen henkilöstöön.  Perheet kokevat, että heidän valintojaan kunnioitetaan ja varhaiskasvatuspaikan ilmapiiri on hyvä. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ja arviointiin liittyvät keskustelut pidetään pääosin sovitusti. Positiivista palautetta perheet antavat myös lasten liikkumiseen ja ruokailuun liittyvissä asioissa.   

Avoimien vastausten perusteella voi päätellä, että haasteena on edelleen paneutua lasten keskinäisten vuorovaikutussuhteiden tukemiseen sekä huoltajien ja henkilöstön väliseen vuorovaikutukseen ja arviointikäytäntöjen kehittämiseen. Myös lasten osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja arviointiin sekä tiedonkulku varhaiskasvatuksen ja perheiden välillä edellyttävät kyselyn tulosten mukaan vielä kehittämistä.   

Kiusaamiseen puututaan jo elokuussa käynnistävällä toimintakaudella

Huoltajien vastaukset lasten keskinäiseen kiusaamiseen liittyviin kysymyksiin haastavat varhaiskasvatusta arvioimaan entistä enemmän kiusaamisen ehkäisemiseen ja siihen puuttumiseen liittyviä käytänteitä. Tulosten mukaan joka kolmas vastaaja on havainnut häirintää, joka vaatii neuvottelua ja sopimusten tekoa eri osapuolten kesken. Mielenkiintoista oli havaita huoltajien vastauksista, että he kuvasivat kiusaamista melko tyypillisenä ilmiönä, joka kuuluu ihmisenä kasvamiseen ja on näin normaalia. 
  
Kiusaamisen ennaltaehkäiseminen ja siihen puuttuminen on yksi Jyväskylän hyvinvointisuunnitelman ja uudistettujen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman tärkeimmistä asioista. Kiusaamisen kysymyksiin tullaan paneutumaan elokuussa käynnistyvällä toimintakaudella. Tavoitteena on vahvistaa henkilöstön osaamista, ohjata lapsia ja perheitä tiedostamaan oikeus koskemattomuuteen ja tunnistamaan kiusaamisen eri muodot. Yhteiset toimintamallit edistävät lasten hyvinvointia ja turvallista kasvuympäristöä.