Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta piti kokouksensa 13.6.2019.

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan kokouksessa 13. kesäkuuta päätettiin muun muassa, ottaa kaksi vanhuspalveluiden kotihoidon pienaluetta kaupungin omaksi toiminnaksi ostopalvelutuottajien irtisanouduttua, suunnata lisäresursseja suun terveydenhuollon jonojen lyhentämiseen sekä ottaa käyttöön avoterveydenhuollon palveluseteli Hankasalmen kunnan asukkaille.


Vanhuspalveluiden kotihoidon kaksi pienaluetta kaupungin omaksi toiminnaksi

Perusturvalautakunta päätti, että ikääntyneiden kotihoidon palvelut tuotetaan Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluiden omana toimintana asiakkaille, joiden ostopalveluntuottajat ovat irtisanoneet hankintasopimuksensa. Kotihoidon irtisanoutuneet tuottajat ovat Huhtasuo-Aittorinne-alueella toiminut Debora Oy sekä Keljo-Keltinmäki-alueella kotihoitoasiakkaita palvellut Coronaria Hoiva Oy. Palvelu koskettaa yhteensä noin 135 asiakasta, määrän vaihdellessa kuukausittain.

Palvelua aletaan tuottaa Jyväskylän kaupungin omana toimintana Keljo-Keltinmäen alueella 7.11.2019 alkaen ja Huhtasuo-Aittorinne alueella 1.1.2020 alkaen. Molemmilla alueilla Jyväskylän kaupungin oman toiminnan rinnalla jatkavat edelleen toiset ostopalvelutuottajat, jotka eivät ole irtisanoneet hankintasopimuksiaan.

Kotihoidon muutokset aiheuttavat vuositasolla arviolta noin miljoonan euron lisäkustannuksen oletuksella, että kaikki alueiden asukkaat siirtyisivät kaupungin palveluun. Toisena vaihtoehtona asiakkaalla on palvelusetelituottajan palvelun valinta. Muutostarpeet huomioidaan talousarviovalmistelussa, johon myös valmistellaan kokonaisuudessaan kotihoidon palveluverkon ja palvelulinjausten päivittämistä. Palvelurakennelinjausten vaikutus on talousarvioon vielä avoin, ja tarkentuu kesän 2019 aikana.

Jyväskylässä vanhuspalveluissa kotihoitoa tuotetaan sekä omana toimintana, ostopalveluna ja palvelusetelillä. Vuosittain säännöllisessä kotihoidon palveluissa on omassa kotihoidossa noin 1000 asiakasta, ostopalveluissa noin 500 asiakasta ja palvelusetelin on valinnut vähän yli 100 asiakasta.

Nykyisten palveluntuottajien toimintayksiköissä tällä hetkellä työskentelevän henkilöstön mahdollisuutta siirtyä Jyväskylän kaupungin palvelukseen selvitetään.


Suun terveydenhuollon jonojen lyhentämiseen lisäresursseja

Perusturvalautakunta päätti, että avoterveydenhuollon palvelualue voi hankkia oman toiminnan lisäksi suun terveydenhuollon palveluita palvelusetelillä ja ostopalveluna aluehallintoviraston antaman määräyksen täyttämiseksi. Suun terveydenhuollon palveluita hankitaan palvelusetelillä vuonna 2019 enintään 1 500 000 eurolla ja ostopalveluita vuoden 2019 aikana enintään 400 000 euron arvosta.

Aluehallintovirasto on antanut 29.4.2019 Jyväskylän kaupungille määräyksen järjestää hoitoon pääsy suun terveydenhuoltoon terveydenhuoltolain mukaiseksi lokakuun 2019 loppuun mennessä. Lain mukaan potilaan tulisi päästä kiireettömään hoitoon kuuden kuukauden sisällä. Alkuvuodesta 2019 kuuden kuukauden hoitoon pääsyn raja oli ylittynyt pysyvästi Kyllön, Kuokkalan, Palokan ja Sampoharjun hammashoitoloissa.  Tällä hetkellä yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita potilaita on noin 2000. Arvion mukaan odottavien potilaiden määrä kasvaa lokakuun loppuun mennessä noin 3000 henkeen.

Hoitoa odottavien tutkiminen tehdään terveyskeskuksessa, joko omana työnä tai vuokratyövoimalla ja varsinaiseen hoitoon tarjottaisiin palveluseteliä. Hoitoa odottavien potilaiden hoidon tarve saadaan tietää vasta, kun tutkimukset on tehty.

Pitkittyneiden odotusaikojen ja hoitoon pääsyn heikkenemisen pääasiallisena syynä on suun terveydenhuollon palveluiden lisääntynyt kysyntä, sillä asiakaskunta on kasvanut lähes 5000 asiakkaalla vuoden 2012 jälkeen. Samaan aikaan, kun palveluiden kysyntä on ollut kasvussa, ovat suun terveydenhuollon käytössä olevat tilat supistuneet.  Kerralla kuntoon -toimintamallien käyttöönotto on auttanut osaltaan, mutta yksistään niiden avulla ei pystytä vastaamaan kysynnän kasvuun.


Avosairaanhoidon palveluiden järjestäminen palvelusetelillä Hankasalmen kunnan asukkaille 1.11.2019 alkaen

Perusturvalautakunta päätti ottaa käyttöön avosairaanhoidon palvelusetelin Hankasalmen kunnan asukkaille 1.11.2019 alkaen. Lisäksi perusturvalautakunta hyväksyi avosairaanhoidon palvelusetelin setelikohtaisen sääntökirjan ja palvelusetelin arvon, joka on 298,33 euroa listautuneesta asiakkaasta vuodessa. Palvelusetelin arvo muodostuu sekä ikä- että asiakkaan asuinalueperusteisesta korvauksesta. Korvaus on riippumaton tuotetun palvelun määrästä. 

Hankasalmen kunnanvaltuusto on tehnyt 13.5.2019 kokouksessaan periaatelinjauksen, jossa se esittää, että Hankasalmen kuntaan luotaisiin palveluseteli avosairaanhoidon lääkäri ja hoitaja työskentelyyn. Jyten tuottaman palvelun rinnalla palveluseteliä pilotoitaisiin 1.11.2019 alkaen vähintään vuoden 2021 alkuun saakka Hankasalmen kunnassa.

Valitessaan avosairaanhoidon palvelusetelin asiakas valitsee palvelukokonaisuuden, joka sisältää avosairaanhoidon palvelut eli lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelut mukaan lukien laboratorio ja röntgenpalvelut. Avosairaanhoidon seteli poikkeaa valinnanvapauskokeilussa toteutetusta palvelukokonaisuudesta siinä, että se ei sisällä sosiaaliohjaajan palvelua. Hankasalmen kunta tuottaa itse sosiaaliohjauksen ja neuvonnan kuntalaisille mahdollisen palvelusetelin käytön yhteydessä. Avosairaanhoidon palvelusetelin käyttömahdollisuus on kaikilla Hankasalmen kunnan asukkailla. Uusia palveluntuottajia on mahdollisuus hyväksyä tuottajarekisteriin jatkuvasti.

Avosairaanhoidon palvelusetelissä palveluntuottaja voi periä asiakkailta omavastuuosuuden korkeintaan kolmesta asiakaskäynnistä vuodessa. Palvelusetelillä ostetun terveyspalvelun omavastuuosuus ei kerrytä asiakkaan maksukattoa toisin kuin julkisissa avosairaanhoidon palveluissa.

Hankasalmen lääkäritilanne on ollut jo jonkin aikaa haasteellinen. Lääkäreitä ei ole saatu rekrytoitua olemassa oleviin virkoihin, eikä Hankasalmen terveysasemalla ole yhtään vakituista lääkäriä virassa. Akuutin lääkärivajeen paikkaamiseksi hoidon järjestäminen palvelusetelillä on nopea ja joustava vaihtoehto. Palveluiden järjestäminen palvelusetelillä on väliaikainen, mutta toistaiseksi voimassa oleva ratkaisu avosairaanhoidon saatavuuden parantamiseksi Hankasalmen kuntalaisille. Hankasalmen terveysaseman lääkärirekrytointia jatketaan ja palvelusetelitoiminnan tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan uudelleen, mikäli Hankasalmen terveysaseman lääkärivirat saadaan täytettyä tai hoitoon pääsyn ongelmiin löydetään jokin muu ratkaisu.

Palvelusetelin käyttöönotolla pyritään täyttämään perustuslain ja yhdenvertaisuuslain vaatimukset ja yhdenvertaistamaan Hankasalmen kuntalaisten asemaa suhteessa muihin Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen asiakkaisiin.


Palokan sairaalasta vapautuvat tilat vanhuspalveluiden pitkäaikaishoitoon vuonna 2021 – lupa hankesuunnitelmalle

Perusturvalautakunta päätti antaa Tilapalvelulle luvan aloittaa hankesuunnitelman tekemisen Palokan vuodeosastojen muuttamiseksi sosiaalihuoltolain alaista pitkäaikaishoitoa palvelevaksi.

Ympärivuorokautisten palvelujen tulevaisuuden suunnitteluun vaikuttavat ratkaisevasti käytössä olevien kiinteistöjen tilanne. Keljonkatu 26:ssa toimivat vanhuspalveluiden pitkäaikaishoidon osastot, yhteensä 86 sairaansijaa, ovat saaneet pelastusviranomaisen tarkastuksessa luvan toimia kiinteistössä 31.8.2021 saakka.

Pitkäaikaisosastojen osalta ratkaisuksi selvitettiin Palokan terveyskeskussairaalan vapautuvia tiloja perusturvalautakunnan linjauksen mukaisesti. Jyväskylän Tilapalvelun helmikuussa tekemän alustavan tarveselvityksen mukaan Palokan osastojen korjaustöillä saadaan pitkäaikaishoitoon soveltuvat tilat. Palokassa sijaitsevat vuodeosastopaikat siirtyvät Keski-Suomen Sairaala Novaan sen valmistuttua 2020.

Palokan sairaalassa asiakaspaikkamäärä korjaustöiden jälkeen olisi yhteensä noin 50, jonka arvioidaan kattavan pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevien asiakkaiden tarpeet. Asukashuoneet tulevat pääsääntöisesti olemaan yhden hengen asukashuoneita, joissa on oma kylpyhuone.

Sosiaalihuoltolain alaista ympärivuorokautista laitoshoitoa on tarve järjestää jatkossakin asiakkaiden tarpeen ja vanhuspalvelulaissa määriteltyjen kriteerien mukaisesti. Sosiaalihuoltolain mukaisiin ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon palveluihin kuuluvat Jyväskylän kaupungissa lyhytaikainen hoito, palveluasuminen, perhehoito ja pitkäaikainen laitoshoito. Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluissa kotihoito ja muu kotiin annettava tuki ovat aina ensisijaisia palvelumuotoja. 


Sosiaalihuoltolain mukaisen tuetun asumisen järjestäminen

Perusturvalautakunta päätti, että sosiaalihuoltolain mukainen tuettu asuminen järjestetään kilpailuttamalla palveluntuottajat hankintalain mukaisesti. Perusturvalautakunta päätti valtuuttaa sosiaalipalveluiden palvelualueen kilpailuttamaan sosiaalihuoltolain mukaisen tuetun asumisen. Kilpailutuksen perusteella valittavat palveluntuottajat aloittavat toimintansa hankintamenettelyn toteuttamisen jälkeen, arviolta aikaisintaan vuoden 2020 alkupuolella. 

Lisäksi perusturvalautakunta esitti asiaan yksimielisesti toivomusponnen: Perusturvalautakunta pitää tärkeänä, että tuetun asumisen kilpailutuksessa huomioidaan palvelun asiakaslähtöisyys, laatutaso, monipuolisuus ja myös päihteettömien palveluiden tarve.

Tuettua asumispalvelua järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Asumisen tuki on palvelua, jonka tavoitteena on häätöjen ja asunnottomuuden ennaltaehkäisy ja vähentäminen. Tuki on asiakasta kuntouttavaa asumispalvelua.

Jyväskylän kaupungin sosiaalihuoltolain mukaisen tuetun asumispalvelun järjestämisestä on tehty vaikutusten ennakkoarviointi.

Aittokodin ohjatun asumisen päättyminen 31.12.2019

Perusturvalautakunta päätti lakkauttaa Aittokodin ohjatun asumisen yksikön 31.12.2019 mennessä. 

Aittokodin ohjatun asumisen asukkaille suunnitellaan yhdessä heidän ja läheisten kanssa vaihtoehtoiset asumisen järjestelyt. Aittokodin läheisyydessä, omissa asunnoissaan asuvat tuetun asumisen asukkaat jäävät asumaan nykyisiin asuntoihinsa ja asukkaille järjestetään tuki ja ohjaus jatkossakin. Aittokodin henkilöstölle järjestyy työtehtävät vammaispalveluiden muista yksiköistä.

Aittokodin tiloista puuttuu automaattinen sammutusjärjestelmä. Pelastusviranomainen on velvoittanut toiminnanharjoittajan asentamaan automaattisen sammutusjärjestelmän asumisyksikköön 31.12.2019 mennessä tai lakkauttamaan toiminnan kohteessa ja siirtämään sen tiloihin, joissa poistumisturvallisuus on kunnossa.

Tilan omistavan Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n teknisen asiantuntijan arvion mukaan automaattisen sammutusjärjestelmän ja siihen liittyvien muutostöiden kustannukset olisivat mittavat ja tulisivat nostamaan asukkaiden vuokria merkittävästi. 


Selvitys potilasasiamiestoiminnasta vuodelta 2018

Perusturvalautakunta päätti merkitä tiedoksi Jyväskylän kaupungin potilasasiamiehen selvityksen vuodelta 2018.

Vuonna 2018 potilasasiamiehille tuli yhteensä 275 yhteydenottoa. Viime vuosina yhteydenottojen määrät ovat vähentyneet. Vuonna 2018 eniten yhteydenottoja tehtiin potilaan hoitoon ja hoitotulokseen liittyvistä epäkohdista (46 prosenttia) ja toiseksi eniten yhteydenottoja tehtiin edellisvuoden tapaan varsinaisista potilasvahinkoepäilyistä (21 prosenttia).

Sosiaaliasiamiehen kertomus vuodelta 2018

Perusturvalautakunta merkitsi tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2018 ja päätti antaa kaupunginhallitukselle lausunnon sosiaaliasiamiehen toimintasuosituksiin liittyen.

Vuonna 2018 sosiaaliasiamiehelle tuli 178 jyväskyläläisten yhteydenottoa, mikä oli 11 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sosiaaliasiamiestapahtumien määrä 1000 asukasta kohden oli Jyväskylässä 1,26 kun koko maakunnan keskiarvo oli 1,55. Palvelun toteuttamiseen liittyvät yhteydenotot ovat kokonaisuutena vähentyneet (2018: 96, 2017: 101)., kun taas asiakkaiden kohteluun liittyvä palaute on lisääntynyt 37 prosentilla edellisestä vuodesta (2018: 44, 2017: 32). Sosiaalipalveluiden osalta yhteydenotot ovat lisääntyneet lastensuojelussa ja kunnan toimeentulotukiasioissa, mutta vähentyneet vammaispalveluissa ja perheasioissa.

Sosiaaliasiamiehen selvitys antaa tärkeää yksilökohtaista kokemustietoa palvelutapahtumista. Raportissa esille nostetut asiat otetaan mahdollisuuksien mukaisesti huomioon palveluissa ja niiden kehittämisessä.

Sosiaaliasiamiehen selvityksessä vertailtiin Jyväskylän yhteydenottomääriä Kuopion, Oulun, Tampereen, Lahden ja Turun vastaaviin tilastoihin. Jyväskylässä yhteydenottojen määrä on vertailukaupunkien pienin.


Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelun sääntökirja ja tukipohjallisten palveluseteli

Perusturvalautakunta päätti ottaa käyttöön apuvälinepalvelujen tukipohjallisten palvelusetelin. Palvelusetelituottajahaku alkaa 17.6.2019 ja palvelu asiakkaille sen jälkeen, kun Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on hyväksynyt palveluntuottajat.

Lisäksi perusturvalautakunta hyväksyi apuvälinepalveluiden tukipohjallisten palvelusetelin palvelunkuvauksen ja arvon. Tukipohjallisparin palvelusetelin arvo on 192,00 euroa (sis. alv 24 %) ja 154,84 euroa (alv 0 %).


Perusturvalautakunnan sihteerin nimeäminen 1.7.2019 alkaen

Perusturvalautakunta päätti nimetä 1.7.2019 alkaen sihteerikseen hallinto- ja viestintäpäällikkö Emmi Hyvösen.

Kokouksen esityslista ja liitteet ovat luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa: 
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=8278
Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla keskiviikkona 19.6.2019 http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm 

Lisätietoja:
Heidi Rentola, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, p. 040 0537 824
Kati Kallimo, perusturvan toimialajohtaja, p. 050 442 2302