Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta muun muassa päätti pitää Jälkkäri-maksut ennallaan, hyväksyi uusitut paikalliset varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman sekä muutokset perusopetuksen opetussuunnitelmaan.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut, alennukset ja maksusta vapautus pysyvät ennallaan

Sivistyslautakunta päätti pitää Jälkkäri-maksut ennallaan. Aamu- ja iltapäivätoiminnan täysi toimintamaksu on 130 €/kk. Jos osallistuu toimintaan korkeintaan 570 tuntia, tai 12 päivänä kuukaudessa, maksu on 90 €/kk. Sisarusalennus koko kuukauden maksusta -25 €/kk toisesta lapsesta lähtien. Toimintamaksu voidaan puolittaa pienituloisuuden perusteella ja siitä voidaan vapauttaa toimeentulotukiasiakkuuden, lastensuojelun tai sosiaalityöntekijän puoltava lausunnon sekä Vertti-oppilaiden erityishuolto-ohjelmaan kirjatun maksuttoman aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteella. Vajaan toimintakuukauden takia elokuun 2019 toimintamaksut ovat aamu- ja iltapäivätoiminnassa 8.8.2019 kokoaikaisina aloittaville 110 € ja 12 päivänä osallistujille 90 €.

Aamu- ja iltapäivätoiminta tuli maksuttomaksi 1.4.2018 alkaen toimeentulotukiasiakkaille sekä lastensuojelu- ja sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella ja Pienituloisten perheiden osalta toimintamaksu puolitettiin. Lukuvuonna 2018-2019 toimintamaksusta vapautuspäätöksiä on tehty 143 kappaletta, joista 51 % on tehty perustuen toimeentulotukiasiakkuuteen, 41 % sosiaalityöntekijän lausuntoon ja 8 % harkinnanvaraisuuteen. Toimintamaksun puolituspäätöksiä on tehty 131 kappaletta.  Lukuvuoden tulokertymään päätösten laskennallinen vaikutus oli -155 400 euroa.

Perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa ennustetaan budjetin ylittyvän

Varhaiskasvatus, perusopetus, oppilashuolto ja nuorisopalvelujen kulut ovat neljän ensimmäisen kuukauden ajalta 67 820 544 euroa, mikä on  31,7 % koko vuodelle budjetoidusta. Samalla arvioidaan, että toukokuun tilanteen perusteella kasvun ja oppimisen kokonaisuuden ennakoidaan ylittävän talousarviotaan 2,8 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Varhaiskasvatuksen ylitysennuste on 1 200 000 euroa, perusopetuksen 1 450 000 euroa ja hallinnon 150 000 euroa. Suurimmat ylitysuhat kohdistuvat varhaiskasvatuksessa palvelusetelimenojen kasvuun ja uusiin ryhmiin tarvittavaan henkilökuntaan sekä erityisavustajien henkilöstökuluihin. Perusopetuksessa ylitysuhka on olemassa koulunkäynninohjaajien resurssissa ja kuljetuskustannuksissa. Hallinnossa ylitysuhka aiheutuu pääosin hankkeiden omarahoitusosuuksista.

Varhaiskasvatuksen henkilöstö- ja lapsimitoitukset kunnossa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi 30.12.2018 Jyväskylän kaupungille huomautuksen päiväkotien ryhmäkokojen ylityksistä sekä hoito- ja kasvatustehtävissä olevan henkilöstön liian pienestä mitoituksesta ja edellytti, että asia hoidetaan kuntoon 28.2.2019 mennessä. Huomautus perustui 13 ryhmän tilastoinnissa esiintyneisiin ylityksiin kolmen kuukauden osalta elo-lokakuussa 2017.

Lautakunta käsitteli Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 31.7.2019 mennessä pyytämiä 13 päiväkodin henkilöstö- ja lapsimäärämitoituksen seurantatietoja ja vastasi viime vuoden joulukuussa saatuun huomautukseen. Huomautuksen perusteella on lisätty vakituista varahenkilöstöä, kerrattu ja päivitetty ohjeistuksia sekä tarkennettu tietojärjestelmien käyttöä. Tammikuussa 2019 on rekrytoitu 38 uutta varahenkilöä, jotka työskentelevät lastenhoitajan nimikkeellä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myös tehnyt tarkastus-, valvonta- ja ohjauskäynnin Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatukseen 20.3.2019. Tämän pohjalta tehdyssä ratkaisussaan aluehallintovirasto on totesi, että varhaiskasvatuksen järjestämisessä ei olla toimittu lain tai säädösten vastaisesti. Myös valtakunnallisesti on tarkennettu ohjeistusta päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olevan henkilöstön ja oikean lapsimäärän määrittelemiseen.

Päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma hyväksyttiin

Lautakunta hyväksyi Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelman. Suunnitelma on päivitetty kevään 2019 aikana vastaamaan uutta varhaiskasvatuslakia, uusia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita sekä suositusmuotoisia asiakirjoja. Uudistettu suunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2019 ja linkki varhaiskasvatussuunnitelmaan tulee päätöksen voimaan tultua sivulle: https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops.

Paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan on tehty uuden lain mukaiset korjaukset käsitteistöön. Suunnitelmaan on kirjattu paikallisesti yhteisesti noudatettavaksi sovitut toimintatavat, painopisteet, käytössä olevat materiaalit ja toimintaympäristöön liittyvät omaleimaiset asiat. Arvopohja on uudistettu kaupunkistrategian mukaiseksi. Aiempaa painokkaammin on kirjattu lapsen hyvän arjen mahdollistavia toimintaperiaatteita, kuten hyvä vuorovaikutus, fyysinen ja psyykkinen turvallisuus, pedagogisesti suunnitellut päivittäin toistuvat hetket (ruokailut, lepohetket ja ulkoilut) sekä oppimisympäristöjen pedagogisuus. Tarkennuksia on tehty myös jatkuvan arvioinnin ja pedagogisen dokumentoinnin periaatteisiin. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan jokaiselle lapselle tulee laatia lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. Jyväskylässä Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on tehty yhteistyössä seudullisesti. Myös tätä suunnitelmaa on päivitetty.

Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa toimimaan suunnitelman mukaisesti kaikissa kunnallisissa ja yksityisissä palveluissa. Yksiköt täydentävät Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelmaa toimintavuosittain tehtävällä esimiesalue- tai yksikkökohtaisella toimintasuunnitelmalla. Toimintasuunnitelmat ovat julkisia asiakirjoja ja ne ovat luettavissa kunkin päiväkodin omilta verkkosivuilta.

Päivitetty esiopetussuunnitelma hyväksyttiin

Lautakunta hyväksyi Jyväskylän päivitetyn esiopetussuunnitelman. Päivityksen tarkoituksena on ollut yhdenmukaistaa käsitteet vastaamaan uutta varhaiskasvatuslakia ja muun muassa uusia varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksia. Myös Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen julkaisemat varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit on otettu huomioon päivitetyssä suunnitelmassa.

Suunnitelmaan on kirjattu aiempaa painokkaammin lapsen hyvän arjen mahdollistavia ja lapsen hyvinvointia edistäviä toimintaperiaatteita. Näitä ovat muun muassa hyvä vuorovaikutus, fyysinen ja psyykkinen turvallisuus, pedagogisesti suunnitellut ruokailut ja ulkoilut sekä oppimisympäristöjen monipuolisuus ja pedagogisuus. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueisiin liittyvät paikalliset painotukset on myös avattu tarkemmin. Tarkennuksia on tehty myös jatkuvan arvioinnin ja pedagogisen dokumentoinnin periaatteisiin.

Uudistettu suunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2019 ja linkki varhaiskasvatussuunnitelmaan tulee päätöksen voimaan tultua sivulle: https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops.

Perusopetuksen opetussuunnitelmaan hyväksyttiin muutoksia päättöarviointikohtaan, A1-oppimäärän ja kaksikielisen opetuksen kohtiin

Lautakunta hyväksyi muutokset perusopetuksen paikalliseen opetussuunnitelmaan.

Päättöarvioinnin arvosanan korottamiseen lukuun (6.5.1.) tehtiin lisäys, jonka mukaan päättöarvosanan korottaminen on mahdollista ennen päättötodistuksen luovuttamista. Lisäksi asiasta on kirjattu muun muassa se, että oppilaalla tulee olla realistiset mahdollisuudet arvosanan korottamiseen ja oppimäärän arvioinnissa korottamisen kohteena ovat vain arviointiin keskeisesti vaikuttavat, oppilaskohtaisesti tarkastellut tavoitteet.

Jyväskylässä A1-oppimäärän opetus aloitetaan ensimmäisellä luokalla 1.8.2019. Paikalliseen opetussuunnitelmaan on nyt kirjattu valtakunnallisten perusteissa olevien tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille sekä sisällöt A1-oppimääriin äidinkielenomaisessa suomessa ja finskassa (luku 13.4.2) sekä englannissa ja saksassa (luku 13.4.3). Mikäli tulevaisuudessa syntyy myös ranskan ja venäjän A1-oppimääriin ryhmiä, valmistellaan niiden kielten sisältöosuudet myöhemmin.

Perusopetuksen opetussuunnitelman luvussa 10 määrätään kaksikielisen opetuksen antamisesta. Tätä lukua on muokattu Jyväskylän paikallisessa opetussuunnitelmassa, jossa kaksikielistä opetusta annetaan niin suppeampana kuin laajamittaisena. Jyväskylän paikalliseen opetussuunnitelmaan on kirjattu, että Kuokkala svenska skolan perustamisesta 1.8.2018 alkaen koulu tarjoaa suomenkielistä suppeampaa kielirikasteista opetusta ruotsikielisen opetuksen oppilaille. Opetussuunnitelmaan on lisätty, että kielirikasteista opetusta voidaan antaa myös muilla kuin Kortepohjan ja Viitaniemen kouluilla A1- ja B1 kielivalikoiman kielillä.

Lautakunta nimesi jäsenet Jyväskylän normaalikoulun johtokuntaan

Sivistyslautakunta nimesi Jyväskylän normaalikoulun johtokuntaan 1.8.2019­─31.7.2022 varsinaiseksi jäseneksi Juha Paanasen ja varajäseneksi Leena Lyytisen.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=8284. Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 20.6.2019. Jyväskylän kaupungin verkkosivuille osoitteeseen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 044 979 1901
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033